Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

169. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

                                                    

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik

 

 

  1. Franica Lasić, iz Mlina, Pod Petračom 5, imenuje se ravnateljicom Dječjih vrtića   Dubrovnik, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.
  2. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

                                                             OBRAZLOŽENJE    

                                

Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjih vrtića Dubrovnik. Natječaj je objavljen u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, Split, Narodnim novinama broj 106/2021, oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Dječjih vrtića Dubrovnik dana 29. rujna 2021. s natječajnim rokom od 15 dana.

 

U natječajnom roku zaprimljene su tri (3) prijave. Prijave je otvorilo i razmotrilo Upravno vijeće na svojoj 86. sjednici održanoj 9. studenog 2021. Sve prijavljene kandidatkinje u pogledu stručne spreme i potrebnog radnog iskustva ispunjavaju propisane uvjete iz članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 59. Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik za ravnatelja Vrtića, te ostale natječajne uvjete. Sa svim knadidatima proveden je razgovor (intervju) dana 9. studenog 2021.

    

Nakon provedenih razgovora sa kandidatima i rasprave, članovi Upravnog vijeća na svojoj 87. sjednici održanoj dana 12. studenog 2021. sa četiri (4) glasa za i jednom (1) suzdržanim glasom donijeli su Prijedlog Rješenja da se Franica Lasić imenuje ravnateljicom Dječjih vrtića Dubrovnik na mandat od četiri (4) godine. Upravno vijeće smatra da prof. predškolskog odgoja Franica Lasić ima sve kompentencije za vođenje Javne ustanove Dječjih vrtića Dubrovnik. Imenovana je odgojitelj savjetnik, sudjelovala je u brojnim stručno-znanstvenim skupovima, državnim, međunarodnim te je ista napisala brojne radove. Imenovana je izabrana za koordinatoricu za procjenu projekta iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i građanstvo. Na intervjuu se pokazala jako proaktivnom osobom, ustrajana za promjenama, otvorena, komunikativna te je iskazala želju da se Dječji vrtići Dubrovnik transformiraju u razvojni centar, vježbaonicu za studente, buduće odgojitelje.

Slijedom navedenog Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik utvrdilo Prijedlog rješenja kojim predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika da se za ravnateljicu Dječjih vrtića Dubrovnik imenuje Franica Lasić.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 1.       prosinca 2021., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća, kao i dokumentaciju svih kandidatkinja te je predložilo Gradskom vijeću imenovati Franicu Lasić ravnateljicom Dječjih vrtića                Dubrovnik.

 

Odbor smatra da Franica Lasić ima sve kompentencije za vođenje Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik, s obzirom da je kao odgojitelj savjetnik, sudjelovala u brojnim stručno-znanstvenim skupovima, državnim i međunarodnim te je ista napisala brojne radove. Izabrana je za     koordinatoricu za procjenu projekta iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i građanstvo. Odbor smatra da je Franica Lasić proaktivna osoba, ustrajana za promjenama, otvorena, komunikativna te je iskazala želju da se Dječji vrtići Dubrovnik transformiraju u razvojni centar, vježbaonicu za studente, buduće odgojitelje.

 

Slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci ovog rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

KLASA: 013-03/21-03/35

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------