Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

8. Pravilnik o izboru i Nagradi Grada Dubrovnika za volontera godine „Vlaho Brangjolica“

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je

 

 

P R A V I L N I K

o izboru i Nagradi Grada Dubrovnika za volontera godine

„Vlaho Brangjolica“

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak za izbor i dodjelu Nagrade Grada Dubrovnika za volontera godine u tekućoj godini (u daljnjem tekstu: Nagrada), način objave javnoga poziva i obvezan sadržaj javnoga poziva.

 

Članak 2.

 

Nagrada će biti dodijeljena volonteru godine temeljem kriterija propisanih ovim Pravilnikom i to dana 5. prosinca – Međunarodnoga dana volontera.

 

Članak 3.

 

Grad Dubrovnik objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade, (u daljnjem tekstu: Javni poziv) najkasnije do 1. listopada tekuće godine.

 

Javni poziv sadržiava:

       podatke o nazivu Nagrade

       pojašnjenje tko sve može biti nominiran

       tko može nominirati kandidate

       obvezan sadržaj prijedloga

       naznaku kome se prijedlog dostavlja

       rok za dostavu prijedloga i kriterije odabira.

 

 Javni poziv objavljuje se na web-stranici Grada Dubrovnika i u tjednom tisku.

 

Članak 4.

 

Nominirana može biti svaka fizička osoba koja:

       obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu („Narodne novine“, broj 58/07., 22/13.)

       ima navršenih 15 godina i više

       volontirala je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja: udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koje imaju sjedište na području grada Dubrovnika.

 

Članak 5.

 

Prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade (u daljnjem tekstu : Prijedlog) mogu podnijeti:

1.      organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (udruga, zaklada, fundacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državno tijelo i tijelo lokalne i područne/regionalne samouprave) s prijavljenim sjedištem na području grada Dubrovnika;

2.      pravne osobe s prijavljenim sjedištem na području grada Dubrovnika koje organiziraju volontiranje svojih djelatnika (korporativno volontiranje) i građani grada Dubrovnika;

3.      korisnici volontiranja (fizičke ili pravne osobe koje primaju usluge volontiranja).

 

Jedan predlagatelj može nominirati najviše jednoga kandidata.

Članak 6.

 

Prijedlog mora sadržavati:

       podatke o predlagatelju

       pisanu suglasnost predloženoga kandidata za sudjelovanje u ovom postupku

       životopis kandidata

       opis rada kandidata s obrazloženjem, što znači njegov/njezin rad za prijavitelja, vrste poslova koje je obavljao, dužina volonterskog staža i dr.

       dokumentaciju koja potvrđuje da kandidat ispunjava kriterije i potvrđuje uspješnost djelovanja u području za koje se dodjeljuje Nagrada (kopije volonterske knjižice i/ili volonterskih potvrda organizatora volontiranja u smislu članka 7. Zakona o Volonterstvu, fotografije, novinski članci, izvješća s volontiranja i dr.).

 

Članak 7.

 

Ako Prijedlog nije potpun ili ne sadržava svu potrebnu dokumentaciju  za odlučivanje, od podnositelja će se zatražiti dopuna Prijedloga u određenom roku.

 

Ako predlagatelj ne dopuni Prijedlog u roku iz prethodnoga stavka, držat će se da Prijedlog nije podnesen.

 

Članak 8.

 

Svi prijedlozi s potrebnom dokumentacijom upućuju se na adresu Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, s naznakom „izbor volontera godine (ne otvarati)“, najkasnije do 15. listopada tekuće godine.

 

Članak 9.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika odlučuje o dobitniku Nagrade na prijedlog Vijeća civilnoga društva Grada Dubrovnika kao savjetodavnoga tijela.

 

Članak 10.

 

Vijeće civilnoga društva donijet će odluku temeljem sljedećih kriterija:

       korist za organizatora volontiranja i korisnika volontiranja od volonterskih aktivnosti kandidata

       korist za širu zajednicu od volonterskih aktivnosti kandidata

       samoinicijativnost i posvećenost pri obavljanju volonterskih aktivnosti

       dužina volonterskoga iskustva kandidata

       osobni razvoj kandidata omogućen volontiranjem.

                                                                  

Članak 11.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 550-01/14-02/01

URBROJ: 2117/01-09-14-3

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------