Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

161. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2021 – 2024

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijela je

 

 

S M J E R N I C E

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika

za razdoblje od 2021. do 2024.

 

 

 

UVOD

 

Grad Dubrovnik u okviru svojih ustavnih i zakonskih prava i obveza uređuje, planira, organizira, financira i provodi aktivnosti iz područja civilne zaštite.

 

Sukladno razmjeru utvrđenih opasnosti, prijetnji i posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa te ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša i ravnomjernog razvoja sustava civilne zaštite, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2024. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice).

 

OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE

 

Osnova za izradu Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21 u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 66/21). Smjernice određuju smjer razvoja sustava civilne zaštite u Gradu Dubrovniku okviru jedinstvenog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika je Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 5/21, u daljnjem tekstu: Procjena) te Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, u daljnjem tekstu: Plan) i godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika. Smjernice su osnova za izradu financijskih planova za financiranje sustava civilne zaštite na području grada Dubrovnika.

 

CILJ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Cilj Smjernica je na temelju uočenih nedostataka usmjeriti razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnik na način da se nedostaci minimaliziraju ili izbjegnu te da se maksimalno iskoriste suvremene tehnologije u segmentima od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Osobiti naglasak se stavlja na povezivanje postojećih baza podataka i sustava kojima će se omogućiti informiranje stanovništva.

 

Aktivnosti tijekom četverogodišnjeg razdoblja trebaju biti usklađene s ovim Smjernicama, čija će se provedba pratiti godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Ostvarenje zacrtanih ciljeva izravno ovisi o visini financijskih sredstava u proračunu Grada Dubrovnika kao i o drugim izvorima financiranja.

 

USTROJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

 

Na području Grada Dubrovnika operativne snage sustava civilne zaštite čine:

   Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika

   operativne snage vatrogastva

   operativne snage Hrvatskog Crvenog križa – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik

   operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Dubrovnik

   postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Dubrovnika

   postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Dubrovnika

   pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika

   povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Odlukom gradonačelnika Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 12/21) osnovan je Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnikabi imenovani su načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera (u daljnjem tekstu: Stožer). Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

 

Temeljne operativne snage sustava civilne zaštite (J.V.P Dubrovački vatrogsci, Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik) provode svoje redovne aktivnosti sukladno svojim planovima rada, a po aktivaciji sustava civilne zaštite izvršavaju mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 15/19) osnovalo:

 - postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Dubrovnika (sastoji se od upravljačke skupine i pet operativnih skupina, ukupno 51. pripadnik).

-  specijalističku postrojbu civilne zaštite Grada Dubrovnika za traganje i spašavanje u poplavama lake kategorije (sastoji se od upravljačke skupine, logističke skupine i dvije operativne skupine, ukupno 15. pripadnika).

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika su pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Dubrovnika.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 15/19) kojom je određeno 28 pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika, a koje su podijeljene prema dodijeljenim zadaćama:

-          osiguravanje potrebne mehanizacije

-          osiguravanje kapaciteta za zbrinjavanje i prijevoz stanovništva

-          osiguravanje kapaciteta za prijevoz i skladištenje robe

-          osiguravanje hrane i vode za piće

-          osiguravanje zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva

-          osiguravanje stručnjaka i mehanizacije potrebne za asanaciju te

-          pružanje stručne i savjetodavne potpore Stožeru tijekom velikih nesreća i katastrofa, posebno u segmentu procjene posljedica.

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Zaključak o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 15/19). Zaključkom je imenovano 160 povjerenika i zamjenika povjerenika u 25 gradskih kotara I mjesnih odbora.

 

Zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika je provođenje preventivnih mjera i podizanje svijesti građana u sustavu civilne zaštite, izvršavanje obveza u pripremanju i osposobljavanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja osobne i uzajamne zaštite.

 

KONCEPT SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Smjernice određuju prioritete organizacije i razvoja sustava civilne zaštite tijekom četiri godine, a godišnji planovi razvoja detaljnije opisuju način provedbe mjera i aktivnosti kao i potrebna financijska sredstva.

 

Budući da sustav civilne zaštite predstavlja vrlo široko i multidisciplinarno područje potrebno je:

-          provesti analizu sa svrhom detektiranja problema

-          predložiti aktivnosti razvoja sa svrhom optimalne nadogradnje sustava civilne zaštite i

-          izvršiti praćenje sa svrhom kontrole postignutog tijekom četverogodišnjeg razdoblja.

 

Djelotvornost sustava civilne zaštite ovisi o snazi temeljnih i pričuvnih postrojbi civilne zaštite  koji treba biti optimalno dimenzioniran obzirom na prisutne rizike i prijetnje, njihovoj dostatnoj opremljenosti i osposobljenosti koja se treba testirati redovitim provođenjem vježbi te dostupnosti relevantnih informacija.

