Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

4. Odluka o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnoga prometnog režima

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12. i 19/13.), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13. i 158/13.), članka  29. stavak 1. točka 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.),  članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst) i članka 13. Odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 3/00. i 8/02.),  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja  2014., donijelo je

 

 

O D L U K U

o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1)

u zoni posebnoga prometnog režima

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnoga prometnog režima uređuje se zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u širem području oko Povijesne jezgre grada Dubrovnika koje obuhvaća Zagrebačku ulicu i Ulicu branitelja Dubrovnika te Pile, Ploče, predio Iza Grada,  Zlatni potok i Sveti Jakov.

 

 

Članak 2.

 

Turističkim autobusima i osobnim automobilima (8+1)  nije dopušteno zaustavljanje u zoni posebnoga prometnog režima, osim kad se postupa po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom.

 

Ova Odluka se ne odnosi na turističke autobuse koji dovoze ili odvoze goste koji imaju osiguran smještaj u hotelima u zoni obuhvata iz čl. 1 ove Odluke, te se ukrcaj i iskrcaj  putnika – gostiju hotela obavlja ispred tih hotela.

 

 

Članak 3.

 

Turističkim autobusima i osobnim automobilima (8+1) dopušteno je parkiranje u zoni posebnoga prometnog režima samo na za njih rezerviranom parkirališnom prostoru na Pilama.

 

Iznimno, može se uz posebnu dozvolu odobriti parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1)  na Pločama.

 

 

Članak 4.

 

Posebnu dozvolu iz članka 3. st. 2. ove Odluke izdaje Upravni odjel Grada Dubrovnika mjerodavan za promet, tj. Sanitat Dubrovnik d.o.o. iz Dubrovnika, Marka Marojice 5, po posebnom ovlaštenju Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 5.

 

Parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) radi ulaska ili izlaska putnika u zoni posebnoga režima vremenski je ograničeno i ne može biti dulje od deset minuta.

 

 

Članak 6.

 

Za parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1)  radi ulaska ili izlaska putnika u zoni posebnoga prometnog režima, turistička agencija ili vlasnik vozila moraju platiti naknadu za parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnoga prometnog režima (dalje u tekstu: naknada).

 

Naknada iz prethodnoga stavka plaća se trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

 

Članak 7.

 

Nije dopušteno parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnoga prometnog režima ako se ne plati naknada iz članka 6. ove Odluke.

 

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka djelatnik Sanitata Dubrovnik d.o.o. ili prometni redar ovlašten je zabraniti parkiranje turističkim autobusima i osobnim automobilima (8+1).

 

 

Članak 8.

 

Visina naknade za svako pojedinačno parkiranje pri iskrcaju putnika u razdoblju od 1. ožujka do 30. studenog tekuće godine iznosi:

                                                                                         za 2014.g.                    za  2015.g.

        za osobne automobile (8+1)                          –           200,00 kn                   200,00 kn

        za srednje autobuse od 9 do 30 mjesta          –          400,00 kn                     400,00 kn

        za veliki autobus preko 30 mjesta                 –          800,00 kn                     850,00 kn

 

Cijene se mogu promijeniti najkasnije do konca veljače tekuće godine za godinu koja slijedi.

 

Sanitat Dubrovnik d.o.o. može uz suglasnost gradonačelnika Grada Dubrovnika osmisliti i uvesti novi sustav naplate naknade iz prethodnoga stavka.

 

 

Članak 9.

 

Naknada se plaća za svako pojedino vozilo pri iskrcaju putnika, a ukrcaj se ne naplaćuje.

 

Naknada se neće naplaćivati u siječnju, veljači i prosincu.

 

Naknada se neće naplaćivati u vremenu od 20,00 h  do  08,00 h za razdoblje od 1. ožujka do 30. studenoga tekuće godine.

 

 

Članak 10.

 

Postupanje s naplaćenom naknadom u zoni posebnoga prometnog režima odredit će se ugovorom između Grada Dubrovnika i Sanitata Dubrovnik d.o.o.

 

 

Članak 11.

 

Nadzor nad zaustavljanjem i parkiranjem turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1)  u zoni posebnoga prometnog režima obavljat će djelatnici Sanitata Dubrovnik d.o.o. i/ili prometni redari.

 

 

Članak 12.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za svaki prekršaj pravna osoba:

 

        ako se zaustavlja u zoni posebnoga prometnog režima suprotno odredbama ove Odluke (članak 2.);

        ako se parkira u zoni posebnoga prometnog režima na mjestu gdje to nije dopušteno ili se parkira bez posebne dozvole mjerodavnoga tijela (članak 3.);

        ako prekorači vremensko ograničenje trajanja parkiranja (članak 5.);

        ako ne postupi po nalogu djelatnika Sanitata Dubrovnik d.o.o. ili prometnoga redara ili ako ga pak ometa u radu (članak 7.).

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka  kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka  kaznit će se i fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka  kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

 

 

Članak 13.

 

Pored izrečenih prekršaja iz  članka 12. ove Odluke, djelatnici Sanitata Dubrovnik d.o.o. ili prometni redari  ovlašteni su usmeno izreći zabranu parkiranja svim pravnim i fizičkim osobama koje ne plate naknadu, ne podmiruju uredno svoje obveze na osnovi naknade za parkiranje ili na bilo koji drugi način krše odredbe ove Odluke na osnovi naknade za privremeno parkiranje.

 

 

Članak 14.

 

Prometni projekt zone posebnoga prometnog režima sastavni je dio ove Odluke.

 

 

Članak 15.

 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Naputak o zaustavljanju turističkih autobusa u zoni posebnoga prometnog režima („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 7/13.).

 

 

Članak 16.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave  u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/14-09/02

URBROJ: 2117/01-09-14-4

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------