Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

3. Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Dubrovnika

Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13. i 54/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je

 

 

O D L U K U

o nerazvrstanim cestama na području grada Dubrovnika

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za njihovu zaštitu.

 

Članak 2.

 

Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

        nerazvrstana cesta cesta je na području Grada koja se koristi za promet vozilima, koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta;

        raskrižje je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu;

        zaštitni pojas zemljište je uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana zakonom kojim se uređuju ceste;

        priključak na cestu dio je ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom;

        prilaz na cestu uređena je površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti;

        redovito održavanje nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većega dijela godine ili cijele godine, uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj;

        izvanredno održavanje nerazvrstane ceste povremeni su radovi koji se obavljaju radi mjestimičnoga poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njezinih tehničkih elemenata, te radi osiguranja sigurnosti, stabilnosti, trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa;

        prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste privremeno je ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na cesti ili njezinu dijelu, koje nastaje kao posljedica izvođenja građevinskih radova, prijevoza ljudi, prijevoza radi opskrbe poslovnih prostora i sličnih djelatnosti;

        izvanredni prijevoz prijevoz je vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, tj. propisana osovinska opterećenja.

 

Članak 3.

 

Nerazvrstana cesta na području Grada javno je dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada. Nerazvrstana cesta ne može se otuđiti iz vlasništva Grada niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi gradnje građevina sukladno odluci gradonačelnika Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: gradonačelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

 

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općem aktu o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

 

Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Grada, a lokacijskom je dozvolom predviđena za građenje nerazvrstane ceste, Grad ne može otuđiti.

 

Članak 4.

 

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstanom cestom na području Grada ili njezinim dijelom, može joj se ukinuti status javnoga dobra u općoj upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Grada.

 

Odluku o ukidanju statusa javnoga dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezina dijela donosi Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

 

Članak 5.

 

Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se naročito:

        ceste na području Grada koje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste prestaju biti razvrstane kao javne ceste, a određene su podzakonskim propisom;

        ceste koje povezuju područja unutar Grada;

        terminali i okretišta vozila javnoga prijevoza;

        pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina;

        druge ceste na području Grada koje nisu razvrstane kao javne ceste.

 

Članak 6.

 

Nerazvrstanu cestu čine:

        cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnoga prijevoza i slično);

        građevna čestica, tj. cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi cestovnu građevinu (ili je ona već izgrađena), površina zemljišnoga pojasa i površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo);

        zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste prema projektu ceste ili najmanje 1,0 m od ruba kolnika;

        prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna), oprema za upravljanje i nadzor prometa;

        javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

 

Članak 7.

 

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javnoprometnih površina na području Grada.

 

Javnoprometne površine, u smislu stavka 1. ovoga članka, jesu: pješačka zona, pješačka staza, trg, javno stubište i druge javnoprometne površine u suglasju s odlukom kojom se uređuje komunalni red.

 

 

II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

 

Članak 8.

 

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) upravlja nerazvrstanim cestama.

 

Upravni odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u suglasju sa podzakonskim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

 

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, obavlja poslove knjigovodstvenoga evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine Grada, a Upravni odjel za  gospodarenje nekretninama obavlja poslove evidentiranja nerazvrstanih cesta kod mjerodavnoga ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige te poslove u svezi stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim cestama (prava služnosti i prava građenja).

 

Članak 9.

 

Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju naročito:

        građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta

        održavanje nerazvrstanih cesta

        upravljanje prometom na nerazvrstanim cestama sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

 

1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

 

Članak 10.

 

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta podrazumijevaju naročito:

        pripremu, izradbu i ustupanje izradbe potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu

        ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima

        ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije

        ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, tj. drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima

        ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture

        ustupanje geodetskih radova

        ustupanje radova građenja i rekonstrukcije

        ustupanje usluga stručnoga nadzora građenja

        organizaciju tehničkoga pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje

        investitorski nadzor nad provođenjem projekata

        ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

 

Članak 11.