 

Dostupnost relevantnih informacija bitan je preduvjet uspješne organizacije i razvoja sustava civilne zaštite te predstavlja temelj za:

-          izradu kvalitetnih planskih dokumenata

-          točnije predviđanje razvoja prijetnji i saniranja posljedica

-          educiranje stanovništva o optimalnom načinu postupanja u slučaju velikih nesreća i katastrofa

-          dojavu situacija koje bi mogle rezultirati opasnim posljedicama i koje još uvijek mogu biti spriječene

-          promociju dobrovoljnosti i važnost sustava civilne zaštite za čitavu zajednicu.

 

Područja na kojima se temelji razvoj sustava civilne zaštite su:

1)    razvoj ljudskih potencijala

2)    oprema

3)    dostupnost informacija

4)    suradnja sa znanstvenim institucijama

 

Iz analize navedenih područja definirati će se smjerovi razvoja sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, predložiti mjere kao i metode praćenja realizacije.

 

 

PODRUČJA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DUBROVNIKA

 

1) RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

 

1.1  Stožer

 

Analiza

Temeljem Zakona i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20) osnovan je i imenovan Stožer.

Članovi Stožera imenovani 2021. godine, osim jednog, završili su osposobljavanje koje je provelo središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

Grad Dubrovnik je nakon donošenja planskih dokumenata iz područja civilne zaštite,  upoznao Stožer, kao I cjelokupnu javnost, sa planskim dokumentima iz područja civilne zaštite te načinom operativnog rada u slučaju velikih nesreća i katastrofa sukladno Planu.

Cilj

Provesti osposobljavanje člana Stožera nakon stupanja na dužnost sukladno zakonskom roku te kontinuirano provoditi obnavljanje znanja.

 

Radi unaprjeđenja operativno-zapovjednog sustava mogu se uvesti redovite stožerno-zapovjedne vježbe

Prijedlog aktivnosti

-          osposobljavanje i edukacija Stožera

-          najmanje jednom godišnje Stožeru predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite

-          najmanje jednom u dvije godine održati stožerno-zapovjednu vježbu sa ciljem provježbavanja jednog ili više postojećih scenarija velike nesreće i katastrofe

Praćenje rezultata

-          praćenje realizacije osposobljavanja i edukacije Stožera

-          broj predstavljanja planskih dokumenata Stožeru

-          broj održanih stožerno-zapovjednih vježbi

Zaključak

Osposobljenost, uvježbanost i kontinuirano osvježavanje znanja osnovni su preduvjeti uspješnog reagiranja i upravljanja situacijom tijekom velikih nesreća i katastrofa odnosno donošenja pravovremenih i optimalnih odluka sukladno razvoju situacije. Osposobljavanjem i upoznavanjem Stožera sa sadržajem planskih dokumenata postiže se brzina u donošenju operativnih odluka.

 

1.2  Operativne snage vatrogastva

 

Analiza

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona i Plana.

Operativne snage vatrogastva na području Grada Dubrovnika čine Javna vatrogasna postrojba Grada Dubrovnika i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu Zajednica). Zajednica koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19).

Cilj

Provesti nabavu vatrogasne opreme, zapošljavanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca kako bi mogli što efikasnije djelovati na terenu prilikom djelovanja u kriznim situacijama.

Prijedlog aktivnosti

-          provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja

-          permanentno ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara)

-          prijem novih vatrogasaca

-          održavanje mobilnosti voznog parka (pregledi, servisi i atestiranja)

-          suradnja s ostalim žurnim službama

Praćenje rezultata

-          broj provedenih obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja

-          financijska sredstva uložena u opremu i sredstva za gašenje

-          broj novozaposlenih vatrogasaca temeljen na Procjeni ugroženosti od požara

-          stupanj mobilnosti voznog parka

-          je li ostvarena suradnja s ostalim žurnim službama

Zaključak

Operativne snage vatrogastva u Gradu Dubrovniku stalnom edukacijom i osposobljavanjem vatrogasaca te nabavom vatrogasne opreme održavaju visoku razinu operativnog djelovanja.

 

Učinkovitom provedbom vatrogasne djelatnosti, razvojem vatrogasnog sustava temeljenom na gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedbom mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području grada Dubrovnika te preventivnim djelovanjem u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i velikih nesreća ili katastrofa pruža se pomoć cjelokupnom sustavu civilne zaštite Grada Dubrovnika .

Redovitim poduzimanjem operativno preventivnih aktivnosti radit će se na podizanju svijesti građana o važnosti preventivnih mjera zaštite od požara.

