Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

18. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Branki Capurso

Na temelju članka 33. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10. i 3/11.) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli Nagrade Dubrovnika

 

 

Branki Capurso dodjeljuje se Nagrada Dubrovnika za 2013. godinu.

 

 

KLASA: 061-01/14-01/01

URBROJ: 2117/01-09-14-1

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------