Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

29. Plan prijma u službu Grada Dubrovnika za 2014. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

( regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 86/08. i  61/11.) i prijedloga pročelnika upravnih odjela i služba Grada Dubrovnika, te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 12/13.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

                                                    

PLAN PRIJMA

U SLUŽBU GRADA DUBROVNIKA ZA 2014. GODINU

 

                                                       

Članak 1.

 

Ovim Planom prijma u službu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu te potreban broj vježbenika odgovarajuće struke i spreme u 2014. godini.

                                                       

Članak 2.

 

U upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2013. godine ukupno je popunjeno 205 radnih mjesta, od toga u službu je 2013. godine primljeno 8 službenika na neodređeno vrijeme  i 3 vježbenika.

                                                          

Članak 3.

 

Utvrđuje se potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu:

8 službenika VSS prava, ekonomije, arhitekture, građevine, zaštite okoliša, 5 službenika VŠS  upravno-pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke, 4 službenika SSS upravne, gimnazije, ekonomske, prometne  ili tehničke struke, 1 namještenik SSS elektrotehničke ili tehničke struke te 2 namještenika NSS.

                                                            

Članak 4.

 

Tijekom 2014. godine planira se primiti: 9 vježbenika – VSS pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske, prometne, agronomske struke, 3 vježbenika  – VŠS upravno-        -pravne i ekonomske struke, 2 vježbenika – SSS upravne struke, gimnazije ili ekonomske struke. Na određeno vrijeme: 10 – VSS pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske, strojarske struke, 8 – VŠS upravne, ekonomske, prometne, građevinske struke, 5 – SSS gimnazija, ekonomska, prometna, tehnička struka.

                                                          

 Članak 5.

 

Na temelju ovoga Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se s pomoću javnoga natječaja, internoga oglasa ili premještajem te s pomoću oglasa koji se objavljuje kod mjerodavne službe za zapošljavanje.

 

                                                           

Članak 6.

 

Plan prijma u službu u upravnim odjelima i službama objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i na web-stranici Grada Dubrovnika.

 

                                                            

Članak 7.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 112-01/14-01/01

URBROJ:2117/01-01-14-1

Dubrovnik, 03. siječnja 2014.

 

Gradonačelnik:

Mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------