Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2014. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 9/01., 7/03., 2/06., 4/09., 06/10., 03/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je

 

 

 

P  R  O  G  R  A  M
javnih potreba u tehničkoj kulturi

Grada Dubrovnika za 2014.

 

 

  1. UVOD

 

Djelatnost tehničke kulture obuhvaća odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Temeljni su ciljevi djelatnosti: razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjavanje, posebno mladih.

 

Koordinator je svih djelatnosti tehničke kulture za područje grada Dubrovnika Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika. Ona se, između ostaloga, brine za ostvarivanje zajedničkih potreba u tehničkoj kulturi i  za usklađivanje potreba svih udruga tehničke kulture na području grada Dubrovnika. To postiže Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi, za koji se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Dubrovnika i ostvarivanjem pojedinačnih programa udruga članica.

 

 

  1. PROGRAMSKA DJELATNOST ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u 2014. godini posebnu pozornost posvetit će sljedećim aktivnostima:

       skrbit će se o pribavljanju novčanih sredstava za udruge tehničke kulture;

       skrbit će se za osiguranje uvjeta za djelatnost udruga;

       poticat će svekoliku djelatnost tehničke kulture;

       stvarat će uvjete za osnivanje novih udruga tehničke kulture;

       predlagat će programe svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovati u utvrđivanju prijedloga kriterija i programa javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog ianteresa za Grad Dubrovnik;

       usklađivat će interese i poduzimati aktivnosti poradi ravnomjernoga razvoja tehničke kulture;

       predlagat će odnose u financiranju tehničke kulture vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih udruga, pravilnoj raspodjeli sredstava prema predloženom i ostvarenom programu rada za tekuću godinu;

       poticat će stvaranje i unaprjeđivanje materijalnih i drugih uvjeta za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi;

       inicirat će osnivanje novih strukovnih saveza tehničke kulture;

       usklađivat će aktivnosti udruga i saveza tehničke kulture na ostvarivanju razvoja tehničke kulture;

       djelovat će na promicanju stručnog rada u tehničkoj kulturi i skrbiti se o stručnom    osposobljavanju djelatnika u tehničkoj  kulturi;

       poticat će rad s nadarenom djecom i mladeži;

       održavat će redovite skupštine s utvrđivanjem konačnoga plana rada i financijskoga plana;

       sudjelovat će u radu Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

 

 

  1. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA

 

3.1. Djelatnost ronilačkih udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju dva kluba:

        Ronilački klub «Dubrovnik»

        Podvodno istraživački klub «Navis».

 

Temeljni su ciljevi djelatnosti ronilačkih udruga:

        stjecanje motoričkih znanja i vještina te razvitak motoričkih sposobnosti korisnih za razvoj mladih;

        ovladavanje teorijskim znanjem iz fizike, anatomije, fiziologije, osnova oceanografije i oceanologije, presudnima za boravak čovjeka pod vodom;

        razvoj ekološke svijesti i odgovornosti za očuvanje prirodne ravnoteže.

 

Klubovi u 2014. godini planiraju sljedeće aktivnosti:

        održavanje tečajeva za ronioce;

        održavanje seminara za ronioce instruktore;

        sudjelovanje u akcijama zaštite podmorja;

        sudjelovanje u službi spašavanja na moru;

        nabavu opreme za ronioce.

 

3.2. Djelatnost brodomodelarskih, brodomaketarskih i jedriličarskih udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju:

        Društvo brodomaketara «Argosy»

        Jedriličarsko društvo «Orsan» sa sekcijom brodomodelara.

 

Temeljni su ciljevi djelatnosti brodomodelarskih, brodomaketarskih i jedriličarskih udruga:

        probuditi i razviti interes za brodomodelarstvo, brodomaketarstvo i športsko jedrenje;

        proširiti i produbiti znanje iz više područja /fizike, kemije, biologije, tehničkoga crtanja, strojarstva, graditeljstva, poznavanja vrsta materijala i sl./;

        razviti radne navike mladih, smisao za organizaciju i poticati stvaralaštvo.

