Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

168. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

                                                    

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica

 

 

  1. Diana Brkić iz Mokošice, Između dolaca 1, imenuje se ravnateljicom Dječjeg vrtića Pčelica, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                   

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Pčelica. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pčelica dana 15. listopada 2021. i bio je otvoren 15 dana.

 

U natječajnom roku zaprimljena je jedna (1) prijava i to  od v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica, Diane Brkić.

  

Prijavu sa dokumentacijom je otvorilo i razmotrilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica na svojoj 3. sjednici od 8.studenog 2021. Upravno vijeće je utvrdilo da Diana Brkić zadovoljava sve formalne uvjete te da  je natječajna dokumentacija potpuna.

    

Kako prijavljena kandidatkinja u pogledu stručne spreme i potrebnog radnog iskustva ispunjava propisane uvjete iz članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 62. Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik za ravnatelja Vrtića, te ostale natječajne uvjete, a u dosadašnjem radu se iskazala kao uspješna, marljiva, stručna i odgovorna osoba, Upravno vijeće je jednoglasno utvrdilo Prijedlog rješenja kojim predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Pčelica imenuje Diana Brkić.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 1. prosinca 2021., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća, kao i dokumentaciju kandidatkinje te je, imajući u vidu da se Diana Brkić u dosadašnjem radu iskazala kao uspješna, marljiva, stručna i odgovorna osoba, predložilo Gradskom vijeću imenovati Dianu Brkić ravnateljicom Dječjeg vrtića Pčelica.

 

Slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci ovog rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

KLASA: 013-03/21-03/34

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------