Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

170. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Detaljnoga plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine", broj 3/17) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 12. studenog 2021. donosi

 

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja

Izmjena i dopuna Detaljnoga plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka

Gospino polje“  na okoliš                  

 

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnoga plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ na okoliš (u daljnjem tekstu IDDPU „ŠRP Gospino polje“), sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IDDPU „ŠRP Gospino polje“ na okoliš KLASA: 351-01/21-01/22, URBROJ: 2117/01-01-21-06 od 17. rujna  2021.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da predmetne IDDPU „ŠRP Gospino polje“ neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

II.

 

Razlozi za donošenje IDDPU „ŠRP Gospino polje“, ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana utvrđeni su u Nacrtu odluke o izradi IDDPU „ŠRP Gospino polje“

 

U članku 3. Nacrta odluke o izradi IDDPU „ŠRP Gospino polje““ navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

-           usklađenje sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

-           usklađenje sa važećim GUP-om i PPU-om Grada Dubrovnika,

-           revidiranje uvjeta gradnje radi usklađenja sa izmijenjenim potrebama Grada Dubrovnika za kapacitetima i namjenom nove sportske dvorane,

-           rekonstrukcija te moguće proširenje gabarita i prenamjena nekih sadržaja postojeće športske dvorane,

-           planiranje nove polivalentne sportske dvorane sa pratećim klupskim sadržajima u neposrednoj blizini postojeće dvorane sa kojom se planira povezati „toplom vezom“,

-           uređenjem vanjskih igrališta za različite športske namjene,

-           revidiranje postojećih namjena unutar prostorne cjeline vezano za novu namjenu bivše Stanice za tehnički pregled i omogućavanje njenog zadržavanja u postojećim gabaritima do realizacije dijela Plana koji se odnosi na izgradnju vanjskog i unutarnjeg bazena,

-           razmatranje i korekcija tokova pješačkog i kolnog prometa te prometa u mirovanju kroz obuhvat sportskog parka,

-           revidiranje postojeće i planiranje nove infrastrukturne opremljenosti prostorne cjeline,

-           revidiranje postojeće vlasničke strukture na predjelu Gospinog polja,

-            mogućnost etapne realizacije Plana,

-           izmjene i dopune za koje se utvrdi potreba tijekom postupka izrade Izmjena i dopuna Plana, a koje proizlaze iz prethodno navedenih razloga.

 

Predviđene mjere odnose se na zatečeno stanje i trenutno uočene nedostatke, a u tijeku izrade moguće su manje izmjene i dopune u skladu sa zakonskim postupkom izrade i donošenja Planova.

 

Ciljevi i programska polazišta su dani u članku 6., Nacrta odluke o izradi IDDPU „ŠRP Gospino polje“, a to su:

-           usklađenje sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

-           usklađenje sa važećim GUP-om i PPU-om Grada Dubrovnika,

-           zaštita javnog prostora i osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata,

-           optimalan koncept organizacije prostora te arhitektonskih rješenja dogradnje i nove gradnje kao i oblikovanje vanjskih i unutarnjih prostora namijenjenih za aktivnosti natjecateljskog sporta i rekreacije,

-           uz sportske aktivnosti voditi računa i o mogućnosti održavanja kulturnih, zabavnih i kongresnih događanja koja se mogu odvijati u otvorenim i zatvorenim prostorima,

-           revidiranje prometa u mirovanju unutar prostorne cjeline osobito na području sportskog parka,

-           osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju sjeverne pristupne prometnice sportskoj dvorani radi pristupa interventnih vozila,

-           formiranje postojeće i planiranje nove infrastrukturne opremljenosti prostorne cjeline,

-           revidiranje postojećih i planiranje novih uvjeta gradnje za  planiranu dogradnju postojeće i izgradnju nove sportske dvorane,

-           uvažavati prirodne uvjete i obilježja prostora za daljnju organizaciju vanjskih i unutarnjih sportsko rekreacijskih sadržaja.

 

Izmjene i dopune čiji su razlozi navedeni u članku 2. ove Odluke te ciljevi  i  programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u predmetnim planovima, pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i kartografskom dijelu predmetnih planova.

