Djelokrug rada Službe gradskog vijeća

Služba Gradskog vijeća obavlja sljedeće poslove:

 • stručni i administrativno-tehnički poslovi organiziranja i pripremanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela; 
 • pripremanje programa rada Gradskog vijeća i osiguranje i praćenje njegova izvršenja; 
 • sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće; 
 • pripremanje i prikupljanje materijala, u dogovoru s predsjednikom Gradskog vijeća; 
 • stručni, organizacijski i administrativni poslovi za potrebe predsjednika, članova Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela te klubova vijećnika; 
 • praćenje rada sjednica Gradskog vijeća i njegovih tijela, izrađuje zapisnike i akte sa sjednica i prati izvršenja akata; 
 • priprema općih i posebnih akata za objavljivanje u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te uređuje isti; 
 • davanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u svezi s radom Gradskog vijeća; 
 • kontrola usklađenosti Statuta i svih drugih općih akata sa zakonom; 
 • skrb oko ostvarenja obveza iz područja opće uprave za koje je zakonom ovlašteno Gradsko vijeće; 
 • vođenje evidencije akata Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela; 
 • obavljanje poslova za tijela koja su osnovana za razvoj ljudskih prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, razvoj civilnog društva, organiziranje i unapređenje suradnje s nevladinim i civilnim udrugama kao i drugim subjektima te poticanje njihovog razvoja; 
 • organiziranje svečanih sjednica Gradskog vijeća; 
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka; 
 • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.