Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

160. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

                                      

                                                           ANALIZU STANJA

 

         sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu

 

 

 

1. UVOD

 

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

 

Grad Dubrovnik obavezan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

 

Grad Dubrovnik izradio je:

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika . do 31. prosinca 2024.god., Procjenu rizika od velikih nesreća i katastrofa za područje Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 5/21), Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje .

 

 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika do 31.prosinca 2024., Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Dubrovnika i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje doneseni su sljedeći akti:

 

 

Tablica 1: Prikaz dokumenta iz područja civilne zaštite donesenih 2021.god.

 

R.Br.

Naziv dokumenta

Datum

Klasa

 

 

donošenja

 

1.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA PO PROGRAMU AKTIVNSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH U 2020

8.siječnja 2021.

810-01/21-02/01

4.

FINANCIJSKI PLAN OSIGURANIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZADAĆA TIJEKOM LJETNE POŽARNE SEZONE U 2021.

24.veljače 2021.

810-01/21-02/02

5.

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2021 NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

24.veljače 2021.

810-01/21-02/03

6.

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2021

24.veljače 2021.

810-01/21-02/04

7.

PLAN USTROJAVANJA I OBAVLJANJA MOTRITELJSKO-DOJAVNE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U 2021

24.veljače 2021.

810-01/21-02/05

8.

POGODNI LOKALITETI I PROSTORI RADI USPOSTAVE ZAPOVJEDNIH MJESTA KOD ZAPOVJEDANJA I KOORDINACIJE U GAŠENJU POŽARA

24.veljače 2021.

810-01/21-02/06

9.

PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSTUPKU IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VEĆIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA

01.ožujka 2021.

810-01/21-02/07

10.

PRIJEDLOG PLANOVA IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH U 2021.

01.ožujka 2021.

810-01/21-02/08

11.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADADUBROVNIKA

10.ožujka 2021

810-01/21-02/11

12.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRIPREMNIH I DRUGIH AKTIVNOSTI PO PROGRAMU AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH U 2021.

14.travnja 2021.

810-01/21-02/09

13.

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA DUBROVNIK - GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020.GODINU

22.travnja 2021.

810-01/21-01/12

14.

PLAN VJEŽBI CZ GRADA DUBROVNIKA ZA 2022

15.lipnja 2021.

810-01/21-01/14

15.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA DUBROVNIKA - OSNIVANJE, IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

24.lipnja 2021

810-01/21-02/10

16.

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DUBROVNIKA

15.srpnja 2021.

810-01/21-02/12

 

 

Na području Grada Dubrovnika mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 

      Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika,

      Operativne snage vatrogastva,

      Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnika,

      Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Dubrovnik,

      Postrojba civilne zaštite opće namjene,

      Postrojba civilne zaštite specijalističke namjene za traganje i spašavanje iz poplava,

      Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite,

      Koordinatori na lokaciji,

      Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

 

 

2. VAŽNIJE SASTAVNICE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVO STANJE

 

 

2.1. PLANSKI DOKUMENTI

 

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika

 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21, dalje: Zakon), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je, dana 15. srpnja 2021. zaključak o prihvaćanju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika koji je i objavljen na službenim stranicama Grada Dubrovnika, Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2.Gradsko vijeće grada Dubrovnika je na sjednici održanoj 29.ožujka 2021. donijelo je zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Dubrovnika.

 

 

Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine” broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika za:

 

   pripadnike Stožera civilne zaštite,

   povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,

   pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene,

   pripadnike specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u                   poplavama,

   pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite,

   pripadnike Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Dubrovnik,

   pripadnike Gradskog društva crvenog križa,

   pripadnike JVP „Dubrovački vatrogasci“,

   pripadnike ronilačkog kluba Dubrovnik.

 

 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.

 

 

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA

    DUBROVNIKA

 

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 

Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika osnovan je Odlukom o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera  (KLASA: 810-01/21-02/10, URBROJ: 2117-01-01-21-2 od 24. lipnja 2021.). Sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 9 članova Stožera.