 

Upravni odjel, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, izdaje posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost za građenje, tj. rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste prije izdavanja odgovarajućega akta na temelju kojega je dopušteno građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste.

 

Članak 12.

 

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

 

Troškove izradbe tehničke dokumentacije i troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga članka, snosi investitor, tj. vlasnik tih instalacija i uređaja.

 

 

2. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Članak 13.

 

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavlja pravna, tj. fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom u skladu s propisima (u daljnjem tekstu: izvođač), a prema godišnjem programu kojim se utvrđuje održavanje komunalne infrastrukture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravne, tj. fizičke osobe kojima je to povjereno ugovorom u skladu s propisima, obavljaju radove na održavanju:

        zelenih površina, drvoreda i samostalnoga ukrasnog grmlja;

        zatvorenoga sustava za odvodnju oborinskih voda s nerazvrstane ceste, koji je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže;

        javne rasvjete.

 

 

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

 

 

Članak 14.

 

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijevaju naročito:

        planiranje održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na njima;

        redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta;

        ustupanje radova redovitoga i izvanrednoga održavanja nerazvrstanih cesta;

        stručni nadzor i kontrolu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta;

        ustupanje usluga stručnoga nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta.

 

 

Članak 15.

 

Poslovi redovitoga održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijevaju naročito:

        svakodnevnu ophodnju

        svakodnevno praćenje stanja nerazvrstanih cesta

        stručni pregled stanja cestovnih objekata

        obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjega stroja kolnika i kolničke konstrukcije većega opsega

        obnavljanje i zamjenu završnoga sloja kolničke konstrukcije većega opsega

        mjestimične popravke završnoga sloja kolničke konstrukcije izgrađenoga od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivoga sloja kolničke konstrukcije i posteljice

        mjestimične popravke dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid)

        čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala s nerazvrstane ceste

        zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka, uređenje bankina i bermi

        uništenje nepoželjne vegetacije

        popravak, zamjenu i obnovu vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme

        održavanje svjetlosne signalizacije

        hitne popravke i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa, nastale uslijed nepredvidljivih okolnosti

        uklanjanje vozila ili dijelova vozila oštećenih u prometnoj nezgodi

        osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba).

 

 

Članak 16.

 

Popravci udarnih rupa, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno- -tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.

 

Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim materijalom dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 17.

 

Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste te sigurnosti odvijanja prometa.

 

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

 

 

Članak 18.

 

Radi provedbe poslova zimske službe, gradonačelnik donosi operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenoga tekuće godine do 15. ožujka sljedeće godine (u daljnjem tekstu: Operativni program).

 

 

Članak 19.

 

Operativni program iz članka 18. ove Odluke naročito sadržava:

        mjesto pripravnosti zimske službe

        stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenim za javne ceste

        potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova

        dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti

        nadzor i kontrolu provođenja aktivnosti zimske službe

        uvjete kada se radi sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila

        procjenu troškova zimske službe

        obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

 

 

Članak 20.

 

Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u zimskim uvjetima podrazumijevaju se naročito:

        pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta

        organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje

        zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha

        čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne signalizacije

        uklanjanje posutoga pijeska

        obilježavanje rubova kolnika

        osiguravanje odvodnje kolnika

        uklanjanje vozila s kolnika

        postavljanje posebne prometne signalizacije zbog posebnoga režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.

 

 

Članak 21.

 

Poslovi izvanrednoga održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijevaju naročito:

        sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta

        zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel)

        poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju

        ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije

        korekciju prometno-tehničkih elemenata većega opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći

        dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

 

Poslovi izvanrednoga održavanja nerazvrstanih cesta mogu se izvoditi samo na temelju glavnoga ili izvedbenoga projekta.

 

 

III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 22.

 

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozila i pješaka, a u druge svrhe samo na način i pod uvjetima propisanima zakonima kojima se uređuju ceste i sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.