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove (KLASA:351-01/21-01/73, URBROJ:2117/1-09/2-21-04, zaprimljeno 7. listopada 2021.) daje mišljenje da za IDDPU „ŠRP Gospino polje“ nije  potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. IDDPU „ŠRP Gospino polje“  obuhvaćaju dio izgrađenog građevinskog područja Grada Dubrovnika športsko-rekreacijske namjene te se na istom području nalaze i sadržaji koji nisu u skladu s namjenom prostora. Na području IDDPU „ŠRP Gospino polje“  ne nalaze se zaštićeni dijelovi prirode. U odnosu na mogući utjecaj na ekološku mrežu, nema osnove za provedbu prethodne ocjene prihvatljivosti IDDPU „ŠRP Gospino polje“  na ekološku mrežu jer na planskom području niti u kontaktnim zonama ne postoje područja ekološke mreže na koje bi IDDPU „ŠRP Gospino polje“   mogla utjecati. S obzirom na moguće utjecaje na ostale sastavnice okoliša, prvenstveno krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti uz primjenu mjera zaštite okoliša koje će biti propisane kroz provedbene odredbe IDDPU „ŠRP Gospino polje“ te detaljnije kroz ishođenje akata za gradnju, odnosno eventualno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za pojedinačne zahvate, mišljenja su da kroz IDDPU „ŠRP Gospino polje“  nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:351-03/20-01/0000155, URBROJ:374-24-1-21-2, zaprimljeno 12. listopada 2021.) daju mišljenje  kako prilikom izrade IDDPU „ŠRP Gospino polje“  nema potrebe za provedbom procedure strateške procjene utjecaja na okoliš uz poštivanje propisanih smjernica za njihovu izradu kao i do sada prihvaćenih rješenja za korištenje vezana uz zaštitu od štetnog djelovanja voda – obranu od poplava, korištenje, te zaštitu voda i priobalnog mora prema važećem PPU Grada Dubrovnika na koji su Hrvatske vode dale suglasnost. Napominju da je IDDPU „ŠRP Gospino polje“  potrebno dostavljati na pregled i mišljenje tijekom procedure javnog uvida i javne rasprave.

      Vodovod Dubrovnik, Broj 10425-21-C/ŽC, zaprimljeno 14. listopada 2021. navode da su suglasni s Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IDDPU „ŠRP Gospino polje“  na okoliš. Nakon zatraženog pojašnjenja, 8. studenog 2021. dostavljeno je dodatno mišljenje Broj:12197-21-C/ŽS da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja predmetnog plana na okoliš.

      Zavod za prostorno uređene Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:350-03/21-01/11, URBROJ:2117/1-21/01-21-2, zaprimljeno 18. listopada 2021.) daje mišljenje kojim se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“. Dalje navode da se IDDPU „ŠRP Gospino polje“ utvrđuju detaljniji uvjeti provedbe zahvata u prostoru i detaljnija podjela područja na prostorne cjeline s obzirom na namjenu i pripadajuće sadržaje utvrđene prostornim planom višeg reda te predmetni Plan ne daje okvir za zahvate koji bi podlijegali strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

      Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, (KLASA:612-08/21-10/0340, URBROJ:532-05-02-17/8-21-2, zaprimljeno 21. listopada 2021.) daje mišljenje da s gledišta zaštite kulturne baštine, nema potrebe za provedbom postupka strateške procjene utjecaja predmetnog Plana na okoliš.

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IDDPU „ŠRP Gospino polje“ na okoliš, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Naime, unutar predloženih izmjena i dopuna nalaze se već izgrađeni sadržaji i konzumirani prostori dok je na neizgrađenom dijelu i postojećim planovima planirana izgradnja sukladno namjeni i pripadajućim sadržajima utvrđenim prostornim planovima višeg reda.

Obuhvat plana se ne nalazi u području ekološke mreže niti unutar zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode te sukladno prethodnom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nije bilo osnove za provedbu prethodne ocjene prihvatljivosti utjecaja IDDPU „ŠRP Gospino polje“ za ekološku mrežu.

Jednako tako, sva tijela od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš dala  su mišljenje da za IDDPU „ŠRP Gospino polje“ nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Slijedom svega navedenog zaključeno je da uz planiranu ugradnju dodatnih mjera zaštite okoliša u provedbene odredbe planova, nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za planiranu izradu utjecaja IDDPU „ŠRP Gospino polje“.

 

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno članku 160. Zakona o zaštiti okoliša i članku 5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08 i 80/13) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 351-01/21-01/22

URBROJ: 2117/01-01-21-18                                                                                             

Dubrovnik, 12. studenog 2021.     

                     

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------