Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

Ispravak „Službenoga glasnika Grada Dubrovnika“, broj 13/13.

OBAVIJEST

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 4. sjednici, održanoj 30. studenoga 2013., donijelo je 

 

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predstavnica Grada Dubrovnika za članove

Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

 

 

  1. Olga Muratti i Antonela Svilarić, dipl. ing., imenuju se predstavnicama Grada Dubrovnika za članove Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/13-03/54

URBROJ: 2117/01-09-13-4

Dubrovnik, 30. studenoga 2013.

 

Tajnica Gradskoga vijeća:

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

----------------------------------------