24. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog  vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 23. rujna  2019., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-24                                                      

Dubrovnik, 13. rujna 2019.­                                                   

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

Sazivam  24. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za  ponedjeljak, 23. rujna  2019., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

3.    Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2019. godine.

4.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

5.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje Ugovora o operativnom leasingu za nabavku tri gradska niskopodna zglobna autobusa.

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

8.    Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Koločep“.

9.    Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

10.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

11.  Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima.

12.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima.

13.  Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima i Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima.

14.  Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima i Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima.

15.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o podjeli Dječjih vrtića Dubrovnik.

16.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

17.  Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o snimanju na javnim površinama i prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik.

18.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

19.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

20.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

21.  Prijedlog zaključka o oslobađanju ugostitelja od plaćanja zakupnine za javne površine u zimskim mjesecima unutar povijesne jezgre.

22.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zamjeni nekretnine s društvom Hrvatske ceste d.o.o.

23.  Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje gradonačelnika Grada Dubrovnika da, u svrhu realizacije planiranog zahvata u prostoru, izgradnje nerazvrstane ceste oznake OS-3, pokrene postupak potpunog izvlaštenja dijelova nekretnine katastarskih oznaka čest. zem. 1065/6, 1065/8, 1085/1, 1085/2, 1092/2, 1092/3, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1092/9, 1262/4, 1324  i 1093/1, sve k.o. Gruž.

24.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/1 k.o. Gruž, površine 3 m2.

25.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 606/27 k.o. Gruž, površine 7 m2.

26.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2435/1 k.o. Dubrovnik, površine 2m2.

27.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 948/3 k.o. Obuljeno, površine 14m2 i dio čest. zem. 944/3 k.o. Obuljeno u površini 1 m2.

28.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 58/2 k.o. Obuljeno, površine 198m2 i dio čest. zem. 949/3 k.o. Obuljeno u površini 7 m2.

29.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnoga dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 58/2 k.o. Obuljeno, površine 148m2, dio čest. zem. 59/2 k.o. Obuljeno u površini 64 m2  i dio čest. zem. 100/1 k.o. Obuljeno u površini 68 m2.

30.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja elektroenergetskog kabela KB 10(20) kV TS „Zaton Vrelo“ – TS „Štikovica“.

31.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu za kompleks Vile Čingrije sa Dubrovačko-neretvanskom županijom Dubrovnik.

32.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Domom zdravlja Dubrovnik.

33.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje, upravljanje i održavanje bez naknade sa društvom Dubrovačka baština d.o.o., Dubrovnik za kompleks Lazaret.

34.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje, upravljanje i održavanje bez naknade sa društvom Dubrovačka baština d.o.o., Dubrovnik za Ljetnikovac Bunić-Kaboga.

35.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Mare Peškure.

36.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Martine Prkačin.

37.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Bosiljke Goić.

38.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Vlaha Barbarića.

39.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika.

40.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

41.  Prijedlog zaključka o nagradnom fondu za provedbu natječaja za Urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno rješenje parka Gradac.

42.  Prijedlog zaključka o imenovanju sudionika natječaja za Urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno rješenje parka Gradac.

43.  Prijedlog rješenja o imenovanju natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik.

44.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Ustanove u kulturi Dom Marina Držića

 

Prijedlozi akata za 43 i 44.  točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća.

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.        

          