 

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti naročito je zabranjeno:

        oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu i cestovne uređaje;

        trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezina dijela;

        dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine;

        sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste;

        vući metalne, drvene ili druge  predmete ili materijal;

        postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade;

        odlagati drvnu masu, građevinske i ostale materijale ili predmete;

        postavljati spomen-ploče i ostala spomen-obilježja;

        postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja, tj. oglašavanja bez odobrenja Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu;

        rasipavati tucanik, građevinski materijal i sl., nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu;

        odlagati snijeg ili led;

        obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

 

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste naročito je zabranjeno:

        postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa;

        namjerno paliti vatru i korov;

        puštati domaće životinje bez nadzora;

        ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu;

        postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost ili zaklanjaju prometne znakove;

        ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu;

        obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

 

Izvođač mora bez odgode, odmah nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

 

Ako Izvođač ne može odmah ukloniti zapreku ili sanirati nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti, do uklanjanja zapreke ili sanacije opasnoga mjesta, Izvođač mora taj dio nerazvrstane ceste osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti mjerodavno tijelo iz članka 41. ove Odluke.

 

 

Članak 23.

 

Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Upravnoga odjela.

 

Odobrenje Upravnoga odjela, u smislu stavka 1. ovoga članka, izdaje se za:

        prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste;

        zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično;

        prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

 

Pravna ili fizička osoba koja namjerava izvoditi radove na nerazvrstanoj cesti dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka Odjelu podnijeti pisani zahtjev, o čemu Odjel donosi rješenje.

 

 

Članak 24.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavljajući svoje gospodarske djelatnosti prekomjerno rabi nerazvrstanu cestu s pomoću teških ili srednje teških vozila, dužna je platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

 

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga članka drže se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.

 

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju ceste.

 

Visinu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Upravnoga odjela.

 

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste donosi Upravni odjel.

 

Upravni odjel očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenja izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja zapisnik.

 

Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste obavlja Izvođač o trošku pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 25.

 

Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.

 

Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.

 

Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela.

 

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje do dva sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi pisano odobrenje Odjela.

 

U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, osoba koja namjerava privremeno zauzeti nerazvrstanu cestu obvezna je o tome pismeno obavijestiti Upravni odjel i Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, najmanje 24 sata prije zauzimanja nerazvrstane ceste.

 

 

Članak 26.

 

Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

 

Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnoga tla ili iz nasipa, uklanjanja, tj. postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutoga materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.

Za prekopavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se naknada.

 

Visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Odjela.

 

 

Članak 27.

 

Investitori radova iz članka 26. ove Odluke dostavljaju Upravnom odjelu godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 1. ožujka za tekuću kalendarsku godinu.

Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti usklađena s planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada.

 

Prekopavanje nerazvrstanih cesta nije dopušteno obavljati na području i za vrijeme odvijanja većih manifestacija u Gradu i u vrijeme određeno Odlukom o načinu i vremenu obavljanja građevinskih radova na području grada Dubrovnika.

 

 

Članak 28.

 

Radove na obnovi kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja nerazvrstane ceste za koje nije potreban akt na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja, izvodi Izvođač o trošku investitora.

 

Pod radovima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se, u pravilu, izvođenje radova polaganja asfaltnoga zastora, betonskoga pokrovnog sloja, popravka nosivo-pokrovnoga sloja i veznoga nosivog sloja te tamponiranje i zbijanje materijala na mjestu prekopavanja.

 

Ostale radove na obnovi kolničke konstrukcije do visine zaštitnoga sloja, tj. završno sa PVC folijom, izvodi investitor po ovlaštenom izvoditelju radova.

 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, međusobna prava i obveze Grada, Izvođača i investitora uređuju se ugovorom.

 

 

Članak 29.

