Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

15. Rješenje o ispravku Rješenja o razrješenju članova Upravnoga vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 5. Statuta Rezervata Lokrum, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je                                                  

    

                                                                                                                                                        

R  J  E  Š  E  NJ  E

o ispravku Rješenja o razrješenju članova Upravnoga vijeća

Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

                                                                     

                

1.      U Rješenju o razrješenju članova Upravnoga vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“, KLASA: 013-03/13-03/67, URBROJ: 2117/01-09-13-1 od  30. studenoga 2013., ispravlja se točka 1. na način da se  briše Tomislav Margaretić.

 

2.      Ovo Rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojega pravni učinak proizvodi i Rješenje koje se ispravlja.                    

                                                                                                                                           

 

OBRAZLOŽENJE:

 

Ovo Rješenje donosi se u svrhu ispravka očite pogreške, naime Gradsko vijeće je pogreškom razriješilo Tomislava Margaretića, koji je odlukom Radničkoga vijeća 13. rujna 2011. određen za predstavnika radnika u Upravno vijeće. 

 

Slijedom svega navedenoga trebalo je odlučiti o ispravku očite pogreške kako stoji u izreci ovoga rješenja.

 

 

KLASA: 013-03/13-03/67                                                      

URBROJ: 2117/01-09-14-04                                                    

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.                                               

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------