 

1.3  Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa – Gradsko društvo Crvenog križa

Dubrovnik

 

Analiza

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika u izvršavanju obveza iz sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenim na temelju posebnih propisa kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona i Plana.

 

Operativne snage Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik čine zaposlenici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnika .

Cilj

Provesti osposobljavanje za nove članove interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnika, aktivno sudjelovati u akcijama spašavanja, nadopunjavati opremu za djelovanje u kriznim situacijama, provesti obuku zaposlenika kako bi mogli još efikasnije djelovati na terenu i sudjelovati na vježbama sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Prijedlog aktivnosti

-          najmanje jednom godišnje provesti edukaciju i osposobljavanje novih članova

-          najmanje dvaput godišnje provesti pokaznu vježbu svih članova interventnog tima te provjeru funkcionalnosti opreme

Praćenje rezultata

-          broj realiziranih osposobljavanja i edukacija novih članova interventnog tima

-          broj održanih pokaznih vježbi

Zaključak

Kontinuiranom edukacijom i osposobljavanjem volontera i zaposlenika za djelovanje u kriznim situacijama Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik održat će razinu spremnosti operativnog djelovanja. Nabavom opreme  za djelovanje u kriznim situacijama unaprijedit će se način odgovora na krizne situacije te će se stvoriti dobra podloga za pravovremeni i pravilni odgovor na buduće krizne situacije.

 

1.4 Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Dubrovnik

 

Analiza

Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Dubrovnik je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika u izvršavanju obveza iz sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja i planovima donesenim na temelju posebnih propisa kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, odredbama Zakona i Plana.

Cilj

Provesti osposobljavanje i uvježbavanje članova te nadopunjavatii opremu za djelovanje u kriznim situacijama.

Prijedlog aktivnosti

-          osposobljavanje pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik

-          sudjelovanje na vježbama sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          uključivanje novih pripadnika u rad Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik i njihovo osposobljavanje

-          nabava osobne i skupne opreme

Praćenje rezultata

-          broj provedenih osposobljavanja pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Dubrovnik

-          broj vježbi sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika na kojima su sudjelovali pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Dubrovnik

-          broj novih pripadnika uključenih u rad Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovniki provedenih osposobljavanja istih

-          broj realiziranih nabava osobne i skupne opreme

Zaključak

Kontinuiranim osposobljavanjem i uvježbavanjem članova Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Dubrovnik održat će se razina spremnosti operativnog djelovanja. Nabavom opreme unaprijedit će se sustav odgovora na krizne situacije te će se stvoriti dobra podloga za pravovremeni i pravilni odgovor na buduće krizne situacije.

 

1.5 Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

 

Analiza

Udruge građana koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite Grada Dubrovnik sukladno odredbama Zakona i Plana.

 

U sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika potrebno je uključiti što više udruga građana koje posjeduju sposobnosti i opremu u pomoći kod velikih nesreća na području Grada Dubrovnika.

Udruge građana redovito trebaju sudjelovati u vježbama sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika koje organizira Grad Dubrovnik.

Cilj

Izrada općih kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite, analiziranje odabira te preciziranje operativnih kapaciteta udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite sa sjedištem na području Grada Dubrovnika.

Prijedlog aktivnosti

-          izrada općih kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

-          analiziranje odabira te preciziranje operativnih kapaciteta udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite sa sjedištem na području grada Dubrovnika

-          praćenje broja članova udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

Praćenje rezultata

-          izrađeni opći kriteriji za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

-          broj odabranih udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite s obzirom na njihove operativne kapacitete

-          broj članova udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

Zaključak

U sustav civilne zaštite potrebno je uključiti sve udruge građana sa sjedištem na području grada Dubrovnika koje svojim znanjima i vještinama mogu pomoći pri izvršavanju mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Utvrđivanjem jasnih kriterija te analizom odabira udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite ostvarit će se oblik suradnje koji je od obostranog interesa kako za Grad Dubrovnik tako i za udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite.

 

1.6 Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Dubrovnika i Specijalistička

      postrojba civilne zaštite Grada Dubrovnika za traganje i spašavanje u poplavama 

      lake kategorije

 

Analiza

Člankom 44. Zakona definirano je da su obveznici civilne zaštite hrvatski državljani od navršenih 18 do 65 godina života koji su uvedeni u evidenciju obveznika civilne zaštite jedinica lokalne samouprave. Članak 45. definira da građanin postaje obveznik civilne zaštite utvrđivanjem rasporeda na određenu dužnost u postrojbi civilne zaštite. Isti članak propisuje i dužnosti obveznika civilne zaštite pa se tako svaki građanin koji je zaprimio poziv mora pozivu nadležnog tijela odazvati radi rješavanja statusa u sustavu civilne zaštite, sudjelovanja u programima obrazovanja i vježbama te sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama od dana mobilizacije do demobilizacije.