 

Rješenje kojim se daje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, u smislu članka 26. ove Odluke, sadržava naročito:

        mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju;

        privremenu regulaciju prometa;

        uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke;

        mjere zaštite sudionika u prometu;

        druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane ceste, na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja;

        iznos naknade za prekopavanje i rok plaćanja;

        vrijeme prekopavanja, koje se u pravilu utvrđuje kao vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa te odvijanje većih manifestacija u Gradu;

        obavještenje investitora o danu početka izvođenja radova (investitor je dužan najmanje tri dana prije početka izvođenja radova na prekopavanju izvijestiti Upravni odjel i druge subjekte određene u rješenju iz stavka 1. ovoga članka);

 

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja Izvođač o trošku investitora, na temelju odobrenog prometnog rješenja.

 

Članak 30.

 

Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti Upravni odjel i nerazvrstanu cestu dovesti u prvotno stanje.

 

Upravni odjel vodi brigu o tome da radovi u svezi s dovođenjem nerazvrstane ceste u prvotno stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke.

 

Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvotno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova.

 

Upravni odjel vodi očevidnik o izdanim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste.

 

Upravni odjel prati stanje kvalitete izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvotno stanje tijekom cijeloga razdoblja jamstvenog roka iz stavka 3. ovoga članka.

 

Ako Upravni odjel utvrdi da radovi na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvotno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu s pravilima struke, zahtijevat će od investitora da ih ponovno izvrši i tako nadoknadi nastalu štetu.

 

Članak 31.

 

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, investitor radova nije dužan ishoditi od Upravnoga odjela prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste ako je, uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena sigurnost prometa, tj. život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije).

 

Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka dužan je mjesto izvođenja radova označiti privremenom prometnom signalizacijom te o potrebi obavljanja radova obavijestiti Upravni odjel u roku od jednog dana od dana početka izvođenja radova i podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.

 

Članak 32.

 

U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 15. listopada svake kalendarske godine, u pravilu nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstane ceste, osim kad je to naročito opravdano, i to na temelju prethodne pisane suglasnosti gradonačelnika.

 

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na hitne intervencije radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu.

 

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana asfaltiranja.

 

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, gradonačelnik može, kad je to naročito opravdano, odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste u širini od najmanje jedne kolničke trake u duljini prekopa, tj. u širini od najmanje 5 metara ako se prekopavanje ne vrši paralelno s osovinom ceste.

 

Članak 33.

 

Ako se na nerazvrstanoj cesti bez odobrenja za prekopavanje izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, Izvođač je dužan, odmah po uočavanju navedenih radnji, izvijestiti Upravni odjel te po nalogu Upravnoga odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.

 

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Upravni je odjel ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih poduzimanjem mjera iz stavka 1. ovoga članka.

 

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti.

 

Športske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanoj cesti mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen zakonom ili općim aktima Grada.

 

Članak 34.

 

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično), u skladu s propisima.

 

Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i uslijed njihova zauzimanja.

 

Članak 35.

 

Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje Upravni odjel u postupku izdavanja lokacijske dozvole, tj. drugog akta kojim se provode dokumenti prostornoga uređenja, sukladno propisima.

 

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se izvesti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Upravnoga odjela.

 

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu s uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi s istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 5 metara.

 

Oborinske vode s priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

 

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme, snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

 

Osoba koja izvede priključak, tj. prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovoga članka, kao i osoba koja se služi priključkom, tj. prilazom izvedenim protivno odredbama ovoga članka, nema pravo od Grada potraživati naknadu štete nastale korištenjem tim priključkom ili prilazom.

 

Članak 36.

 

U blizini raskrižja dviju nerazvrstanih cesta u razini, raskrižja nerazvrstane ceste s javnom cestom u razini ili u unutarnjim stranama cestovnoga zavoja, ne smije se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

 

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev Odsjeka komunalnoga redarstva Grada Dubrovnika otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnoga profila nerazvrstane ceste.

 

Ukoliko vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu ne postupi po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka, Izvođač će potrebne radove obaviti o trošku vlasnika ili posjednika.

 

Članak 37.

