18. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 10. prosinca 2018. s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 
 


 
      G r a d s k o  v i j e ć e
 
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2117/01-09-18-18                                                     
Dubrovnik, 30. studenog 2018.­                                                   
 
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DUBROVNIKA
 
 -  S   V   I   M   A -
 
 
 
Sazivam  18. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          
                za  ponedjeljak, 10. prosinca  2018., s početkom u 11:00 sati
               ___________________________________________________
 
 
Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.
 
Za sjednicu se predlaže
 

D n e v n i  r e d

 

 1. Vijećnička pitanja.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog naselja "Solitudo".
 2. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.

 

 1. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi.

 

 1. Prijedlog odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.

 

 1. Prijedlog odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju koncesije.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o povećanju komunalne naknade za financiranje vatrogastva.

 

 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2019. godini.

 

 1. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog  povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

 

 1. Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2019. godini.

 

 1. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Dubrovnik za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o oslobađanju ugostitelja od plaćanja zakupnine za javne površine u zimskim mjesecima unutar povijesne jezgre.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za dječji vrtić u Solitudu.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općini Župa dubrovačka za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje groblja Dubac.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za provedbu postupka javne nabave i zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za predmet nabave „Uređenje staza botaničkog vrta u Rezervatu Lokrum“.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za provedbu postupka javne nabave i zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za provedbu projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za provedbu postupka javne nabave i zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za provedbu projekta „Hidrantska mreža otoka Lokruma – visoka zona“.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum sklapanje Ugovora za usluge popravka i održavanja m/b Skala i m/b Zrinski s najpovoljnijim ponuditeljem Brodogradilište i marina d.o.o. Betina.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj ustanovi Športski objekti Dubrovnik.

 

 1. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2019. godinu – obilježavanje obljetnice Domovinskog rata.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2019., 2020. i 2021. godina.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti.

 

 1. Prezentacija Čistoće d.o.o. na temu „Prijedlog novog cjenika u skladu s Uredbom o gospodarenju otpadom u gradu Dubrovniku“.

 
 
Materijali za točke 2., 3., 38. i 39. bit će Vam dostavljeni naknadno.
 
O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.
 
Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.
 

