Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

11. Rješenje o imenovanju v. d. ravnatelja Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je 

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi

Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

                                                                     

                

  1. Vesna Čučić imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi  Dubrovačke knjižnice Dubrovnik do imenovanja ravnatelja/ice temeljem provedenoga natječaja.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                 

  

 

 

KLASA: 013-03/14-03/03

URBROJ: 2117/01-09-14-1

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------