Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja  2014., donijelo je

 

O D L U K U

 o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 06/06., 03/07., 01/09., 02/10., 06/10., 01/11., 07/12., 14/12., 05/13. i 13/13.), u članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

"Gradsko vijeće može u potpunosti ili djelomično osloboditi od plaćanja komunalnoga doprinosa investitora koji gradi građevinu za potrebe policijske postaje, samačkoga smještaja, streljane i pratećih sadržaja s trafostanicom, studentski dom s pratećim sadržajima, građevinu namijenjenu zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, športu, predškolskom i osnovnom obrazovanju, građevinu sakralne namjene, kao i Vodovod Dubrovnik d.o.o. kad gradi vodoopskrbni i/ili kanalizacijski sustav s pripadajućom infrastrukturom."

 

Članak 2.

 

Članak 18.a mijenja se i glasi:

 

"Postupci donošenja rješenja o komunalnom doprinosu vezani za oslobađanje od plaćanja komunalnoga doprinosa iz glave VI. Odluke o komunalnom doprinosu, a koji su započeti prije stupanja na snagu pojedinih izmjena i dopuna iste, dovršit će se prema onim izmjenama i dopunama koje su povoljnije za obveznika plaćanja komunalnoga doprinosa."

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/13-09/14

URBROJ:2117/01-09-14-6

Dubrovnik, 27. siječnja  2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------