Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

24. Ugovor o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje u Ulici Mata Vodopića

Grad Dubrovnik, Dubrovnik, Pred Dvorom 1., OIB 21712494719, MB 02583020, zastupan po gradonačelniku Andru Vlahušiću (u daljnjem tekstu: Grad Dubrovnik)

 

i

 

VILA LJUBICA d.o.o., Riječka 14 iz Dubrovnika, OIB 26134737897, MB 2617099, zastupana po direktoru Jozu Kalebu, u svojstvu (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava)

 

sklapaju

 

 

UGOVOR

o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje u Ulici Mata Vodopića.

 

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na temelju članka 122. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine", br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.), i Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA363-01/12-03/21 URBROJ: 2117/01-11-13-6 od 15. ožujka 2013. godine kojim se daje suglasnost za izgradnju javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje u Ulici Mata Vodopića.

 

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

        da je Osiguravatelj sredstava ishodio Rješenje za građenje javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje u Ulici Mata Vodopića KLASA: UP/I-361-03/11-06/15 URBROJ: 2117/01-15-11-16 od 13. listopada 2011. godine u sklopu ishođenja rješenja za građenje višestambenih zgrada u Lapadu;

        da je Osiguravatelj sredstava Pismom namjere od 11. ožujka 2013. godine izrazio spremnost izgraditi javni kolektor fekalne i oborinske odvodnje u Ulici Mata Vodopića svojim sredstvima, s obzirom da predmetno financiranje nije predviđeno Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Dubrovnika u 2013. godini i predati ga u vlasništvo Grada Dubrovnika, tj. pravne osobe određene za to, uz povrat sredstava utrošenih za gradnju u roku od dvije godine, u četiri jednake rate;

        da je gradonačelnik Grada Dubrovnika 15. ožujka 2013. godine donio Zaključak kojim daje suglasnost Osiguravatelju sredstava za izgradnju vlastitim sredstvima kolektora iz alineje 1. ovoga članka i za zaključenje ugovora kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze između Grada Dubrovnika i Osiguravatelja sredstava.

 

Članak 3.

Ovim ugovorom Osiguravatelj sredstava preuzima obvezu financirati gradnju javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje iz članka 2. u iznosu od 760.810,30 kuna s PDV-om, sve prema troškovniku priloženom uz Pismo namjere.

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 

Članak 4.

Osiguravatelj sredstava ishodio je Rješenje za građenje javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje u Ulici Mata Vodopića KLASA: UP/I-361-03/11-06/15 URBROJ: 2117/01-15-11-  -16 od 13. listopada 2011. godine.

 

PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje)

 

Članak 5.

Čest. zem. 1228/1 k. o. Gruž na kojoj će se graditi javni kolektor fekalne i oborinske odvodnje, u naravi je javna površina – Ulica Mata Vodopića, u vlasništvu Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik odobrit će izvođenje predmetnih radova u skladu s Pravilnikom o zaštiti javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 7/11.).

 

Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Osiguravatelj sredstava i Grad Dubrovnik, na temelju provedenoga postupka propisana Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.  90/11.) odabrati izvođače sljedećih radova koji su predmet ovoga ugovora: gradnja javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje iz članka 2. i stručni nadzor nad gradnjom.

 

GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

(javnoga kolektora fekalne i oborinske odvodnje)

 

Članak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će nakon odabira izvođača, na način utvrđen člankom 6. ovoga ugovora, za obavljanje radova ili usluga sklapati višestrane ugovore, i to: Grad Dubrovnik, Osiguravatelj sredstava i odabrani izvođači radova ili usluga.

Navedenim trojnim ugovorima bit će utvrđen rok za izvršenje radova ili usluga te iznos, način i rok plaćanja tih troškova.

 

Članak 8.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će stručnu koordinaciju tijekom izradbe pojedinoga posla za Grad Dubrovnik obavljati Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte.

Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte zajednički će sa Osiguravateljem sredstava utvrditi konačnu cijenu radova i usluga iz članka 7.

Porez na dodanu vrijednost plaćat će se u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13.).

 

POVRAT SREDSTAVA

 

Članak 9.

Grad Dubrovnik obvezuje se, sukladno članku 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Osiguravatelju sredstava priznati zajednički utvrđene troškove iz članka 8.

Grad Dubrovnik Osiguravatelju sredstava beskamatno će vratiti sredstva utrošena za gradnju kolektora iz članka 8. u roku od dvije godine, u četiri jednake rate, od kojih prva dospijeva u roku od petnaest dana od dana ishođenja pravomoćnoga rješenja o uporabi građevine iz članka 2.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

Sve sporove proizašle iz ovoga ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju mjerodavnost suda u Dubrovniku.

 

Članak 11.

Ovaj će ugovor biti objavljen u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

Članak 12.

Ovaj ugovor sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih za Osiguravatelja sredstava 2 (dva) primjerka, za Grad Dubrovnik 4 (četiri) primjerka. Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

 

KLASA: 363-01/12-03/21

UR.BR.: 2117/01-01-13-12

Dubrovniku, 3. prosinca 2013.g

 

Za Grad Dubrovnik                                                        

gradonačelnik                                                                               

Andro Vlahušić                                                                           

 

Za Osiguravatelja sredstava

direktor      

Jozo Kaleb

-----------------------------------