Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 30.08.14.

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.

Gradsko vijeće

1. Odluka o zakupu javnih površina
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
3. Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Dubrovnika
4. Odluka o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnoga prometnog režima
5. Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2014. godinu
6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2014. godinu
7. Pravilnik o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 za I. skupinu vozila na relaciji Ploče – Zagreb – Ploče
8. Pravilnik o izboru i Nagradi Grada Dubrovnika za volontera godine „Vlaho Brangjolica“
9. Rješenje o razrješenju člana Službeničkoga suda Dubrovnik
10. Rješenje o imenovanju člana Službeničkoga suda Dubrovnik
11. Rješenje o imenovanju v. d. ravnatelja Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik
12. Rješenje o imenovanju članova Kulturnoga vijeća Grada Dubrovnika
13. Rješenje o razrješenju članova Kazališnoga vijeća Kazališta Marina Držića
14. Rješenje o imenovanju članova Kazališnoga vijeća Kazališta Marina Držića
15. Rješenje o ispravku Rješenja o razrješenju članova Upravnoga vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“
16. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo dr. sc. Ivu Felneru
17. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo – posmrtno prof. Ivani Burđelez
18. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Branki Capurso
19. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Društvu za zaštitu životinja
20. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Gradskom društvu Crvenoga križa

Gradonačelnik

21. Zaključak o opozivu članova Upravnoga vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
22. Zaključak o imenovanju članova Upravnoga vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
23. Zaključak o imenovanju članova Upravnoga vijeća Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik
24. Ugovor o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje u Ulici Mata Vodopića
25. Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama grada Dubrovnika
26. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti javnih površina
27. Odluka o određivanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i sastavljanju Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2013. godinu
28. Odluka o postupanju upravnih odjela Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
29. Plan prijma u službu Grada Dubrovnika za 2014. godinu
30. Zaključak o određivanju službene osobe ovlaštene za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
31. Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja grada Dubrovnika
32. Pravilnik o izmjenama i dopunama Privremenog pravilnika o gospodarenju tvrđavom Revelin

Ostalo

Ispravak „Službenoga glasnika Grada Dubrovnika“, broj 13/13.