Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

151. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21) po prethodno pribavljenom mišljenju Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove KLASA: 351-01/21-01/73, URBROJ: 2117/1-09/2-21-06 od 10. studenoga 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

„ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

 

 

 

I.    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ ("Službeni glasnik grada Dubrovnika", br. 02/08 - dalje u tekstu: Odluka).

 

 

II.   PRAVNA OSNOVA za izradu i donošenje IDdpu-a „ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

 

Članak 2.

 

Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ (dalje u tekstu: Izmjena i dopuna Plana) utemeljena je na odredbama članaka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 - dalje u tekstu: Zakon), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak, 163/04, 148/10-prestao važiti i 9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova (dalje u tekstu: Pravilnik) te Uredbi o informacijskom sustavu prostornog  uređenja („Narodne novine“, broj: 115/15). 

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

III. RAZLOZI DONOŠENJA IDDpu-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

Članak 3.

 

Nakon donošenja DPU-a Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ došlo je do promjena u stavovima i promišljanjima o realizaciji pojedinih zahvata kao i potreba redefiniranja planskih uvjeta, a tiču se predjela športsko-rekreacijske zone u Gospinom polju. Razlozi Izmjena i dopuna Plana su:

 

-      usklađenje sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

-      usklađenje s Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 07/05, 06/07, 10/07, 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 19/15, 18/16-pročišćeni tekst, 25/18, 13/19, 07/20-pročišćeni tekst i 02/21),

-      usklađenje s Generalnim urbanističkim planom Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 10/05, 10/07, 08/12, 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 04/16-Odluka o obustavi, 25/18, 13/19, 08/20-pročišćeni tekst i 05/21),

-      revidiranje uvjeta gradnje radi usklađenja s izmijenjenim potrebama Grada Dubrovnika za kapacitetima i namjenom nove polivalentne sportske dvorane s pratećim klupskim sadržajima koja će se planirati u neposrednoj blizini postojeće športske dvorane s kojom se planira povezati „toplom vezom“,

-      rekonstrukcija te moguće proširenje gabarita i prenamjena nekih sadržaja postojeće športske dvorane,

-      uređenje vanjskih igrališta za različite športske namjene,

-      revidiranje postojećih namjena unutar prostorne cjeline vezano za novu namjenu bivše Stanice za tehnički pregled i omogućavanje njenog zadržavanja u postojećim gabaritima do realizacije dijela Plana koji se odnosi na izgradnju vanjskog i unutarnjeg bazena,

-      razmatranje i korekcija tokova pješačkog i kolnog prometa te prometa u mirovanju kroz obuhvat sportskog parka,

-      revidiranje postojeće i planiranje nove infrastrukturne opremljenosti prostorne cjeline,

-      revidiranje postojeće vlasničke strukture na predjelu Gospinog polja,

-      mogućnost etapne realizacije Plana,

-      izmjene i dopune za koje se utvrdi potreba tijekom postupka izrade Izmjena i dopuna Plana, a koje proizlaze iz prethodno navedenih razloga.

 

Predviđene mjere odnose se na zatečeno stanje i trenutno uočene nedostatke, a u tijeku izrade moguće su manje izmjene i dopune u skladu sa zakonskim postupkom izrade i donošenja Planova.

 

 

IV. OBUHVAT IZRADE IDDpu-a „ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

Članak 4.

 

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana istovjetno je obuhvatu Detaljnoga plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ čiji je obuhvat određen GUP-om Grada Dubrovnika, te prikazan u grafičkom dijelu GUP-a Grada Dubrovnika, na kartografskom prikazu 4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – 4.6. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:10 000. 

 

Prostorni obuhvat Plana obuhvaća površinu od približno 11,7 hektara (ha).

 

Predviđene izmjene donose se u skladu s navedenim u članku 3. ove Odluke, a korigirat će se elaborati DPU-a Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana.

Predviđene izmjene posebno se odnose na predio gdje se sportski kompleks Gospino polje planira dopuniti s polivalentnom sportskom dvoranom s pratećim sadržajima, proširenje postojeće dvorane te na korekcije tokova pješačkog i kolnog prometa, prometa u mirovanju kao i ostale infrastrukture kroz obuhvat sportskog parka. Izmjenom i dopunom Plana će se također omogućiti razmatranje etapne realizacije Plana.

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz granice obuhvata IDDPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“.

 

                                                                                   

V.  SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IDDpu-a „ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

 

Članak 5.

 

Na području sportskog parka Gospino polje nalazi se sportska dvorana izgrađena po projektu iz 1979. godine. Ovaj objekt zahtjeva određene modifikacije koje bi doprinijele efikasnijem i boljem korištenju svih njezinih kapaciteta. U razdoblju od donošenja DPU „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ u Dubrovniku do danas nije realizirana planirana trodijelna dvorana kao proširenje sadržaja postojeće športske dvorane za koju je izrađen idejni i glavni projekt. Također nije izgrađena teniska dvorana prema planu niti je započeta bilo kakva veća izgradnja. Uz novoplaniranu sportsku dvoranu potrebno je opremiti i njeno neposredno okruženje koje je sad u zapuštenom stanju.

 

 

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IDDpu-a „ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

Članak 6.

