Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

22. Zaključak o imenovanju članova Upravnoga vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., i 19/13.) u nastavku teksta: Zakon, i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju članova Upravnoga vijeća

Agencije za društveno poticanu stanogradnju

Grada Dubrovnika

 

 

I.                    1.  Ivana Vukosavić

      2.  Siniša Žakula

      3. Rade Dolina

 

             imenuju se u Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

 

II.                  Ovaj Zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Zakona.

 

III.               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/13-03/72

URBROJ: 2117/01-01-13-1

Dubrovnik, 10. prosinca 2013.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------