Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

9. Rješenje o razrješenju člana Službeničkoga suda Dubrovnik

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61711.), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o ustrojavanju Službeničkoga suda Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/12.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je 

 

 

R J E Š E  N J E

o razrješenju člana Službeničkoga suda Grada Dubrovnika

 

 

I.

 

Zlatko Uršić razrješuje se dužnosti člana Službeničkoga suda Grada Dubrovnika.

 

 

II.

 

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 114-01/14-01/01    

URBROJ: 2117/01-09-14-03

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------