Mjesna samouprava predstavlja institucionalne oblike sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesna samouprava može utjecati na uređenje naselja, pitanja stanovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, a može utjecati i na radno vrijeme javnih službi i ugostiteljskih objekata, regulaciju prometa i dr.

Oblici mjesne samouprave u Gradu Dubrovniku su gradski kotari i mjesni odbori, a osnivaju se Statutom Grada Dubrovnika.

Gradski kotarevi

Gradski kotari se osnivaju za područja koja predstavljaju gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koja su povezana zajedničkim interesima građana.

Gradski kotar Grad
Gradski kotar Gruž
Gradski kotar Komolac
Gradski kotar Mokošica
Gradski kotar Montovjerna
Gradski kotar Pile - Kono
Gradski kotar Ploče iza Grada
Gradski kotar Lapad

Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se za jedno naselje, više međusobno povezanih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova.

Mjesni odbor Bosanka
Mjesni odbor Brsečine
Mjesni odbor Dubravica
Mjesni odbor Gromača
Mjesni odbor Kliševo
Mjesni odbor Koločep
Mjesni odbor Lopud
Mjesni odbor Šipanska Luka
Mjesni odbor Ljubač
Mjesni odbor Mravinjac
Mjesni odbor Mrčevo
Mjesni odbor Orašac
Mjesni odbor Osojnik
Mjesni odbor Riđica
Mjesni odbor Suđurađ
Mjesni odbor Trsteno
Mjesni odbor Zaton