Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

173. Zaključak o opozivu članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

 

Temeljem članka 48. st. 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) u daljnjem tekstu Zakon i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 ZAKLJUČAK

            o opozivu članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

 

 

 

I.

 

            1. Silvija Petrlić Saltarić, Bartola Kašića 23, 20236 Mokošica, OIB: 05995061875,

               - predsjednica

 

2. Nikola Zarač, Dr. Vladka Mačeka 28, 20000 Dubrovnik, OIB: 50257055714,

    - član

 

3. Frano Karač, Vinogradarska  16, 20236 Mokošica ,  OIB:  02204318018,

    - član

 

opozivaju se iz Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

 

II.

 

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika sukladno odredbi

članka 48. stavak 4. Zakona.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom   glasniku Grada Dubrovnika“. 

 

 

KLASA: 013-03/17-03/34

URBROJ: 2117-01-01-21-9

Dubrovnik, 26. listopada 2021. 

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------