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

Radom Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Gradonačelnik.

 

Članovi Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika upoznati su sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl. 

 

Način rada Stožera uređen je Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Grada Dubrovnika.

 

 

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

 

 

Vatrogasne snage na području Grada Dubrovnika su JVP ”Dubrovački vatrogasci” s ispostavom Orašac i DVD Orašac, Zaton, Gornja sela, Koločep, Lopud, Šipan, Suđurađ, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.

 

Tablica 2: Prikaz podataka vatrogasnih snaga na području Grada Dubrovnika.


Subjekt/sjedište

Broj izvršitelja

Broj vozila

 

JVP Dubrovački vatrogasci

Dubrovnik

Vatrogasni dom

Zagrebačka 1.

57 profesionalnih vatrogasaca

- Auto cisterna TAM 130, 5.000 l vode+ 50 l pjenila, posada 2+1; – 2 komada;

- Kombinirano vozilo IVECO 3500lit vode 200 lit pjenila CAFS

- Šumsko vozilo MAN, 2.000 l vod + 100 litara pjenila, posada 2+1; – 1 komad;

- Šumsko vozilo UNIMOG U 100, 1800 lit vode

- Tehničko vozilo IVECO 800 l vode 50 l pjenila, posada 6+1; – 1 komad;

- Malo tehničko vozilo Mazda

- Autocisterna voda – pjena 3000 lit vode, 2000 lit pjenila

- Auto ljestva MERCEDES  32 m, posada 2+1; - 1 komad;

- Hidraulična korpa 14 m

- Zapovjedno vozilo NISAN TERANO

- Kombinirano vozilo IVECO TECTOR 2800l vode CAVS, prah posada 2+1

- Kombi vozilo 2 komada

- Kamion sa kranom

 
 

Ispostava JVP Orašac

21 profesionalni

+

10 dobrovoljnih

- Navalno vozilo MERCEDES, 2.900 l vode + 80 l pjenila, posada 6+1; -1 kom.;

- Auto cisterna MAN, 8.000 l vode, posada 2+1; – 1 komada;

- Navalno vozilo, Mercedes, posada 2+1, 3400 l vode + 400 l pjenila

- Auto cisterna Mercedes, posada 2+1, 10000 l vode, 200 l pjenila.

- Šumsko vozilo UNIMOG U 100,posada 2+1, 2.200 l vod, posada 2+1; – 1komad;

- Zapovjedno vozilo – 1 komad;

 
 

DVD Orašac

10 dobrovoljnih vatrogasca

- 1 vozilo

 

DVD Zaton

2 profesionalna

 +

10 dobrovoljni

- Navalno vozilo TAM 130, 2.500 l vode + 100 l pjenila posada 6+1; - Zapovjedno vozilo – Nisan terano

- Kombi vozilo

 
 

DVD Gornja sela

10 dobrovoljnih

-

 
 

DVD Koločep

3 profesionalna

+

10 dobrovoljnih

- Crpke 16/8 sa pripadajućom opremom – 1 kom,

- Traktor sa prikolicom za prijevoz vatrogasne opreme 1 kom.

- Terensko vozilo lada sa prikolicom

 
 

DVD Lopud

3 profesionalna

+

10 dobrovoljnih

- Crpke 16/8 sa pripadajućom opremom – 3 kom,

- Traktor sa prikolicom za prijevoz vatrogasne opreme -1 kom.

- Terensko vozilo lada sa ugradbenom pumpom i rezervarom za vodu

- Terensko vozilo atv sa ugradbenom pumpom i rezervarom za vodu

 
 

DVD Šipan

1 profesionalni

+

10 dobrovoljnih

- Navalno vozilo TAM 130, 2.500 1 vode + 100 1 pjenila posada 6+1-1 komada;

- Auto cisterna TAM 190, 7.000 1 vode+ 50 1 pjenila, posada 2+1-1 komada

- Navalno Mercedes, 800 1 vode, posada 7+1

- Autocisterna TAM 190, 8000 lit vode, posada 2+1, (voda za piće)

 
 

DVD Suđurađ

1 profesionalni

+

10 dobrovoljni

- Crpke 16/8 sa pripadajućom opremom -1 kom.

