Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

150. Odluka o dopuni Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), a u skladu s uputom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 040-02/210-01/353 URBROJ: 531-07-01-01/04-21-2 od 28. listopada 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021. donijelo je

 

 

O D L U K U

o dopuni Odluke o donošenju Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/21) u članku 4. iza naziva „Gruški akvatorij“ dodaje se zarez i riječi: „izrađenog od URBOS d.o.o. Split,“.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 350-02/20-01/11

URBROJ: 2117/01-09-21-70

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------