 

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje objekata i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili unutar zaštitnoga pojasa nerazvrstane ceste, prethodno se od Upravnoga odjela moraju  ishoditi posebni uvjeti.

 

Zaštitni pojas, u smislu stavka 1. ovoga članka, mjeri se od vanjskoga ruba zemljišnoga pojasa, a njegova širina utvrđuje se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.

 

Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišnoga pojasa, zaštitni pojas iz stavka 1. ovoga članka mjeri se od vanjskoga ruba kolnika, tj. nogostupa nerazvrstane ceste, tako da je u pravilu sa svake strane širok 10 m.

 

Članak 38.

 

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju dimenzijama, ukupnom masom i osovinskim opterećenjem udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvanredni prijevoz moguć je na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegova obavljanja te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednoga prijevoza.

 

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

 

Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga članka izdaje Upravni odjel.

 

Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

 

O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz Upravni odjel dužan je obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku i inspekciju za ceste mjerodavnoga ministarstva, tj. odsjek komunalnoga redarstva, u skladu s člankom 41.

 

Uvjete i način obavljanja izvanrednoga prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvrđuje gradonačelnik.

 

Članak 39.

 

Troškove izvanrednoga prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednoga prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

 

Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje gradonačelnik.

 

Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednoga prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist proračuna Grada.

 

Članak 40.

 

Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole, tj. ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz, tj. nakon odgovarajućega usklađenja s propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.

 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole, tj. do mjesta usklađenja osovinskoga opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila te nadoknaditi svu time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.

 

 

IV. NADZOR

 

Članak 41.

 

Poslove inspekcije nerazvrstanih cesta iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke obavlja inspekcija za ceste mjerodavnoga ministarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ceste i posebnim zakonom, a nadzor provodi inspektor za ceste.

 

Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. do 5. ove Odluke, obavljaju komunalni redari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ceste i zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

 

U obavljanju nadzora iz stavka 2. ovoga članka komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i odlukom kojom se uređuje komunalni red.

 

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 42.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Izvođač ako:

        ne osigura redovito održavanje nerazvrstanih cesta (članak 15. ove Odluke);

        pravovremeno ne obavlja popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama (članak 16. stavak 1. ove Odluke);

        ne osigura održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (članak 20. ove Odluke);

        se ne pridržava odredbe članka 22. stavka 4. i 5. ove Odluke;

        ne prijavi radove i ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njima (članak 33. stavak 1. ove Odluke).

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba Izvođača novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Članak 43.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

        se ne pridržava odredbe članka 13. stavka 3. ove Odluke;

        se ne pridržava odredbe članka 22. stavka 2. i 3. ove Odluke;

        se ne pridržava odredbe članka 23. stavka 1. ove Odluke;

        se ne pridržava odredbe članka 29. ove Odluke;

        se ne pridržava odredbe članka 30. stavka 1. ove Odluke;

        se ne pridržava odredbe članka 31. stavka 2. ove Odluke;

        se ne pridržava odredbe članka 35. stavka 2. ove Odluke;

        se ne pridržava odredbe članka 36. ove Odluke.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina Grada Dubrovnika ("Službeni list Grada Dubrovnika", br. 2/10.).

 

Članak 45.

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika i mjerodavni Upravni odjeli, u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će s njom:

        Odluku o komunalnom redu ("Službeni list Grada Dubrovnika", br. 10/09., 2/10., 6/11. i 2/12.)

        Odluku o uređenju prometa na području grada Dubrovnika ("Službeni list Grada Dubrovnika", br. 3/00., i 8/02.)

        Odluku o načinu i vremenu obavljanja građevinskih radova na području grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 07/10.)

        Pravilnik o zaštiti javnih površina ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br.  7/11., 2/12.)

        Pravilnik o reklamiranju ("Službeni list Grada Dubrovnika", br. 2/11. i 1/12.).

 

Članak 45.

 

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

 

Članak 46.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/13-06/27

URBROJ: 2117/01-09-14-03

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------