Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

31. Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je 

 

 

PRAVILNIK

o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za

školovanje učenicima i studentima s područja grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje učenicima i studentima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se kriteriji za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima (u daljnjem tekstu: korisnik) s područja grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje učenicima i studentima Grada Dubrovnika osiguravaju se u proračunu Grada Dubrovnika u razdjelu Upravnoga odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

 

Članak 3.

 

Jednokratna novčana pomoć za školovanje dodjeljuje se učenicima i studentima s područja grada Dubrovnika kojima je školovanje zbog socijalnih, zdravstvenih ili drugih neprilika znatno otežano.

Sukladno Pravilniku pravo na jednokratnu novčanu pomoć za školovanje mogu ostvariti učenici i studenti s područja grada Dubrovnika koji ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

– ako je korisnik iz obitelji s troje i više djece

– ako su korisniku jedan ili oba roditelja nezaposlena

– ako je korisniku ili članu njegove uže obitelji aktom ovlaštene institucije utvrđen jedan od oblika

  invalidnosti

– ako je korisnik ili član njegove uže obitelji teško bolestan

– smrt užeg člana obitelji

– ako korisnik ispunjava uvjete sukladno članku 12. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/12.).

 

Članak 4.

 

Jednokratna novčana pomoć za školovanje ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

Uz zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za školovanje potrebno je dostaviti:

– potvrdu o školovanju

– potvrdu o prebivalištu

– ispravu ovlaštene institucije na temelju koje korisnik ispunjava jedan od kriterija navedenih u

  članku 3. ovoga Pravilnika

– izjavu korisnika da ne prima stipendiju Grada Dubrovnika u tekućoj godini.

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se zaključkom gradonačelnika na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendije u tekućoj akademskoj godini. 

 

 

Članak 5.

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za školovanje ne mogu ostvariti :

– učenici i studenti koji primaju stipendiju Grada Dubrovnika u tekućoj školskoj godini

– učenici i studenti koji su navršili 27 godina života.

 

Članak 6.

 

Jednokratna novčana pomoć za školovanje može se odobriti jednom u tekućoj školskoj godini, u skladu s proračunskim mogućnostima Grada Dubrovnika.

 

Najveći iznos jednokratne novčane pomoći za školovanje iznosi :

– za učenike do 4.000,00 kn

– za studente do 5.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 602-01/14-02/01

URBROJ: 2117/01-01-14-2

Dubrovnik, 15. siječnja 2014.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------