 

Postrojbe civilne zaštite opće namjene popunjavaju se psihofizički sposobnim pojedincima kojima je podijeljena osobna zaštitna oprema i koji su temeljem stečenih znanja spremni pomoći snagama zaštite i spašavanja tijekom velikih nesreća i katastrofa.

 

Obveznici su do sada pozivani prema vojnoj evidenciji, a veliki postotak raspoređenih pripadnika služio je civilni vojni rok. Postrojbe se popunjavaju i obveznicima koji se dobrovoljno prijavljuju u postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Cilj

Održavati dobru popunjenost i volju građana za dobrovoljnim pristupanjem postrojbama civilne zaštite opće namjene. Pratiti stanje i ažurirati broj članova kada se za to steknu uvjeti.

 

U suradnji sa Ministarstvom obrane Republike Hrvatske prikupiti podatke o novim vojnim obveznicima koji bi bili dostupni za popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene.

Prijedlog aktivnosti

-          maksimalno iskoristiti prisutnost na društvenim mrežama sa ciljem popularizacije, stvaranja imidža i zajedničkog kolektivnog identiteta (povećanja broja pratitelja na facebook-u i otvaranje youtube kanala)

-          poticanje uključivanja srednjoškolaca u sustav civilne zaštite na primjeren način (provođenjem vježbi, osmišljavanjem projekata koji će se posebno vrednovati i nagrađivati, a od interesa su za sustav civilne zaštite kao npr. izrada aplikacija, društvenih igara, uređaja za samopomoć i sl.)

-          iniciranje da se pilot projekt edukacije srednjoškolaca uvrsti u kurikulum redovnog obrazovanja

-          Redovito ažuriranje postrojbi civilne zaštite opće namjene

-          sudjelovanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene u vježbama sustava civilne zaštite Grada Dubrovnik sukladno godišnjim planovima vježbi

Praćenje rezultata

-          broj pokrenutih kampanja popularizacije sustava civilne zaštite i njihov odjek u javnosti

-          broj uključenih srednjoškolaca u sustav civilne zaštite na primjeren način

-          je li pilot projekt edukacije srednjoškolaca uvršten u kurikulum redovnog obrazovanja

-          broj novih pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene

-          broj održanih vježbi sustava civilne zaštite Grada Dubrovnik u kojima su sudjelovali pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene

Zaključak

Kako bi se održao trend izvrsnog odaziva (u čemu se posebno ističu navijačke skupine) nužno je pokrenuti širu kampanju popularizacije sustava civilne zaštite putem medija i društvenih mreža.

 

1.7. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika

 

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika dužne su u svojim operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i Plana.

Grad Dubrovnik ne može utjecati na razvoj ljudskih potencijala i operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika ali će kontinuirano pratiti razvoj njihovih operativnih kapaciteta i stanje ljudskih potencijala.

1.9 Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika

Analiza

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika imenovani za pojedinačni gradski kotar ili mjesni odbor i dužni su se odazvati na poziv načelnika nadležnog stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Cilj

Osposobiti povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika, održavati njihov broj te im olakšati djelovanje izradom standardiziranih obrazaca za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja i smjernica za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti.

Prijedlog aktivnosti

-          osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          tisak i distribucija edukativnih materijala (letaka) za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          izrada standardiziranih obrazaca za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja s ciljem olakšavanja izvršenja zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          izrada smjernica za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti

-          ažuriranje popisa povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika i po potrebi imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika

Praćenje rezultata

-          broj osposobljenih povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          broj tiskanih i distribuiranih edukativnih materijala (letaka) za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          jesu li izrađeni standardizirani obrasci za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja s ciljem olakšavanja izvršenja zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          jesu li izrađene smjernice za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti

-          je li ažuriran popis povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnikai jesu li sukladno potrebama imenovani novi povjerenici i zamjenici povjerenika

Zaključak

Zadaće povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika su pripremanje građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja mjera osobne i uzajamne zaštite, davanje obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina i provjeravanje postavljanja/postavljenih obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i obavješćivanje inspekcije civilne zaštite o propustima.

Uz navedeno, dužni su obavljati poslove i zadaće prema nalozima nadležnog stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika u velikoj nesreći i katastrofi.

