Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

167. Rješenje o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je                                                 

                                                                               

                                                                              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

                      

                                                                 

I.

 

Za članove natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja imenuju se:

 

1. Ivana Brnin

2. Marijeta Hladilo.

 

II.

 

Ovo rješenje stupa na snaga prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/21-03/36

URBROJ: 2117/01-09-21-4

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------