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2._Zaključak_-VI_izmjene_proračuna_2018.-1.doc
2._Zaključak_-VI_izmjene_proračuna_2018.-1.doc
2._Zaključak_-VI_izmjene_proračuna_2018.-1.doc
2.1.Rebalans-opći_dio.doc
2.1.Rebalans-opći_dio.doc
2.1.Rebalans-opći_dio.doc
2.2.Rebalans-Posebni_dio.doc
2.2.Rebalans-Posebni_dio.doc
2.2.Rebalans-Posebni_dio.doc
2.4.VI_rebalans-PLAN_RAZVOJNIH_PROGRAMA.xls
2.4.VI_rebalans-PLAN_RAZVOJNIH_PROGRAMA.xls
2.4.VI_rebalans-PLAN_RAZVOJNIH_PROGRAMA.xls
2.5.Obrazloženje_VI.rebalansa_2018_-1_konačni.doc
2.5.Obrazloženje_VI.rebalansa_2018_-1_konačni.doc
2.5.Obrazloženje_VI.rebalansa_2018_-1_konačni.doc
3.Odluka_-VI_izmjene_2018.doc
3.Odluka_-VI_izmjene_2018.doc
3.Odluka_-VI_izmjene_2018.doc
4.Proračun_2019.-zaključak.doc
4.Proračun_2019.-zaključak.doc
4.Proračun_2019.-zaključak.doc
4.1.Proračun-Opći_dio.docx
4.1.Proračun-Opći_dio.docx
4.1.Proračun-Opći_dio.docx
4.2.Proračun-posebni.doc
4.2.Proračun-posebni.doc
4.2.Proračun-posebni.doc
4.3.Proračun_19-_Plan_razvo.pro.xls
4.3.Proračun_19-_Plan_razvo.pro.xls
4.3.Proračun_19-_Plan_razvo.pro.xls
4.4.Proračun_2019_2020_obrazloženje.doc
4.4.Proračun_2019_2020_obrazloženje.doc
4.4.Proračun_2019_2020_obrazloženje.doc
5.Odl.izvršenje_Proračuna_2019.docx
5.Odl.izvršenje_Proračuna_2019.docx
5.Odl.izvršenje_Proračuna_2019.docx
6.Odl.dono.PPU-izmje.doc
6.Odl.dono.PPU-izmje.doc
6.Odl.dono.PPU-izmje.doc
7.Odl.dono.GUP-izmje.doc
7.Odl.dono.GUP-izmje.doc
7.Odl.dono.GUP-izmje.doc
8.Odl.DPU_Solitudo-izmje.doc
8.Odl.DPU_Solitudo-izmje.doc
8.Odl.DPU_Solitudo-izmje.doc
9.Odluka_o_komunalnom_doprinosu.docx
9.Odluka_o_komunalnom_doprinosu.docx
9.Odluka_o_komunalnom_doprinosu.docx
10.Odluka_o_komunalnoj_naknadi.docx
10.Odluka_o_komunalnoj_naknadi.docx
10.Odluka_o_komunalnoj_naknadi.docx
11.Odl.drgim_kom.djela.docx
11.Odl.drgim_kom.djela.docx
11.Odl.drgim_kom.djela.docx
12.Odl.kom.dje.pisani_ugovor.docx
12.Odl.kom.dje.pisani_ugovor.docx
12.Odl.kom.dje.pisani_ugovor.docx
13.Odl.obavljanje_na_temelju_koncesije.docx
13.Odl.obavljanje_na_temelju_koncesije.docx
13.Odl.obavljanje_na_temelju_koncesije.docx
14.Odl.spomenička_renta-izmje.docx
14.Odl.spomenička_renta-izmje.docx
14.Odl.spomenička_renta-izmje.docx
15.Odl.financiranje_vatrogastva.docx
15.Odl.financiranje_vatrogastva.docx
15.Odl.financiranje_vatrogastva.docx
16.Odl.financ.pol.str.doc
16.Odl.financ.pol.str.doc
16.Odl.financ.pol.str.doc
17.Odl.Povje.konce.pmo.dobro.doc
17.Odl.Povje.konce.pmo.dobro.doc
17.Odl.Povje.konce.pmo.dobro.doc
18.Program_održa.kom.infra.19.doc
18.Program_održa.kom.infra.19.doc
18.Program_održa.kom.infra.19.doc
19.Pro.obav.dr.kom.djela.19.doc
19.Pro.obav.dr.kom.djela.19.doc
19.Pro.obav.dr.kom.djela.19.doc
20.Program-HGSS_2019..docx
20.Program-HGSS_2019..docx
20.Program-HGSS_2019..docx
21.Zakosloba.ugostite.zaku.doc
21.Zakosloba.ugostite.zaku.doc
21.Zakosloba.ugostite.zaku.doc
22.Zak.Povje.DV_Solitudo-1.doc
22.Zak.Povje.DV_Solitudo-1.doc
22.Zak.Povje.DV_Solitudo-1.doc
23.Zak.za_ugovor_za_kupnju_zemljišta_groblje.doc
23.Zak.za_ugovor_za_kupnju_zemljišta_groblje.doc
23.Zak.za_ugovor_za_kupnju_zemljišta_groblje.doc
24.Zak.sugl.Lokrum-staze_botanički_vrt.docx
24.Zak.sugl.Lokrum-staze_botanički_vrt.docx
24.Zak.sugl.Lokrum-staze_botanički_vrt.docx
25.Zak.sugl.Lokrum-povijesni_vrtovi.docx
25.Zak.sugl.Lokrum-povijesni_vrtovi.docx
25.Zak.sugl.Lokrum-povijesni_vrtovi.docx
26.Zak.sugl.Lokrum-hidrantska_mreža.docx
26.Zak.sugl.Lokrum-hidrantska_mreža.docx
26.Zak.sugl.Lokrum-hidrantska_mreža.docx
27.Zak.sugl.Lokrum-popravak_brodova.docx
27.Zak.sugl.Lokrum-popravak_brodova.docx
27.Zak.sugl.Lokrum-popravak_brodova.docx
28.Zak.-Kole.ugo.-Športski_objekti.doc
28.Zak.-Kole.ugo.-Športski_objekti.doc
28.Zak.-Kole.ugo.-Športski_objekti.doc
29.Analiza_stanja_sustava_CZ.docx
29.Analiza_stanja_sustava_CZ.docx
29.Analiza_stanja_sustava_CZ.docx
30.Godišnji_plan_sustava_CZ.docx
30.Godišnji_plan_sustava_CZ.docx
30.Godišnji_plan_sustava_CZ.docx
31.Zak.Povje-uvjeti_javnih_poziva.docx
31.Zak.Povje-uvjeti_javnih_poziva.docx
31.Zak.Povje-uvjeti_javnih_poziva.docx
32.Zak.Povje.Domo.rat-obilje.oblje..docx
32.Zak.Povje.Domo.rat-obilje.oblje..docx
32.Zak.Povje.Domo.rat-obilje.oblje..docx
33.Zak.Povje._Domovinski_rat.docx
33.Zak.Povje._Domovinski_rat.docx
33.Zak.Povje._Domovinski_rat.docx
34.Zak.Povje.osobe_s_inavlidi.docx
34.Zak.Povje.osobe_s_inavlidi.docx
34.Zak.Povje.osobe_s_inavlidi.docx
35.Zak.Pvjere.udruge_iz_II.svj.rata.docx
35.Zak.Pvjere.udruge_iz_II.svj.rata.docx
35.Zak.Pvjere.udruge_iz_II.svj.rata.docx
36.Zak.Povje.socijalna_skrb.docx
36.Zak.Povje.socijalna_skrb.docx
36.Zak.Povje.socijalna_skrb.docx
37.Prog.jav.potr.šport-izmje.docx
37.Prog.jav.potr.šport-izmje.docx
37.Prog.jav.potr.šport-izmje.docx
38.Izmjene_programa_gradnje.docx
38.Izmjene_programa_gradnje.docx
38.Izmjene_programa_gradnje.docx
39.Pro.gradnje_objekata_kom.infra.doc
39.Pro.gradnje_objekata_kom.infra.doc
39.Pro.gradnje_objekata_kom.infra.doc