Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

174. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

Temeljem članka 48. st. 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) u daljnjem tekstu Zakon i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 ZAKLJUČAK

            o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

 

 

 

I.

 

           1. Silvija Petrlić Saltarić, Bartola Kašića 23, 20236 Mokošica, OIB: 05995061875,

   -predsjednica

  

2. Nikša Đerek, Miha Mrnarevića 5, 20 000 Dubrovnik,  OIB:  53403865151,

   - član 

 

3. Marijana Manenica, Kneza Domagoja 7, 20 000 Dubrovnik, OIB: 64155205564,

   - član

 

imenuju se u Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

 

II.

 

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika sukladno odredbi  članka 48. stavak 4. Zakona.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom   glasniku Grada Dubrovnika. 

 

KLASA: 013-03/17-03/34

URBROJ: 2117-01-01-21-10

Dubrovnik, 26. listopada 2021.