Kako bi uspješno izvršavali zadaće, potrebno je da su povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika upoznati sa svojim dužnostima, ali i da su osposobljeni za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti zbog definiranja prioriteta pri evakuaciji i spašavanju. Uz potrebno osposobljavanje (što uključuje i predstavljanje planskih dokumenata iz područja civilne zaštite u kojima se razrađuje njihova uloga), povjerenicima i zamjenicima povjerenika može se olakšati rad i izradom standardiziranih obrazaca za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja s ciljem olakšavanja izvršenja zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika kao i smjernica uz pomoć kojih će raditi vlastite procjene.

 

 

2) OPREMA

 

Analiza

Svake godine su osigurana dostatna financijska sredstva, a osigurano je i privremeno spremište za podjelu opreme pripadnicima postrojbi civilne zaštite.

Proces nabave osobne opreme za pripadnike postrojbi civilne zaštite zadovoljava I nabavljena je sukladno potrebama.

 

Cilj

Optimalno planiranje potrebnih financijskih sredstava za nabavu osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite, povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite kao i suvremenih uređaja/naprava koje pomažu prilikom operativnog djelovanja.

Prijedlog aktivnosti

-          kontinuirano praćenje novih tehnoloških rješenja od interesa za sustav civilne zaštite  Grada Dubrovnika koja se pojavljuju na tržištu

-          nabava osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika koja je potrebna za provođenje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite u slučaju nastanka izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa

Praćenje rezultata

-          broj održanih prezentacija novih tehnoloških rješenja od interesa za sustav civilne zaštite  Grada Dubrovnika

-          broj i vrsta nabavljene osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite o Grada Dubrovnika.

Zaključak

Potrebno je provesti koordinaciju na kojoj bi se raspravilo o novim dostignućima, tehnologijama i rješenjima od interesa za sustav civilne zaštite s ciljem da se u okviru realnih financijskih mogućnosti nabavi najbolja oprema koja je dostupna na tržištu. Ovakvim pristupom omogućit će se optimalno planiranje financijskih sredstava za nabavu opreme potrebne tijekom operativnog djelovanja u trenutku aktiviranja Plana.

 

Praćenje novih tehnoloških dostignuća od interesa za razvoj sustava civilne zaštite treba postati kontinuirana aktivnost, a odluka o nabavi opreme s obzirom na uvijek ograničena financijska sredstva treba se raspraviti na sastancima s predstavnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika. Navedeno provodi Grad Dubrovnik.

 

3) DOSTUPNOST INFORMACIJA

 

Analiza

Informacije su osnovni preduvjet učinkovitosti sustava civilne zaštite. One su potrebne u svim fazama sustava civilne zaštite kao i u aktivnostima koje se provode  pri oporavku i saniranju posljedica. Sposobnost odgovora operativnih snaga sustava civilne zaštite na nesreće i katastrofe uvelike ovisi o mogućnostima efikasne komunikacije jer ona jamči dostupnost potrebnih informacija. Operativne snage sustava civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja upotrebljavaju različite komunikacijske sustave. Time se značajno smanjuje dinamika djelovanja operativnih snaga civilne zaštite pri odgovoru na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe kao i pri pružanju pomoći građanima.

Alternativni sustav veza služi za uspostavu komunikacije u slučajevima velikih nesreća i katastrofa, tj. kada prestanu funkcionirati ili se preopterete redovni sustavi veza.

 

3. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

 

Dojava i komunikacija oko nastalog događaja obavlja se putem operativnog centra u JVP Dubrovački vatrogasci putem broja 193 ili 112

 

U sustavu vatrogastva na operativnoj razini  za komunikaciju radio vezom uglavnom se koristi digitalni sustav Mototrbo koji se svake godine iznova poboljšava i mijenja u smislu nabavke novih stanica i  i postavljanjem novih repetitora.

 

Puštanjem u rad digitalnog radio sustava dobilo se na kvaliteti govora radio veze, bolja pokrivenost prostora Grada Dubrovnika i mogućnost postavljanja dodatnih repetitora na istom kanalu. Digitalni sustav radio veze također ima mogućnost praćenja spasioca kao  i vozila koja posjeduju radiostanice s GPS antenama.

Na zapovjednoj razini koristi se sustav radio veze tetra koji je u sustav integrirala HVZ i pokriva područje cijele Hrvatske.

U 2018. godini Grad Dubrovnik je preko odašiljača i veza radiovezom povezao pojedine žurne službe i odjele Grada Dubrovnika, kao i poduzeća u vlasništvu Grada a od interesa su za zaštitu i spašavanje s ciljem bolje povezanosti svih subjekata zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće.