 

Sukladno članku 3. ove Odluke, ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane izmjene i dopune, su:

 

-      usklađenje sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

-      usklađenje s Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 07/05, 06/07, 10/07, 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 19/15, 18/16-pročišćeni tekst, 25/18, 13/19, 07/20-pročišćeni tekst i 02/21),

-      usklađenje s Generalnim urbanističkim planom Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 10/05, 10/07, 08/12, 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 04/16-Odluka o obustavi, 25/18, 13/19, 08/20-pročišćeni tekst i 05/21),

-      zaštita javnog prostora i osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata,

-      optimalan koncept organizacije prostora te arhitektonskih rješenja dogradnje i nove gradnje kao i oblikovanje vanjskih i unutarnjih prostora namijenjenih za aktivnosti natjecateljskog sporta i rekreacije,

-      uz sportske aktivnosti voditi računa i o mogućnosti održavanja kulturnih, zabavnih i kongresnih događanja koja se mogu odvijati u otvorenim i zatvorenim prostorima,

-      revidiranje prometa u mirovanju unutar prostorne cjeline osobito na području sportskog parka,

-      osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju sjeverne pristupne prometnice sportskoj dvorani radi pristupa interventnih vozila,

-      formiranje postojeće i planiranje nove infrastrukturne opremljenosti prostorne cjeline,

-      revidiranje postojećih i planiranje novih uvjeta gradnje za  planiranu dogradnju postojeće i izgradnju nove sportske dvorane,

-      uvažavanje prirodnih uvjeta i obilježja prostora za daljnju organizaciju vanjskih i unutarnjih sportsko rekreacijskih sadržaja,

-      očuvanje postojeće karakteristične konfiguracije terena, visokog zelenila te crkve i samostana kao prirodnog i vizualnog akcenta.

 

Izmjene i dopune  čiji  su  razlozi  navedeni  u  članku  3.  ove  Odluke  i  ciljevi  i  programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u predmetnim planovima, pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i kartografskom dijelu predmetnih planova.

 

 

VII.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IDDpu-a „ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

 

Članak 7.

 

Ovo područje obuhvaćeno je u izrađenoj Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018.-2028. iz studenog 2018. godine. U njoj se kao globalni ciljevi do 2028. godine navodi između ostalog i gradnja nove suvremene natjecateljsko-trenažne dvorane s najmanje 4000 sjedećih mjesta odgovarajuće opremljene s nužnim popratnim sadržajima.

 

U rujnu 2020. izrađena je Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika u kojoj je analiziran i predjel Gospina polja te su dane konzervatorske smjernice.

 

Također je izrađena i Idejna studija prostorno-programskih kapaciteta dvorane u Gospinom polju „Dvorana Gospino polje 2025 Dubrovnik“ iz prosinca 2020. godine koja je nakon analize svih izmijenjenih potreba za izgradnjom univerzalne natjecateljske sportske dvorane u području obuhvata dala smjernice za daljnju razradu te će biti sastavni dio Izmjena i dopuna predmetnog plana. Navedena studija sa svojima razrađenim konceptom arhitektonskog idejnog rješenja novoplanirane sportske dvorane poslužiti će kao podloga i polazište za daljnje prostorno planiranje izgradnje na području sportskog parka, a u okviru prostornih datosti određenih PPU-om i GUP-om Grada Dubrovnika.

 

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno – plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 

Ostali podaci će biti prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

Izmjena i dopuna Plana će se izrađivati na podlogama na kojima je je izrađena važeća prostorno-planska dokumentacija.

 

 

VIII.    NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IDDpu-a „ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

 

Članak 8.

 

Stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana, sukladno provedenom postupku javne nabave,  izradit će stručni izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, u suradnji s Nositeljem izrade.

 

IX.    POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE  ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IDDpu-a „ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

 

Članak 9.

 

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

 

   MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u   Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik,

   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik,Odjel inspekcije, n/r Božo Benić (voditelj odjela), Vladimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik,

   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik,

   ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000  Dubrovnik,

   HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik

   HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,

   HEP, DP  "Elektrojug Dubrovnik", Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik,

   HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10000 Zagreb,

   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, ovdje

   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split,

   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Dubrovačko primorje, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Put Republike 28, 20000 Dubrovnik,

   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16,  20000 Dubrovnik

   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik,

   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel  odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik,

   JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK, Liechtensteinov put 10, 20000 Dubrovnik

   ČISTOĆA d.o.o., Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik,

   SANITAT d.o.o., Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik,

   SVETIŠTE GOSPE OD MILOSRĐA, Liechtensteinov put 16, 20000 Dubrovnik,

   GRADSKI KOTAR MONTOVJERNA, Josipa Kosora 3, 20000 Dubrovnik,

   UPRAVNI ODJELI GRADA DUBROVNIKA, ovdje

 

Ako se tijekom izrade predmetnih planova ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

 

X.  PLANIRANI ROK ZA IZRADU IDDPU-a „ŠPORTSKO- REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

 

Članak 10.

 

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna predmetnog plana sukladni su odredbama Zakona.

Rok za pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora koji daju svoje zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna predmetnog plana je najviše 30 dana od dana primitka poziva.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuje se okvirni rok izrade od 12 mjeseci od dana usvajanja Odluke na Gradskom vijeću, a ukoliko se navedeni rok iz objektivnih razloga produži, to se produljenje ne smatra protivnim ovoj Odluci.

 

 

XI. IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 11.

 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

XII.  DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU NACRTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 12.

 

U svrhu donošenje ove Odluke, sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a u svezi odredbe članka 86. stavka 3. Zakona, pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/21-01/73, URBROJ: 2117/1-09/2-21-06 od 10. studenoga 2021. da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Plana na okoliš proveden sukladno Zakonu i Uredbi. Temeljem navedenog, Gradonačelnik je donio Odluku KLASA: 351-01/21-01/22, URBROJ: 2117/01-01-21-18 od 12. studenoga 2021. da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Plana na okoliš.

 

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 350-01/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-13

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------