Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

30. Zaključak o određivanju službene osobe ovlaštene za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je 

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

I.

 

U Zaključku o određivanju službene osobe ovlaštene za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/08. i 11/10.) točka 1. mijenja se i glasi:

„1. Kristina Čuvalo, viši stručni suradnik za informiranje III., u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, određuje se službenom osobom ovlaštenom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).“

 

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 011-01/08-01/03

URBROJ:  2117/01-01-14-5

Dubrovnik, 15. siječnja 2014.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------