 

Udruge u 2014. godini planiraju sljedeće aktivnosti:

        održavanje tečajeva o brodomodelarstvu;

        održavanje tečajeva o brodomaketarstvu;

        sudjelovanje na izložbama brodomodelara Hrvatske;

        poticanje i promicanje jedriličarstva i organiziranje škole jedrenja;

        odgajanje i osposobljavanje mornara, kormilara i rekreativaca;

        sudjelovanje na natjecanjima jedriličara: Dubrovačkoj regati, Južnodalmatinskoj, Glazbenoj regati i sl.

 

3.3. Djelatnost zrakoplovnih udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluje:

        Aeroklub «Dubrovnik».

 

Temeljni je cilj ove zrakoplovne udruge razvoj interesa mladih i odraslih osoba za upravljanje i vožnju športskih aviona.

 

Planirane aktivnosti u 2014. godini:

        održavanje trenažnih naleta za produženje letačkih dozvola pilotima;

        održavanje tečaja iz povijesti zrakoplovstva i modelarstva, osnovnih principa aerodinamike, posjet zračnoj luci;

        provođenje obuke mladih letača za športske pilote;

        osiguranje dijela sredstava za održavanje aviona i troškove goriva prilikom uporabe zrakoplova za obuku športskih pilota.

 

3.4. Djelatnost fotoudruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluje:

        Fotoklub „Marin Getaldić“ .

 

Temeljni su ciljevi djelatnosti fotokluba:

        obučiti učenike i druge polaznike tečaja za samostalno snimanje i izradbu fotografija;

        načinom izvođenja potaknuti mlade na stvaralaštvo i posebice ih osposobiti za doživljavanje i razumijevanje fotografije kao estetske vrijednosti;

        sudjelovanjem u organizaciji izložbe ukazati na osnovne elemente likovno-tehničke prezentacije fotografije.

 

Udruga u 2014. godini planira sljedeće aktivnosti:

        održavanje triju tečajeva iz fotografije;

        održavanje izložbi nakon pojedinih tečaja;

        održavanje godišnje izložbe udruge;

        uređenje prostora i nabavu opreme.

 

3.5. Djelatnost filmskih i videoudruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluje:

        Kino-video klub «Dubrovnik».

 

Temeljni su ciljevi djelatnosti kluba:

        poticati zanimanje za filmsko i videostvaralaštvo;

        stvarati kritički stav i odnos prema filmu, videu i televiziji;

        pomoći mladima da ovladaju specifičnim filmskim i videopostupcima.

 

Udruga u 2014. godini planira sljedeće aktivnosti:

        održavanje seminara za voditelje filmskih i videoskupina;

        održavanje smotre i natjecanja kino i videoamatera;

        sudjelovanje na reviji filmskoga i videostvaralaštva Republike Hrvatske – jedan predstavnik s autorskim radom;

        razmjena programa s kino i videoklubovima iz Republike Hrvatske;

        održavanje kino i videotečaja za članstvo uz pomoć Hrvatskoga filmskog saveza:

- održavanje tečaja za rukovanje filmskom kamerom i za montažu

            - održavanje tečaja o filmskoj i vide gramatici.

 

3.6. Djelatnost radioamatera

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju:

        Radioklub «Dubrovnik»

        Radioklub „Dubrovačko primorje“.

 

Udruga radioamatera u 2014. godini planira sljedeće aktivnosti:

        održavanje tečaja za radioamatere;

        edukaciju predavača za seminar Radioamaterizam danas i perspektiva razvoja radioamaterskoga pokreta;

        sudjelovanje u akciji i pokaznoj vježbi Mreža za opasnost uz očitovanje republičkoj Zajednici tehničke kulture s edukacijom članstva za rad u kriznim i izvanrednim situacijama;

        sudjelovanje na državnom natjecanju u raznim kategorijama;

        sudjelovanje na svjetskom natjecanju;

        pripremu za tečaj novih operatora «P» klase;

        slanje dvadeset tisuća karata koje promiču Dubrovnik u sve dijelove svijeta;

        pružanje pomoći sekcijama u osnovnim školama.