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Zak.izvj. graonačelnik.doc
2.Zak.izvj. graonačelnik.doc
2.Zak.izvj. graonačelnik.doc
2.1.Izvješće gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2019..docx
2.1.Izvješće gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2019..docx
2.1.Izvješće gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2019..docx
3.Zak.polugodišnji izvje.Proračuna..doc
3.Zak.polugodišnji izvje.Proračuna..doc
3.Zak.polugodišnji izvje.Proračuna..doc
3.1. Opći dio Polugodišnjeg izvršenja 2019..doc
3.1. Opći dio Polugodišnjeg izvršenja 2019..doc
3.1. Opći dio Polugodišnjeg izvršenja 2019..doc
3.2. Posebni dio polugodišnjeg 2019..doc
3.2. Posebni dio polugodišnjeg 2019..doc
3.2. Posebni dio polugodišnjeg 2019..doc
3.3. Zaduživanje - polugodiš.izvj.-2019.doc
3.3. Zaduživanje - polugodiš.izvj.-2019.doc
3.3. Zaduživanje - polugodiš.izvj.-2019.doc
3.4. Korišt.prorač.zalihe - polugodiš.izvj.-2019..doc
3.4. Korišt.prorač.zalihe - polugodiš.izvj.-2019..doc
3.4. Korišt.prorač.zalihe - polugodiš.izvj.-2019..doc
3.5. Jamstva - polugodiš.izvj.- 2019.doc
3.5. Jamstva - polugodiš.izvj.- 2019.doc
3.5. Jamstva - polugodiš.izvj.- 2019.doc
3.6. Preraspodjela  - polugodiš.izvj. 2019.doc
3.6. Preraspodjela - polugodiš.izvj. 2019.doc
3.6. Preraspodjela  - polugodiš.izvj. 2019.doc
3.7. Obrazloženje-polugodišnji 2019. konačno.docx
3.7. Obrazloženje-polugodišnji 2019. konačno.docx
3.7. Obrazloženje-polugodišnji 2019. konačno.docx
4.Zak.izmjene proračuna 2019..doc
4.Zak.izmjene proračuna 2019..doc
4.Zak.izmjene proračuna 2019..doc
4.2.Posebni dio III rebalansa 2019.doc.doc
4.2.Posebni dio III rebalansa 2019.doc.doc
4.2.Posebni dio III rebalansa 2019.doc.doc
4.3.Plan razvojnih III rebalans.xls
4.3.Plan razvojnih III rebalans.xls
4.3.Plan razvojnih III rebalans.xls
4.4.Obrazloženje rebalansa III.tif
4.4.Obrazloženje rebalansa III.tif
4.4.Obrazloženje rebalansa III.tif
5.Odl.izvrša.Proračuna-izmje.doc
5.Odl.izvrša.Proračuna-izmje.doc
5.Odl.izvrša.Proračuna-izmje.doc
6.Odl.Ugo.opera.leasing-Libertas.doc
6.Odl.Ugo.opera.leasing-Libertas.doc
6.Odl.Ugo.opera.leasing-Libertas.doc
6.1.Nacrt ugovora o operativnom leasingu.pdf
6.1.Nacrt ugovora o operativnom leasingu.pdf
6.1.Nacrt ugovora o operativnom leasingu.pdf
7.Odl.visini pau.poreza-izmje.docx
7.Odl.visini pau.poreza-izmje.docx
7.Odl.visini pau.poreza-izmje.docx
8.Odl.izradi UPU Koločep.doc
8.Odl.izradi UPU Koločep.doc
8.Odl.izradi UPU Koločep.doc
8.1.Kolocep - obuhvat.pdf
8.1.Kolocep - obuhvat.pdf
8.1.Kolocep - obuhvat.pdf
9.Odl.tur.pri.brodovi na kruž.putovanjima.docx
9.Odl.tur.pri.brodovi na kruž.putovanjima.docx
9.Odl.tur.pri.brodovi na kruž.putovanjima.docx
10.Odl.zakup poslov.pro.-izmje.docx
10.Odl.zakup poslov.pro.-izmje.docx
10.Odl.zakup poslov.pro.-izmje.docx
11.Odl.poniš.koncesije.docx
11.Odl.poniš.koncesije.docx
11.Odl.poniš.koncesije.docx
12.Odl.davanju koncesije.docx
12.Odl.davanju koncesije.docx
12.Odl.davanju koncesije.docx
13.Rješe.odbi.ponude i Odl.poni.konce.docx
13.Rješe.odbi.ponude i Odl.poni.konce.docx
13.Rješe.odbi.ponude i Odl.poni.konce.docx
14.Rješ.odbi.ponude i Odl.dava.konce.docx
14.Rješ.odbi.ponude i Odl.dava.konce.docx
14.Rješ.odbi.ponude i Odl.dava.konce.docx