 
 

DVD Rijeka dubrovačka

1 profesionalni

+

10 dobrovoljnih

- Crpke 16/8 sa pripadajućom opremom -1 kom.

 
 

DVD Mravinjac

10 dobrovoljnih

- Terensko vozilo lada sa prikolicom

 
 

DVD Osojnik

10 dobrovoljnih

- Navalno vozilo mercedes 2.500 lit vode, posada 6+1

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik

 

Tablica 3: Prikaz podataka Gradskog društva Crvenog križa Grada Dubrovnik

 

Funkcija odgovorne osobe

Ime i prezime odgovorne osobe

Broj ljudi

Popis opreme – materijalno tehnička sredstva

 

 

 

Ravnatelj

 

 

 

Živko Šimunović

popunjeno je s 35 obučenih  opremljenih djelatnika kojima se u raznim aktivnostima priklučuje do 190 volontera

-2 veća šatora, 5 malih šatora, isušivači zraka, mobila kuhinja kapaciteta 100 obroka, stolovi, klupe, agregat, 100 pokrivača, 30 madraca, 30 kanistera, 30 poljskih kreveta i 20 kompleta uniformi HCK.

20 kompleta uniformi

 

 

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Dubrovnik

 

Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.

 

Tablica 4: Prikaz podataka HGSS – Stanica Dubrovnik

 

Subjekt

Funkcija

Ime i prezime odgovorne osobe

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Dubrovnik

Pročelnik

Mario Begić

Ukupan broj ljudstva

 

Popis opreme

 

- 6 suradnika

- 19 pripravnika

- 15 spašavatelja s licencom

 

Mazda B2500

- Kombi (8+1)

Master, Duster

Doblo

Quad

 

 

 

3.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Postrojba opće namjene civilne zaštite Grada Dubrovnika i Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje u poplavama osnivaju se  Odlukom o osnivanju Postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Dubrovnika sastoji se od upravljačke skupine i pet operativnih skupina, ukupno 51. pripadnik.

 

Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje u poplavama sastoji se od upravljačke skupine, logističke skupine i dvije operativne skupine, ukupno 15. pripadnika

 

Postrojbe se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.

Procjenom rizika od velikih nesreća Grada Dubrovnika definirala se potreba osnivanja postrojbi, veličina i organizacija postrojbi.

 

Tablica 5: Prikaz podataka postrojbe civilne zaštite opće namjene

 

Kadrovska popunjenost-broj članova

Oprema

 

51

 

Radna odora

 

Tablica 6.: Prikaz podataka Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje iz poplava

 

Kadrovska popunjenost-broj članova

Oprema

 

15

 

Radna odora

 

 

3.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

 

 

Odlukom Gradonačelnika o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika i njihovih zamjenika, za područje Grada Dubrovnika imenovano je 80 povjerenika civilne zaštite i 80 zamjenika povjerenika civilne zaštite.

 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštitite daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

 

Tablica 7: Prikaz podataka povjerenici i zamjenici

 

 

Kadrovska popunjenost-broj članova

Oprema

 

160

 

Službena odora

 

 

3.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI

 

 

Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite određuje koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedice izvanrednog događaja, temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16). Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika Odlukom o imenovanju koordinatora na lokaciji imenovati će koordinatore na lokaciji, sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada. Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika koordinatore na lokaciji imenovati će za sljedeće rizike: potres, požar i poplave.

