Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

13. Rješenje o razrješenju članova Kazališnoga vijeća Kazališta Marina Držića

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta gradskoga Kazališta Marina Držića, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je 

 

 

R J E Š E NJ E

o razrješenju članova Kazališnoga vijeća

Kazališta Marina Držića.

 

 

  1. Naira Asatryan i Berta Dragičević razrješuju se dužnosti članica Kazališnoga vijeća Kazališta Marina Držića.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/14-03/04

URBROJ: 2117/01-09-14-1

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------