 

3.7. Djelatnost informatičkih udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju:

        Klub informatičara «Dubrovnik»

        Informatički klub «Futura».

 

Temeljni su ciljevi djelatnosti informatičkih udruga:

        razviti interes što većega broja mladih za informatiku i računarstvo;

        proširiti i produbiti znanje iz područja informatike i računarstva te sposobnosti primjene stečenog znanja;

        steći specifično hardversko i softversko znanje, bitno za primjenu u učenju i radu;

        osposobiti mlade za samostalnu izradbu jednostavnijih programa.

 

Klubovi u 2014. godini planiraju sljedeće aktivnosti:

        održavanje tečaja informatike, poglavito za djecu i mladež, iz DOS-a, Windowsa, Pascala i sl.;

        održavanje popularnih predavanja iz informatike: Corel Draw i korištenje CD Roma, AutoCad, Internet mreža računala;

        održavanje smotre, susreta i natjecanja iz informatike za učenike osnovnih škola;

        uređenje novoga prostora za rad i nabavu opreme.

 

3.8. Djelatnost inovatorskih udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluje:

        Klub inovatora «Dubrovnik».

 

Inovatori su mladi i odrasli ljudi dobrih izvora znanja. Program se utvrđuje temeljem interesa, sposobnosti i znanja, u skladu s objektivnim mogućnostima i pod voditeljstvom mentora.

 

Klub u 2014. godini planira sljedeće aktivnosti:

        izradbu dokumentacije projekata inovacije;

        predstavljanje inovacije „Arca 2014.“ u Zagrebu;

        održavanje izložbi inovacija – državno natjecanje Rijeka;

        izradbu promidžbenoga materijala.

 

3.9. Djelatnost speleološke, planinarske udruge i udruga za zaštitu okoliša

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluje:

        Planinarsko društvo «Dubrovnik».

 

Sa svojim sekcijama Planinarsko društvo Dubrovnik u 2014. godini planira sljedeće aktivnosti:

        postavljanje izložbe fotografija o radu društva;

        organiziranje ekspedicije na neku od europskih planina;

        održavanje planinarske kuće Pavlić u Kuni Konavoskoj;

        organiziranje speleološke opće škole i seminara crtanja speleoloških objekata;

        organiziranje međunarodne ekspedicije na Orjen i Velebit;

        nastavak istraživanja špilja u županiji;

        uređenje i markiranje pješačkih staza /Nuncijata Strinćijera, Obod Stražišće, Mihanići Snježnica, Cavtat Čilipi Močići Radovčići/;

        organiziranje tečaja za markacioniste;

        održavanje svih tradicionalnih pohoda /Snježnica, Uspon Nuncijata Strinćijera tvrđava Imperijal, Memorijalni uspon na Stržišće/;

        organiziranje niza izleta za članove i građane;

        organiziranje opće planinarske škole.

 

3.10. Djelatnost Udruge pedagoga tehničke kulture

Udruga pedagoga tehničke kulture djeluje pri osnovnim i srednjim školama grada Dubrovnika.

 

U 2014. godini Udruga planira sljedeće aktivnosti:

        sudjelovanje na tematskim skupovima pedagoga tehničke kulture poradi njihova usavršavanja iz različitih područja tehnike – Nacionalni centar Kraljevica;

        pripremu učenika za Gradsko natjecanje mladih tehničara iz graditeljstva, strojarstva, prometne tehnike, elektronike i robotike;

        nabavu materijala i opreme za sudionike na gradskom natjecanju.

 

3.11. Djelatnost klubova mladih tehničara

 

Izvannastavnim i tehničkim aktivnostima u osnovnim i srednjim školama želi se obuhvatiti određeni broj učenika zainteresiranih za bavljenje tehnikom, kako bi se otkrili daroviti učenici i pridobili za nastavak školovanja u tehnici ili srodnim znanostima. Klubovi djeluju u 5 osnovnih škola Grada Dubrovnika.  