 

3.8. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

 

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika (KLASA: 810-01/19-02/15, URBROJ: 2117/01-08-19-2) Grad Dubrovnik odredio je pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika su:

 

        Čistoća d.o.o., Put Republike 14, Dubrovnik,

        Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19, Dubrovnik, 

        Sanitat d.o.o., Lazareti b.b., Dubrovnik,

        Asamon d.o.o., Milakov do 3, Mokošica,

        Amicus d.o.o., Vukovarska 9, Dubrovnik,

        Vrtlar d.o.o., Điva Natali 7, Dubrovnik,

        Boninovo d.o.o., Između tri crkve 1, Dubrovnik,

        Dubrovnik ceste d.d., Vladimira Nazora 8, Dubrovnik,

        Elektro - team d.o.o.,Riječka 16A, Dubrovnik,

        Tehnogradnja d.o.o., Podgaj 3a, Mokošica,

        INA d.d., ispostava, dr.A.Starčevića 53, Dubrovnik,

        TUP d.d., Sv.Križa 3, Dubrovnik,

 

        Građevinar-Quelin d.d., Miha Pracata 7/1, Dubrovnik,

        J.U.Rezervat Lokrum, Od Bosanke 4, Dubrovnik,

        Libertas d.o.o., Ogarići 12, Mokošica,

        Atlas d.o.o, Vukovarska 19, Dubrovnik,

        OŠ Ivana Gundulića, Sustjepanska 4, Dubrovnik,

        Oš Lapad, Od Batale 14, Dubrovnik,

        OŠ Mokošica, Bartola Kašića 20, Mokošica,

        OŠ Marin Držić, Volantina 6, Dubrovnik,

        OŠ Antuna Masle, Lujaci 2, Orašac,

        Valamar Dubrovnik, Auto kamp Solitudo, Vatroslava Lisinskog 60, Dubrovnik,

        Hotel Gruž, Pionirska 4, Dubrovnik,

        Hotel Ivka, Ulica od sv.Mihajla 21, Dubrovnik,      

        Hotel Petka, Obala Stjepana Radića 38, Dubrovnik,        

        Hotel Lafodia, Obala Iva Kuljevana 51, Lopud,

        Hotel Sungarden, Na Moru 1, Orašac,

        Ronilački klub “Dubrovnik, Ivana Zajca 35, Dubrovnik.

 

Pravne osobe sudionici su civilne zaštite, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

 

 

 

Pravne osobe dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti u okolnostima kada je proglašena katastrofa. Pravnim osobama rukovodi i koordinira Gradonačelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite.

 

 

U katastrofama i velikim nesrećama Gradonačelnik izravno zapovijeda operativnim snagama civilne zaštite.

 

 

3.9. UDRUGE U SASTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

Određene su udruge građana koje će u slučaju velikih nesreća i katastrofa biti uključene u sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika te dobiti zadaće u provedbi mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Udruga u sustavu civilne zaštite Grada Dubrovnika je ronilački klub Dubrovnik

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), člankom 20. Udruge su određene kao operativne snage sustava civilne zaštite. Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjavaju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluje u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite.

 

 

 

5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE

 

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite određene su pravne osobe koje su predviđene za pružanje smještaja.

 

 

Tablica 8: Pregled smještajnih kapaciteta i lokacija na kojima će se organizirati zbrinjavanje stanovništva.

 

 

Subjekt

Kapacitet

O.Š. Ivan Gundulić

200

O.Š.Lapad

200

O.Š.Mokošica

200

O.Š.Marin Držić

150

O.Š.Antun Masle

50

Autokamp Solitudo (šatorsko naselje)

900

Hotel Ivka

155

Hotel Petka

236

Hotel Lafodia

420

Hotel Sungarden

400

 

 

6. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2021. GODINI

 

 

IZNOS:

DVD- I VZG

4.300.000,00

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

18.200.000,00

HGSS

500.000,00

CRVENI KRIŽ DUBROVNIK

1.000,000,00

CIVILNA ZAŠTITA

49.114,73

UKUPNO:

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

U 2021. godini donešen je:

   Plan djelovanja civilne zaštite na području grada Dubrovnika,

   Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Dubrovnik,

   Smjernice razvoja sustava civilne zaštite za razdoblje od

   Plan vježbi za 2022. godinu i odluka o izvođenju vježbe “Požar otvorenog prostora”

   Napravljena je vježba civilne zaštite  “Požar otvorenog prostora”

   u kojoj su sudjelovale operativne snage: vatrogasci, HGSS, GD CK Dubrovnik,   povjerenici,

   Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od   interesa za Republiku Hrvatsku doneseno je:

a)    izvješće o provedbi pripremnih i drugih aktivnosti po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021.,

b)    prijedlog pogodnih lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovjedanja i koordinacije u gašenju požara,

c)    plan rada stožera CZ u požarnoj sezoni 2021.,

d)    plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. na području grada Dubrovnika,

e)    plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko - dojavne službe na području grada  Dubrovnika u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2021.,

f)     plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2021.,

g)    popis pravnih osoba i raspoložive teške mehanizacije u provedbi posebnih mjera zaštite od požara,

h)    financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ljetne požarne sezone u 2021.

   aktivno se sudjelovalo u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa,

   ažurira se, sukladno pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava CZ, evidencija svih pripadnika sustava CZ Grada Dubrovnika.

           

Grad Dubrovnik sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu DiMAND (Disaster Management Network in the Danube Region).  Sudjeluje ukupno 18 relevantnih partnera i pridruženih partnera iz osam zemalja, dok je vodeći partner Vatrogasna zajednica grada Budimpešte.  Projekt je financiran u sklopu Mehanizama Unije za civilnu zaštitu.

 

Načelnik Stožera Stjepko Krilanović i stručni suradnik za civilnu zaštitu Marijo Bogdanović sudjelovali su na konferencijiu Dubrovniku u lipnju 2021 i u Bekescabi u studenom 2021.gdje je održana sjednica radne grupe za upravljanje nesrećama EU strategije za podunavsku regiju (EU  Strategy for the Danube Region-Priority Area 5 „Management of Environmental Risks“  EUSDR-PA5) i 3. konferencija EU-projekta DiMaND, koji se bavi unapređenjem upravljanja prekogranične suradnje u pružanju pomoći kod nesreća u podunavskoj regiji. Na sastanku radne grupe i konferenciji su sudjelovali predstavnici iz Mađarske, Bugarske, Češke, Rumunjske, Slovačke, Srbije i Hrvatske.

 

Ciljevi EU-projekta DiMaND su unapređenje regionalne i prekogranične suradnje, utvrđivanje dobrih iskustava u pripremljenosti i odgovoru, uklanjanje nedostataka, izrada preporuka i portala znanja i kontakata u regiji, te stvaranje okvira za buduću suradnju u podunavskoj regiji.

Na sjednici radne grupe predstavljeni su napretci u EU-projektima DiMaND, DAREnet, PREP-R, RISKHUB i PROFOUND. Predstavljene su mogućnosti razmjene stručnjaka (Exchange of Experts), te je izrađen nacrt poslovnika o radu. Neke od ključnih tema kojima se bave postojeći EU-projekti, a kojima će se i ubuduće baviti radna grupa, su koordinacija žurnih službi, mehanizmi predviđanja i ranog upozoravanja, prekogranične vježbe i suradnja.

Konferencija

 

Konferencija je bila podijeljena u više sekcija među kojima ističemo:

 

Operativns iskustva u odgovoru na krize i vježbe

Tomislav Marević je ispred ravnateljstva Civilne zaštite MUP-a RH predstavio aktivnosti i naučene lekcije Civilne zaštite i žurnih službi na sanaciji posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Austrijski konzultant Josef Riener predstavio je predstojeće aktivnosti u okviru projekta DiMaND, s osvrtom na transformaciju planirane „stolne vježbe- table top exercise“ EU-projekta DiMaND u virtualnu vježbu istog sadržaja. 

