Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 28. siječnja 2014.Objavljeno: 30.08.14.

12. Rješenje o imenovanju članova Kulturnoga vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 13/03.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014., donijelo je

 

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju članova Kulturnoga vijeća

Grada Dubrovnika.

 

 

 1. U Kulturno vijeće imenuju se:

 

  1. Ivo Dražinić,  za glazbene i scenske djelatnosti
  2. mr. sc. Tonko Marunčić,  za muzejsko-galerijske djelatnosti
  3. Tonko Smokvina,  za likovne umjetnosti
  4. Lukša Lucijanović,  za knjižnično-izdavačke djelatnosti
  5. Jovica Popović,  za filmske i kinematografske djelatnosti
  6. Marin Ivanović,  za nove medijske kulture i kulture mladih
  7. Ljiljana Knez,  za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

 

 1. Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 612-01/13-01/200

URBROJ: 2117/01-09-14-04

Dubrovnik, 27. siječnja 2014.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

mr. sc. Niko Bulić, v. r.

--------------------------------------