Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

7. Pravilnik o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 za I. skupinu vozila na relaciji Ploče – Zagreb – Ploče

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je

 

 

P R A V I L N I K

o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 za I. skupinu vozila

na relaciji Ploče – Zagreb – Ploče

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak za subvencioniranje cijene cestarine autoceste  A1 za I. skupinu vozila, određenu prema Pravilniku o cestarini (NN, 130/13.), za građane grada Dubrovnika na relaciji Ploče – Zagreb Ploče, tj. od NP Karamatići do NP Lučko i natrag. Subvencioniranje će se vršiti iz proračuna Grada Dubrovnika.

 

Članak 2.

 

Korisnici prava na subvenciju cestarina iz članka 1. ovoga pravilnika  mogu biti samo fizičke osobe koje su vlasnici vozila s dubrovačkim registarskim oznakama i koje imaju prebivalište na administrativnom području Grada Dubrovnika.

 

Članak 3.

 

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na osobe koje putuju osobnim vozilom  na navedenoj relaciji u službene svrhe i na osobe kojima se naknada ili dio naknade za putovanje osobnim vozilom plaća po nekoj drugoj osnovi. Također, ovim se pravom ne mogu koristiti pravne osobe i udruge.

 

Članak 4.

 

Grad Dubrovnik subvencionirat će cijenu cestarine u iznosu od 50% od plaćene cijene cestarine od Ploča do Zagreba i obratno, za dionicu kojom je korisnik subvencije svojim osobnim vozilom upravljao i za to platio cestarinu.

 

U jednoj kalendarskoj godini Grad Dubrovnik isplaćivat će maksimalno 4 subvencije cestarina, i to samo na relaciji iz članka 1. ovoga pravilnika po korisniku.

 

Grad Dubrovnik nije obvezan subvencionirati cestarinu podnositeljima zahtjeva ako u gradskom proračunu ne bude osiguranih sredstava za navedenu svrhu, tj. ako bi za tu kalendarsku godinu na navedenoj poziciji proračuna bila potrošena sva predviđena i osigurana sredstva.

 

Članak 5.

 

Ukoliko mjerodavni upravni odjel Grada Dubrovnika za provedbu ovoga Pravilnika zaprimi više zahtjeva za subvenciju cestarina od ukupne mase osiguranih sredstava za tu namjenu, tada će po dolje navedenom redoslijedu imati pravo prvenstva sljedeći korisnici:

 

  1. invalidi
  2. branitelji
  3. korisnici socijalnoga programa
  4. nezaposleni
  5. umirovljenici
  6. stanovnici grada Dubrovnika koji putuju radi korištenja medicinskim uslugama u Zagreb, a čiji troškovi nisu pokriveni iz proračuna drugih tijela javne vlasti Republike Hrvatske ili pak po drugim osnovama
  7. svi ostali stanovnici grada Dubrovnika.

 

Članak 6.

 

Da bi ostvarili pravo na subvenciju, korisnici subvencije prethodno su dužni kod Upravnoga odjela za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika popuniti i predati zahtjev za izdavanje kupona s njihovim osobnim podatcima i podatcima vozila čiji su vlasnici, uz predočenje prometne dozvole i osobne iskaznice ili putovnice. Korisnici subvencije također su dužni na izlaznim naplatnim postajama autoceste A1 u Zagrebu i na povratku u Pločama predati kupone na ovjeru zajedno s osobnom iskaznicom ili putovnicom. Nakon povratka, uz tako ovjerene i potpisane kupone, korisnici subvencije dužni su dostaviti Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika i izvornik računa cestarine u oba smjera, kao i IBAN korisnika subvencije.

 

Ukoliko bi nedostajalo sredstava za sve podnositelje zahtjeva za subvencije, tada su podnositelji dužni, na zahtjev Upravnoga odjela za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika, dostaviti dokaz o ispunjavanju jednoga od uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika.

 

Korisnik subvencije može predati mjerodavnom upravnom odjelu Grada Dubrovnika sljedeći zahtjev za izdavanje kupona tek nakon što je mjerodavnom upravnom odjelu Grada Dubrovnika dostavio na naplatu prethodno izdani kupon.

 

Korisnik subvencije također je dužan iskoristiti kupon najkasnije u roku od tri mjeseca od dana izdavanja kupona ili u suprotnom gubi pravo na subvencioniranje putovanja predviđeno tim kuponom.

 

Članak 7.

 

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika nakon obrade zaprimljenoga zahtjeva, u slučaju njegova odobrenja, dostavit će Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika nalog za uplatu subvencioniranoga iznosa na IBAN podnositelja zahtjeva.

 

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika vodit će evidenciju svih zaprimljenih zahtjeva za odobrenje subvencioniranja cestarine i po potrebi vršiti provjeru eventualnih zlouporaba prava iz ovoga Pravilnika.

 

U slučaju zlouporabe ili pokušaja zlouporabe podnositelja zahtjeva za korištenje pravom na novčanu naknadu iz ovoga Pravilnika, isti će trajno izgubiti pravo na korištenje naknade iz članka 1. i čl. 4. ovoga Pravilnika. O tome rješenjem odlučuje mjerodavni upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika.

 

Članak 8.

 

Sastavni dio ovoga Pravilnika obrazac je zahtjeva za izdavanje kupona iz članka 6. st. 1. istoga Pravilnika.

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 340-01/13-01/59

URBROJ: 2117/01-09-14-8

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------