Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

153. Odluka o dopuni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o dopunama Odluke o drugim komunalnim djelatnostima

na području Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 25/18.) u članku 2. stavku 1. iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

“ - održavanje i sanacija ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koji graniče s javnim površinama.”

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 363-01/18-09/34

URBROJ: 2117/01-09-21-06

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------