Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

21. Zaključak o opozivu članova Upravnoga vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., i 19/13.) u nastavku teksta: Zakon, i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

ZAKLJUČAK

o opozivu članova Upravnoga vijeća

Agencije za društveno poticanu stanogradnju

Grada Dubrovnika

 

 

I.                    1.  Josip Mikulić

      2.  Doris Lepeš Matić

      3. Antun Pravedan

 

             opozivaju se iz Upravnoga vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

 

II.                  Ovaj Zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Zakona.

 

III.               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/13-03/71

URBROJ: 2117/01-01-13-1

Dubrovnik, 10. prosinca 2013.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------