Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

14. Rješenje o imenovanju članova Kazališnoga vijeća Kazališta Marina Držića

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst) i članka 27. Statuta gradskoga Kazališta Marina Držića, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je 

 

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju članova Kazališnoga vijeća

Kazališta Marina Držića.

 

 

  1. U Kazališno vijeće imenuju se:

 

1. Naira Asatryan

2. Lovro Kunčević

3. Đuro Market.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/14-03/04

URBROJ: 2117/01-09-11-2

Dubrovnik, 27. srpnja 2011.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------