Svi sustavi navedenih radiokomunikacija povezani su u čvorište u operativnom centru VZGD, te se iz njega komunicira sa svim pripadnicima CZ bez obzira kojom se radio vezom služe.

 

Područje cijelog Grada Dubrovnika pokriveno je i s pet panoramskih kamera koje pomažu vatrogascima u ranom otkrivanju požara, ali i pri samom gašenju požara. Lokacije kamera su Šipan, Gajina, Srđ, Petka, Golubov kamen i Osojnik.

 

Sukladno Zakonu i Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine 75/16) Grad Dubrovnik sustavno ažurira bazu podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika imaju svoje zadaće tijekom velikih nesreća i katastrofa i obvezne su izraditi operativne planove s ciljem uključivanja svojih resursa kada to od njih zatraži Stožer. Svakoj pravnoj osobi od interesa za sustav civilne zaštite dodijeljene su određene zadaće u obliku materijalnih resursa i broja zaposlenika koje treba staviti na raspolaganje s određenim operativnim ciljem (npr. osiguravanje hrane i vode, osiguravanje mehanizacije za raščišćavanje koridora i sl.).

 

Grad Dubrovnika sustavno komunicira s građanima informirajući ih o svim događajima koji su utjecali na sigurnost građana, kroz objavu Planske dokumentacije educira građane o načinu odgovora na određene prijetnje s prikazom zona za evakuaciju, zbrinjavanje i prihvat stanovništva u slučaju razornog potresa.

Cilj

Unaprijediti protokole razmjene informacija i sustave veza između Stožera i svih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, udruga građana, znanstvenih institucija i stanovništva koji će rezultirati dostupnošću informacija svima kojima je to potrebno i kada je to potrebno.

Prijedlog aktivnosti

-          provoditi edukaciju i vježbe uspostave komunikacije kako bi se omogućio prijenos informacija i podataka u trenutku nefunkcionalnosti redovnih sustava komunikacija

-          praćenje izrade i analiza operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

-          praćenje izrade i analiza operativnih planova i procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

-          tisak i distribucija edukativnih letaka namijenjenih stanovništvu

-          tisak i distribucija plakata namijenjenih javnim ustanovama

-          edukacija djece

-          proširivanje i kontinuirano unaprjeđivanje komunikacije na društvenim mrežama kao i izrada strategije korištenja društvenih mreža tijekom velikih nesreća i katastrofa

-          redovito testiranje funkcionalnosti komunikacijskog sustava za hitne situacije Grada Dubrovnika

-          sustavno nadopunjavanje geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije

-          redovito ažuriranje i nadopunjavanje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          izrada i proširenje back-up komunikacijskog sustava za hitne situacije sukladno iskazanim potrebama potencijalnih korisnika i financijskim mogućnostima

Praćenje rezultata

-          broj provedenih edukacija i vježbi uspostave komunikacije

-          broj izrađenih i analiziranih operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

-          broj tiskanih i distribuiranih edukativnih letaka namijenjenih stanovništvu

-          broj tiskanih i distribuiranih plakata namijenjenih javnim ustanovama

-          broj održanih edukacija/broj educirane djece

-          intenzitet aktivnosti na društvenim mrežama (broj vlastitih objava i reakcija ciljanih javnosti)

-          je li izrađena strategija korištenja društvenih mreža tijekom velikih nesreća i katastrofa

-          broj održanih testiranja funkcionalnosti komunikacijskog sustava za hitne situacije Grada Dubrovnika

-          broj izmjena u bazi podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          broj novo uvezanih lokacija sa back-up komunikacijskim sustavom za hitne situacije

Zaključak

Potrebno je unaprijediti komunikaciju, razmjenu znanja i informacija između Stožera,  operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, udruga građana, znanstvenih institucija i stanovništva.

 

Sveukupno jačanje komunikacije i razmjene znanja/informacija rezultirat će kvalitetnom izradom/nadopunom strategijskih i planskih dokumenta iz područja sustava civilne zaštite, optimalnim usmjeravanjem operativnog djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama radi lakšeg odlučivanja operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, smanjivanjem nedovoljne pripremljenosti stanovništva na realne ugroze i efikasnim upravljanjem sustavom civilne zaštite na području grada Dubrovnika.

 

 

4) SURADNJA SA ZNANSTVENIM INSTITUCIJAMA

 

Cilj

Uspostaviti suradnju sa znanstvenim institucijama, podržati nove ideje i projekte te pratiti rezultate postojećih projekata kako bi došli do novih znanstveno i stručno utemeljenih spoznaja koje će poslužiti Gradu Dubrovnika da kao odgovorni donositelj odluka odluči o mjerama koje treba poduzeti u idućem razdoblju da bi se ljudske žrtve i gospodarski gubici u velikim nesrećama i katastrofama sveli na najmanju moguću mjeru.