15.Odl.podje.dječjih vrtića-izmje.odt
15.Odl.podje.dječjih vrtića-izmje.odt
15.Odl.podje.dječjih vrtića-izmje.odt
16.Odl.finan.progra.udruga.docx
16.Odl.finan.progra.udruga.docx
16.Odl.finan.progra.udruga.docx
17.Pravil.dopuni Pravilnika o snimanju.docx
17.Pravil.dopuni Pravilnika o snimanju.docx
17.Pravil.dopuni Pravilnika o snimanju.docx
18.Plan kori.jav.pov.izvan pov.je.-izmj.doc
18.Plan kori.jav.pov.izvan pov.je.-izmj.doc
18.Plan kori.jav.pov.izvan pov.je.-izmj.doc
19.Pro.jav.potreba u športu-izmje.docx
19.Pro.jav.potreba u športu-izmje.docx
19.Pro.jav.potreba u športu-izmje.docx
20.Prog.tehnička kul.-izmje.docx
20.Prog.tehnička kul.-izmje.docx
20.Prog.tehnička kul.-izmje.docx
21.Zak.oslo.ugostitelji rad zimi.doc
21.Zak.oslo.ugostitelji rad zimi.doc
21.Zak.oslo.ugostitelji rad zimi.doc
22.Zak.Ugo.Hrvatske ceste.doc
22.Zak.Ugo.Hrvatske ceste.doc
22.Zak.Ugo.Hrvatske ceste.doc
23.Zak.postu.izvla.OS3.doc
23.Zak.postu.izvla.OS3.doc
23.Zak.postu.izvla.OS3.doc
24.Zak.uki.sta.puta-Milašević.docx
24.Zak.uki.sta.puta-Milašević.docx
24.Zak.uki.sta.puta-Milašević.docx
25.Zak.uki.statusa puta-Tomanović.doc
25.Zak.uki.statusa puta-Tomanović.doc
25.Zak.uki.statusa puta-Tomanović.doc
26.Zak.uki.sta.puta ko Dbk.doc
26.Zak.uki.sta.puta ko Dbk.doc
26.Zak.uki.sta.puta ko Dbk.doc
27.Zak.uki.sta.puta-Vonogradarska 12.docx
27.Zak.uki.sta.puta-Vonogradarska 12.docx
27.Zak.uki.sta.puta-Vonogradarska 12.docx
28.Zak.uki.sta.puta-Vinogradarska 10.docx
28.Zak.uki.sta.puta-Vinogradarska 10.docx
28.Zak.uki.sta.puta-Vinogradarska 10.docx
29.Zak.uki.sta.puta-Vinogradarska 8.docx
29.Zak.uki.sta.puta-Vinogradarska 8.docx
29.Zak.uki.sta.puta-Vinogradarska 8.docx
30.Zak.pravo služ-HEP.doc
30.Zak.pravo služ-HEP.doc
30.Zak.pravo služ-HEP.doc
31.Zak.Ugovor-Vila Čingrija.doc
31.Zak.Ugovor-Vila Čingrija.doc
31.Zak.Ugovor-Vila Čingrija.doc
32.Zak.najam stana -Dom zdravlja.docx
32.Zak.najam stana -Dom zdravlja.docx
32.Zak.najam stana -Dom zdravlja.docx
33.Zak.skla.Ugo.-Lazaret.doc
33.Zak.skla.Ugo.-Lazaret.doc
33.Zak.skla.Ugo.-Lazaret.doc
34.Zak.skla.Ugovo-Bunić-Caboga.doc
34.Zak.skla.Ugovo-Bunić-Caboga.doc
34.Zak.skla.Ugovo-Bunić-Caboga.doc
35.Zak.oslo.kom.doprinosa-Peškura.docx
35.Zak.oslo.kom.doprinosa-Peškura.docx
35.Zak.oslo.kom.doprinosa-Peškura.docx
36.Zak.oslo.kom.doprinosa-Prkačin.docx
36.Zak.oslo.kom.doprinosa-Prkačin.docx
36.Zak.oslo.kom.doprinosa-Prkačin.docx
37.Zak.oslo.kom.doprinosa-Goić.docx
37.Zak.oslo.kom.doprinosa-Goić.docx
37.Zak.oslo.kom.doprinosa-Goić.docx
38.Zak.osloba.kom.doprinosa-Barbarić.docx
38.Zak.osloba.kom.doprinosa-Barbarić.docx
38.Zak.osloba.kom.doprinosa-Barbarić.docx
39.Odl.stru.povj.konc.pom.dobro.docx
39.Odl.stru.povj.konc.pom.dobro.docx
39.Odl.stru.povj.konc.pom.dobro.docx
40.Odl.imeno.Stru.povje.javnu nabavu.doc
40.Odl.imeno.Stru.povje.javnu nabavu.doc
40.Odl.imeno.Stru.povje.javnu nabavu.doc
41.Zak.nagradni fond-park Gradac.doc
41.Zak.nagradni fond-park Gradac.doc
41.Zak.nagradni fond-park Gradac.doc
43.Rje.natje.povje.rav.Prirodoslovni.doc
43.Rje.natje.povje.rav.Prirodoslovni.doc
43.Rje.natje.povje.rav.Prirodoslovni.doc
42.zak.ume.sudionici natječaja-park Gradac.doc
42.zak.ume.sudionici natječaja-park Gradac.doc
42.zak.ume.sudionici natječaja-park Gradac.doc