Sandra Martinič iz Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije predstavila je načela suradnje na požarima raslinja Europske Unije u 2021. godini, s posebnim osvrtom na iskustva slovenske ispomoći u Sjevernoj Makedoniji u 2021. godini.

Maria Zuber je ispred Europskog koordinacijskog centra za odgovor na nesreće (ERCC) predstavila mehanizme pružanja pomoći kao odgovor na različite nesreće (EU civil protection Mechanism EUCPM) u 2021. godini. U 2021. godini aktiviran je mehanizam već preko 500 puta. Istaknula je potres u RH, poplave u Belgiji i požare raslinja u Mediteranu. Posebno je istaknula nedavni požar raslinja u Austriji, za čije je gašenje aktiviran Mehanizam Civilne zaštite EU. Uočava se jasan trend povećanja broja kriznih stanja, na koje se treba pripremiti EU.

Thalia Alexopoulos predstavila je aktivnosti EU službe Crvenog križa i provedbu EU sustava za upravljanje krizama (CMS) na primjeru COVID-19 pandemije.

Trenutni izazovi i koordinacija

 

Mađarska je predstavila rad nacionalnog javnog poduzeća za održavanje nacionalne cestovne mreže, čija je dužina preko 32.000 km. Posebna pažnja se posvećuje zimskom razdoblju, kada se poduzimaju posebne mjere zaštite. Krizna stanja se pojavljuju nakon dugotrajnih padalina i temperatura ispod -8 ˚C. Za sanaciju snježnih nepogoda stoji na raspolaganju oko 1.300 specijaliziranih vozila s oko 3.700 osoba. Sustavom upravljaju stručnjaci u središtu icentralni i županijski operativni centri, koji se popunjavaju ovisno o godišnjem dobu i ugroženosti. Zimski operativni planovi predviđaju različite pripravnosti ovisno o količini snježnih padalina. U sustavu Domovinske sigurnosti propisane su osobe koje sudjeluju u radu Državnog i lokalnog stožera. Nalog za zatvaranje cesta zbog kriznih stanja daje najviši vatrogasni časnik.

U okviru EU-projekta DiMaND provodi se studija uloge dobrovoljaca u odgovoru na nesreće i katastrofe. Ističe se potreba holističkog pristupa, a njegove značajke prepoznate su iz postojeće literature i provedenih radionica. U postupku je prikupljanje mišljenja od niza vladinih i nevladinih organizacija.

Predstavljen je INSARAG-ov informacijski kordinacijski sustav (Information Coordination and Management System – ICMS) u traganju i spašavanju. Aplikacija predviđa unos podataka u različitim fazama intervencije (trijaža, operacije, logistika, slike) na GIS platformi. Certificirani INSARAG nacionalni moduli imaju pristup aplikaciji, za  čiji unos trebaju biti unaprijed pripremljeni. Ispunjavanje je vrlo jednostavno i može biti završeno već za 3 minute. Pokazalo se da se aplikacija može koristiti za sanaciju nakon oluja.

Turska je predstavila studiju komponenti koordinacije kod katastrofa, uzimajući u obzir postojeće procedure, pripravnost za suradnju i fleksibilnost, ljudske i materijalne kapacitete, komunikacijske sustave, odnose s javnošču i medijske kanale. Na svjetskoj razini se bilježi nešto iznad 300 katastrofa godišnje, a posebno su u porastu one uzrokovane klimatskim promjenama.  Ključno je provesti standardizirane edukacije svih dionika.

 

Empirijska i terenska iskustva i odnosi s medijima

Danski EU-projekt LINKS bavi se društvenim medijima. Istraživanja ukazuju na nove načine kolanja informacija.  Nacionalne agencije i tijela državne uprave ad hoc pristupaju ovoj problematici. U procesu su  studije na ovu temu u Njemačkoj, Danskoj i Italiji.