 

Zaključak

Znanstvene institucije predstavljaju vrijedan izvor informacija za izradu kvalitetne procjene rizika.

 

Multidisciplinarnim pristupom koji uključuje suradnju sa znanstvenim institucijama moguće je doći do novih podataka i spoznaja bitnih za procjenu rizika temeljem koje će se dodatno optimizirati sustav civilne zaštite i planirati kvalitetne preventivne mjere s ciljem smanjenja rizika.

Prije nastanka prijetnji koje nalažu aktiviranje sustava civilne zaštite veliku važnost imaju znanstvene informacije o pojavama i događajima odnosno procjene o mogućim posljedicama događaja. Stoga je pri planiranju izuzetno bitno uspostaviti kvalitetnu suradnju sa znanstvenom zajednicom kroz provedbu znanstvenih projekata.

 

Fokus suradnje sa znanstvenim institucijama bit će na prikupljanju informacija potrebnih za procjenu posljedica razornog potresa kao i na smanjivanju ostalih rizika radi podizanja kvalitete života stanovništva na području grada Dubrovnika.

 

 

PRIORITETNE PREVENTIVNE MJERE, DINAMIKA I NAČIN NJIHOVOG PROVOĐENJA

 

Prioritetne preventivne mjere obzirom na dostignut stupanj razvoja sustava civilne zaštite na području grada Dubrovnika možemo podijeliti na:

-          Održavanje mjera dobrovoljnog pristupanja postrojbama civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          mjere osposobljavanja i uvježbavanja postrojbi civilne zaštite, Stožera, ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika

-          mjere unaprjeđenja protokola razmjene informacija između Stožera, ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, znanstvenih institucija i stanovništva koji će rezultirati dostupnošću informacija svima kojima je to potrebno i kada je to potrebno

-          mjere optimalnog planiranja potrebnih financijskih sredstava za nabavu osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite kao i suvremenih uređaja/naprava koje pomažu prilikom operativnog djelovanja.

Dinamika i način provođenja mjera prvenstveno ovisi o dostupnim financijskim sredstvima, ostvarenom stupnju suradnje i kapacitetu promjene koji se njima postiže. Dinamiku provođenja mjera dijelimo na:

-          jednogodišnji ciklus (npr. planiranje i provođenje redovitih vježbi postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika)

-          ciklus od 1 do 4 godine (razvoj metodologija i sudjelovanje u znanstvenim projektima)

-          ciklus duži od 4 godine (npr. promoviranje sustava civilne zaštite kako bi se potaknulo dobrovoljno pristupanje građana postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Dubrovnika).

 

Javne politike upravljanja rizicima temeljit će se na četiri maksime: inicirati suradnju, maksimalno uključiti javnost, biti proaktivan i poticati odgovornost.

 

Samo multidisciplinarnim pristupom i zajedničkim sudjelovanjem  institucija, fizičkih i pravnih osoba mogu se postići značajni rezultati.

 

Maksimalno uključivanje javnosti podrazumijeva sudjelovanje javnosti u donošenju planskih dokumenata, dostupnost informacija vezanih za područje civilne zaštite na interaktivnom web pregledniku, prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika na društvenim mrežama i prikupljanje povratnih informacija.

 

Reagirati odmah i na vrijeme, tražiti odgovore i prikupljati informacije o prijetnjama kako bi se eskalacija događaja na vrijeme zaustavila (ukoliko je to moguće). Cilj je maksimalno pojačati preventivni pristup te na svim razinama poticati odgovornost radi suzbijanja negativnih događaja i pojava. Od neodgovornosti građevinara (npr. ugrađivanje neadekvatne gorive fasade, nepridržavanje propisa o protupotresnoj gradnji), preko neodgovornih odluka građana (građenje bez građevinske dozvole na klizištima ili u inundacijskim područjima) sve navedeno dovodi do porasta rizika u društvu. Stoga će se odgovornost poticati kako vlastitim primjerom tako i medijskim kampanjama.

 

 

POJEDINAČNI CILJEVI I SVEUKUPNI CILJ, KONKRETNI KORACI, POTREBNE MJERE RADI KOJIH SE TI KORACI UTVRĐUJU PRIORITETNIM U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

U Tablici 1. naveden je sveukupni cilj unutar područja djelovanja civilne zaštite, navedeni su pojedinačni ciljevi koje je potrebno postići kako bi se u potpunosti postigao (odnosno održao) sveukupni cilj te su navedene mjere i koraci sa svrhom postizanja ciljeva.

