Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

23. Zaključak o imenovanju članova Upravnoga vijeća Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., i 19/13.) – u nastavku teksta: Zakon, i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

ZAKLJUČAK

o opozivu članova Upravnoga vijeća

Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik

 

 

I.                    1. Andro Vlahušić

      2. Emilio Puljizević

      3. Ivo Jadrušić

      4. Vicko Vodnica

 

            imenuju se u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik.

 

II.                  Ovaj Zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Zakona.

 

III.               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/13-03/73

URBROJ: 2117/01-01-13-1

Dubrovnik, 16. prosinca 2013.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------