Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

26. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti javnih površina

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je 

 

 

P R A V I L N I K

o izmjenama Pravilnika o zaštiti javnih površina

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o zaštiti javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 7/11. i 2/12.) članak 8. mijenja se i glasi:

 

            "Naknada za izvanrednu uporabu javne prometne površine iznosi:

Masa           Pojedinačni        Dnevna        Tjedna          Mjesečna

    vozila             prijevoz                                                                         

  10 – 20 t          200,00 kn        400,00 kn     1.600,00 kn     4.800,00 kn

  20 – 30 t          250,00 kn        500,00 kn     2.000,00 kn     6.000,00 kn

više od 30 t        350,00,kn        700,00 kn     2.800,00 kn     8.500,00 kn“

 

 

Članak 2.

    

U članku 11. stavak 2. mijenja se  i glasi:

 "Godišnja naknada za izvanrednu uporabu javno-prometne površine iznosi najmanje 

  250.000,00kuna, a predstavlja paušalni iznos koji se mora uplatiti najkasnije do 15.

  siječnja kalendarske godine za koju se izdaje dozvola za prometovanje vozila."

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2014., a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/11-08/26

URBROJ: 2117/01-01-13-7

Dubrovnik, 17. prosinca 2013.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------