 

U klubovima mladih tehničara u 2014. godini planira se održavanje:

        tečaja iz područja informatike, elektronike i robotike te tehničkoga crtanja

        tečaja iz programskoga paketa WORKS

        tečaja iz programskoga jezika QBASIC

        tečaja iz programskoga jezika LOGO

        tečaja za voditelje školskih prometnih patrola

        radionica: brodomodelarstvo, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, promet i robotika.

 

Oko 150 učenika sudjelovat će na ovogodišnjoj Smotri tehničkoga stvaralaštva učenika u školama na području grada Dubrovnika, a 12 najboljih na Državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske za 2014. godinu.

 

3.12.Učeničko zadrugarstvo

 

Važnost učeničkog zadrugarstva proizlazi iz njegovih odgojnih i obrazovnih ciljeva, duge i bogate tradicije učeničkoga zadrugarstva te prirodnih uvjeta razvoja poljoprivredne i druge proizvodnje.

 

Učeničke zadruge u Dubrovniku djeluju pri Osnovnoj školi Ivana Gundulića i Osnovnoj školi Lapad, a cilj je da se i u drugim školama stvore određene sekcije zadrugarstva.

 

Osnovna djelatnost učeničkih zadruga organiziranje je radionica, i to:

        konavoskoga veza

        odjeće Konavala i Dubrovačkoga primorja

        pravljenja maslinova i eteričnih ulja.

 

Učeničke zadruge sa svojim će proizvodima sudjelovati na Državnom natjecanju mladih zadrugara Hrvatske.

 

3.13. Centar tehničke kulture Grada Dubrovnika

 

Novoosnovani Centar tehničke kulture Grada Dubrovnika dobio je prostor u ulici Branitelja Dubrovnika 41, koji je djelomično opremljen i u 2014. godini će ga trebati nastaviti opremati. 

 

Članovi Centra bit će učenici osnovnih škola koji će biti raspoređeni u sekcije:

        brodomodelarstvo

        graditeljstvo

        strojarstvo

        elektrotehnika

        fototehnika.

 

Za izvođenje radionica i tečajeva potrebno je opremiti radionicu sodređenim strojevima i alatom.

 

U 2014. godini održat će se po tri tečaja iz navedenih oblasti.

 

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2014.GODINU

 

Red. br.

OPIS

IZNOS

 

 

 

I

PRIHODI

490.000

 

 

 

1.

Sredstva iz grad. Pror. stručna služba

138.000

2.

Sredstva iz grad. Pror. udruge

340.000

3.

Ostali prihodi

12.000

 

 

 

II

RASHODI

 

 

 

 

1.

Djelatnost Zajednice tehničke kulture

138.000

2.

Djelatnost udruga tehničke kulture

340.000

2.1.

Djelatnost ronilačkih udruga

40.000

2.2.

Djelatnost brodomodelarskih, brodomaketarskih i jedriličarskih udruga

20.000

2.3.

Djelatnost zrakoplovnih udruga

25.000

2.4.

Djelatnost fotoudruga

30.000

2.5.

Djelatnost filmskih i videoudruga

15.000

2.6.

Djelatnost radioamatera

40.000

2.7.

Djelatnost informatičkih udruga

37.000

2.8.

Djelatnost inovatorskih udruga

20.000

2.9.

Djelatnost speleološke, planinarske udruge i udruge za zaštitu okoliša

13.000

2.10.

Djelatnost Udruge pedagoga tehničke kulture

20.000

2.11.

Djelatnost klubova mladih tehničara

25.000

2.12.

Učeničko zadrugarstvo

10.000

2.13.

Centar tehničke kulture Grada Dubrovnika

45.000

        3.

Sufinanciranje Zajednice po posebnim zahtjevima

12.000

 

Pričuva

12.000

 

 

KLASA: 630-01/14-01/01

URBROJ: 2117/01-09-14-03

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------