Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

154. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2022. godini

Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine”, broj 29/19. i 98/19.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika

namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste

grupe birača Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika u 2022. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Gradskoga vijeća, kao i vijećnika izabranih s liste grupe birača.

 

Članak 2.

 

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022.  godinu u visini od 907.200,00 kn.

 

Članak 3.

 

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj odluci imaju političke stranke koje imaju najmanje jednoga vijećnika u Gradskom vijeću i vijećnici koji su u Vijeće izabrani s liste grupe birača.

 

 

Članak 4.

 

Sredstva za financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača Gradskoga vijeća, osigurana u Proračunu Grada Dubrovnika, raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakoga vijećnika u Gradskom vijeću razmjerno broju vijećnika u Vijeću prema konačnim rezultatima izbora.

 

Vijećniku podzastupljenoga spola (žene) izabranom s liste grupe birača i političkoj stranci za svakoga člana podzastupljenoga spola (žene) izbranoga s njezine liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenoga po svakom vijećniku Vijeća.

Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovog članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u Gradskom vijeću niža od 40%.

 

 

Članak 5.

 

Sredstva iz članka 2. ove odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Vijeću i broju vijećnika Vijeća koji su izabrani s liste grupe birača, i to za vijećnike u iznosu od 3.500,00 kn, tj. za svaku vijećnicu Vijeća u iznosu od 3.850,00 kn mjesečno.

 

 

Članak 6.

 

Sredstva iz članka 2. ove odluke doznačavat će se na račun političkih stranaka, tj. na poseban račun vijećnika s liste grupe birača. Njihova je obveza knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid mjerodavnim tijelima u način raspolaganja sredstvima, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

 

 

Članak 7.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika u 2021. godini (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 15/20. i 20/21.).

 

Članak 8.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 011-01/21-01/04

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------