Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 02.12.21.

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.

Gradsko vijeće

150. Odluka o dopuni Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“
151. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“
152. Odluka o dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
153. Odluka o dopuni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika
154. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2022. godini
155. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava
156. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
157. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
158. Program obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022. godini
159. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik u 2022. godini
160. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu
161. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2021 – 2024
162. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
163. Plan djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
164. Zaključak o postavljanju spomen obilježja 30.-godišnjice pogibije Pava Urbana
165. Zaključak o postavljanju spomen obilježja poginulom policajcu Vlahu Škilju
166. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekta/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu
167. Rješenje o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik
168. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica
169. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik

Gradonačelnik

170. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Detaljnoga plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ na okoliš
171. Pravilnik i izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje
172. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2021. godinu
173. Zaključak o opozivu članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
174. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
175. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za postupak stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja "Radeljević-Libertas" u sklopu jedinstvenog postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas.

Ostalo

OBAVIJESTI - Odluka o djelomičnoj obustavi od primjene Odluke o komunalnom redu