Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

28. Odluka o postupanju upravnih odjela Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11., 106/12. i 130/13.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10.,  3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

O D L U K U

o postupanju  upravnih odjela Grada Dubrovnika  

i njegovih proračunskih korisnika u vezi s primjenom

Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja

o primjeni fiskalnih pravila

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se način i rokovi za postupanje odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: pročelnici upravnih odjela) i čelnika proračunskih korisnika Grada Dubrovnika u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

 

 

Članak 2.

 

Čelnici proračunskih korisnika Grada Dubrovnika navedeni u Registru proračunskih korisnika Grada, dužni su dostaviti gradonačelniku do 28. veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, s pomoću mjerodavnoga upravnog odjela:

– izjavu o fiskalnoj odgovornosti

– upitnik o fiskalnoj odgovornosti

– plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, ako su uočene slabosti i nepravilnosti

– izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, ako su bile utvrđene prethodne godine.

 

 

Članak 3.

 

Upravni odjeli Grada dužni su za svakoga proračunskog korisnika iz svojega djelokruga provjeriti formalni sadržaj izjave i upitnika iz članka 2. ove Odluke, a tijekom proračunske godine dužni su izvršiti provjeru izjave i upitnika proračunskih korisnika na odabranom uzorku pitanja iz upitnika, tj. na odabranom uzorku provedbe aktivnosti iz izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine.

 

 

Članak 4.

 

Pročelnici upravnih odjela Grada dužni su podnijeti Gradonačelniku do 28. veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, s pomoću koordinatora za popunjavanje upitnika (radna skupina) iz svojega djelokruga rada:

izjavu o fiskalnoj odgovornosti

upitnik o fiskalnoj odgovornosti

plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, ako su uočene slabosti i nepravilnosti

izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, ako su bile utvrđene prethodne  

   godine.

 

Uz izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz stavka 1.  ovoga članka pročelnici su dužni

priložiti prikupljene izjave čelnika proračunskih korisnika iz svojega djelokruga.

 

Članak 5.

 

Čelnici proračunskih korisnika i pročelnici upravnih odjela Grada dužni su postupati na način iz članka 2., tj. 4. ove Odluke i prilikom primopredaje dužnosti ili odlaska s dužnosti prije isteka godine za koju se predaje izjava. Prilikom postupka primopredaje čelnici sastavljaju izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti. Izjava se zajedno s prilozima predaje čelniku koji preuzima dužnost te se ulaže u predmet.

     

Članak 6.

 

Ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza, uz izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka dužnosti,  predaje se i izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima  utvrđenim prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja  trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti, te prilozi iz članka 4. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca za prethodnu godinu.

 

Članak 7.

      

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

Članak 8.

                  

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka KLASA: 400-01/11-1/04

URBROJ:  2117/01-01-12-42, od  14. prosinca 2012.

 

 

KLASA: 400-01/13-01/01

URBROJ: 2117/01-01-13-13

Dubrovnik, 23. prosinca 2013.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------