Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

27. Odluka o određivanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i sastavljanju Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2013. godinu

Na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11., 106/12. i 130/13.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10.,  3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

O D L U K U

o određivanju koordinatora za popunjavanje  Upitnika o fiskalnoj

odgovornosti i sastavljanju Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti

za 2013. godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom za koordinatora za popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti i sastavljanje plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti, na razini grada Dubrovnika, određuje se radna skupina u sastavu:

 

1. mr. sc. Nikola Pavlović, pročelnik UO za proračun financije i naplatu, voditelj radne skupine

2. Anica Ljubenko, dipl. oec.

3. Ivana Pletikosa, dipl. oec.

4. Željko Šišić, dipl. oec.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka KLASA: 400-01/11-1/04

URBROJ:  2117/01-01-12-43, od  14. prosinca 2012.

 

KLASA: 400-01/13-01/01

URBROJ: 2117/01-01-13-12

Dubrovnik, 23. prosinca 2013.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------