 

Tablica 1. Mjere, koraci i ciljevi po subpodručjima civilne zaštite

 

SUBPODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

SVEUKUPNI CILJ

POJEDINAČNI CILJEVI

MJERE I KORACI

Normiranje

Ispunjavanje obveza i usvajanje akata sukladno Zakonu i podzakonskim aktima

Osnivanje Stožera,  ažuriranje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnikai popisa povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika,

određivanje udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika

Praćenje promjena u zakonskoj regulativi, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, donošenje odluka/zaključaka o osnivanju i imenovanju Stožera i provjeravanje financijske stabilnosti i operativne snage pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnikai donošenje nove odluke sukladno promjenama, imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika, donošenje odluke o određivanju udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika

Preventiva

Prikupljanje znanstvenih informacija omogućit će ažuriranje Procjene, a provođenje svih planiranih aktivnosti rezultirat će jačanjem svijesti stanovništva o svim prijetnjama i povećanju udjela pripadnika u postrojbama civilne zaštite  Grada Dubrovnika

Poticanje i ostvarivanje suradnje sa znanstvenom zajednicom omogućit će ažuriranje Procjene s obradom  novih prijetnji, promoviranje sustava civilne zaštite s ciljem poticanja pristupanja postrojbama civilne zaštite  Grada Dubrovnika

Prikupljanje novih znanstvenih podataka,  iniciranje novih projekata,  tiskanje i distribucija edukativnih letaka i plakata namijenjenih stanovništvu i javnim ustanovama, provođenje edukacije djece, proširenje i kontinuirano unaprjeđenje komunikacije na društvenim mrežama, izrađivanje strategije korištenja društvenih mreža tijekom velikih nesreća i katastrofa

Planiranje

Ažuriranje planskih dokumenata

Ažuriranje Plana, Ažuriranje procjene rizika i ostale planske dokumentacije.

Prikupljanje i obrada podataka, ažuriranje kontakt lista sudionika, praćenje izrade i analiza operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, pružanje stručne pomoći pri izradi operativnih planova

Operativno djelovanje

Održavanje visoke razine operativnog djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika

Administriranje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika, redovito održavanje vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, nabavljanje opreme

Ažuriranje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika, izrađivanje elaborata vježbi, upoznavanje Stožera sa planskim dokumentima iz područja civilne zaštite, sredstvima rada i načinom rada tijekom velikih nesreća i katastrofa, definiranje obrazaca za iskaz potreba operativnih snaga u sustavu civilne zaštite Grada Dubrovnika

Financiranje

Osiguranje dostatnih financijskih sredstva za razvoj sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika

Praćenje izvršenja proračuna – aktivnost razvoja sustava civilne zaštite, osiguravanje sredstava za provođenje vježbi sustava civilne zaštite,osiguravanje sredstava za nabavu opreme sukladno planu nabave,osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga od interesa za sustav civilne zaštite iz proračuna Grada Dubrovnika

Izrađivanje prijedloga proračuna, plana nabave i praćenje rashoda aktivnosti razvoja sustava civilne zaštite, predlaganje rebalansa, provedba javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za sustav civilne zaštite iz proračuna Grada Dubrovnika

 

 

NAČIN NADZORA PROVOĐENJA SMJERNICA

 

Smjernicama su utvrđeni prioriteti razvoja sustava civilne zaštite kroz četiri godine, a godišnjim planovima razvoja detaljnije će se definirati način kako planirano ostvariti odnosno konkretni projekti i aktivnosti koji doprinose postizanju definiranih ciljeva kao i potrebna financijska sredstva.

 

Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite utvrđuju jesu li definirani projekti i aktivnosti provedeni kroz godinu te jesu li doprinijeli postizanju ciljeva definiranih Smjernicama.

 

U slučaju odstupanja u ostvarivanju sveukupnog ili pojedinačnih ciljeva navedenih u Smjernicama u godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite navodit će se interventne mjere sa opisom konkretnih aktivnosti koje je potrebno implementirati u godišnje planove razvoja sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

 

ZAKLJUČAK

 

Samo skladan razvoj ljudskih potencijala, opreme, komunikacijskih sposobnosti i ostvarivanje suradnje sa znanstvenim institucijama rezultirat će razvojem sustava civilne zaštite u cjelini.

 

Osim navedenih prioriteta, Grad Dubrovnik će i dalje voditi brigu o poticanju rješavanja problematike vezano uz sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika kao i o stvaranju uvjeta za otklanjanje posljedica u velikim nesrećama i katastrofama kroz kontinuirano praćenje i analizu dostignutog stupnja razvoja sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA

 

Smjernice će biti objavljene u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 810-01/21-01/33

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------