Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

155. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), članka 11. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/18, 11/19 i 14/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  A

o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava

 

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

  1. Romana Malohodžić, predsjednica;
  2. Paola Šutić, član;
  3. Pavo Jančić, član;
  4. Ružica Savić, član;
  5. Ružica Marković, član.

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      predlaganje financiranja ili odbijanja pojedinog programa, projekta ili manifestacije;

      provjeriti sve formalne uvjete, kao i Registar projekata kako ne bi došlo do dvostrukog financiranja programa, projekta i manifestacije prije odobravanja izravne dodjele financijskih sredstava;

      po odobravanju financijskih sredstava izravnom dodjelom, u svrhu unošenja u Registar projekata Povjerenstvo je dužno dostaviti nadležnom upravnom odjelu sljedeće podatke za odobreni program, projekt ili manifestaciju:

      naziv udruge/organizacije,

      naziv programa/projekta/manifestacije,

      iznos odobrenih sredstava.

 

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/21-03/37

URBROJ: 2117/01-09-21-3

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------