Opisan je tijek požara starog mlina u Bekescsabi (Mađarska). 1915. godine došlo je do velike eksplozije prašine brašna, nakon čega je obnovljen. U 2019. godini došlo je do požara u mlinu, koji je godinu dana ranije prestao s radom. U vrlo kratkom vremenu razina vatrogasne uzbune podignuta je s 2. na najvišu 5. razinu. Zbog drvene konstrukcije došlo je do izuzetno brzog proširenja požara na sve etaže i ekstremnog oslobađanja topline, što je uzrokovalo totalnu štetu mlina. Vatrogasci su se koncentrirali na štićenje objekata u oklini i do 400 metara udaljenosti, u čemu su i uspjeli.

 

Uloga dobrovoljaca u sanaciji posljedica nesreća

Mađarska je prikazala ulogu i značaj dobrovoljnih vatrogasaca tijekom poplava i COVID-19 pandemije, te zajedničkog korištenja vatrogasne tehnike i opreme od strane profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca na temelju sustavnog pristupa.

 

Tehnologije i znanstveni pristup u upravljanju

U sjevernom dijelu Mađarske uveden je suvremeni model mapiranja zemljišta oko rijeka. Područje oko rijeka se označava u kategorije ugroženosti obzirom na vjerojatnost i brzinu plavljenja, što je zorno prikazano bojama.

U okviru Interreg WACOM projekta Civilna zaštita Republike Srpske sudjeluje u aktivnostima upravljanja vodama u bazenu rijeke Save. Projektom se definiraju ključne ugroze okoliša i definira strategija odgovora na iste kroz usku suradnju Civilne zaštie i ustanova koje upravljaju vodama.

Sendai-okvir 2015.-2030. predviđa jačanje upravljanja rizicima od katastrofa kroz istraživanje načina smanjenja rizika od katastrofa i unapređenje pripravnosti na katastrofe u svrhu poboljšanja odgovora. Proces kriznog upravljanja u neprekidnoj je promjeni obzirom na okolnosti i održivost. Cilj je prijelaz iz sustava kriznog upravljanja u sustav upravljanja rizicima, kojim se puno više uzima u obzir prevencija. Posljedice ispravnog ili neispravnog planiranja uzrokuju, da nakon katastrofe može doći do kolapsa i dugotrajno nepopravljivog lošijeg stanja, ili do oporavka čak i iznad prijašnjeg stanja nakon nekog vremena. Jedan od načina povećanja otpornosti lokalne zajednice je uključivanje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) u sustav planiranja. Pritom se pojam kompleksnog rizika definira kao sklop ugroženosti, izloženosti i ranjivosti (engl: hazard+exposure (scenario)+vulnerability = risk).

 

Grad Dubrovnik, kao projektni partner, sudeluje u projektu E-CITIJENS. Glavni cilj projekta E-CITIJENS jest povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

 

U sklopu europskog projekta E-CITIJENS, Grad Dubrovnik nabavio je vrijednu opremu za potrebe civilne zaštite - set seizmičkog uređaja s video kamerom za pretrage iz ruševina te šatore na napuhivanje. Oprema je nabavljena u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite. Navedenim Zakonom dana je velika autonomnost JLP(R)S u izvršavanju poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite iz kojeg proizlaze i sve veće obveze.

 

Izradom planskih dokumenata iz područja civilne zaštite Grad Dubrovnika redefinirao je operativne snage sustava civilne zaštite sukladno potrebama proizašlih iz Procjene rizika od velikih nesreća.

 

Ulaganje u operativne snage sustava civilne zaštite provodi se kontinuirano kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu što rezultira i većom spremnošću snaga sustava civilne zaštite. Analizom sustava civilne zaštite na području preventive i na području reagiranja i rizika, koja je sastavni dio Procjene rizika od velikih nesreća Grada Dubrovnika, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

 

 

KLASA: 810-01/21-01/35

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------