Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

175. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za postupak stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja "Radeljević-Libertas" u sklopu jedinstvenog postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas.

GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, OIB: 21712494719, zastupan po gradonačelniku Matu Frankoviću  (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

 

 i

 

PEMO CENTAR d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge, Vukovarska 26, Dubrovnik, OIB: 96916374875, zastupan po direktoru Lovorku Miloševiću (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava)

 

sklopili su

 

 

UGOVOR

 O FINANCIRANJU UREĐENJA GRAĐEVINSKOGA ZEMLJIŠTA

ZA POSTUPAK STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „RADELJEVIĆ-LIBERTAS“

 

 u sklopu jedinstvenog postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose u svezi s financiranjem uređenja građevinskoga zemljišta u dijelu postupka stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“ (u daljnjem tekstu: Plan) u sklopu jedinstvenog postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“ (u daljnjem tekstu: jedinstveni postupak izrade Plana), sukladno članku 63. i 167. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) i zaključku gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 350-02/19-02/03 URBROJ: 2117/01-01-21-14 od 18. kolovoza 2021.

 

 

Članak 2.

 

Ugovorne strane utvrđuju:

       da je Osiguravatelj sredstava 30. rujna 2019. dostavio inicijativu za pokretanje jedinstvenog postupka izrade Plana te 22. listopada 2019. dopunu predmetne inicijative u sklopu koje je izrazio spremnost sufinanciranja potrebnih troškova;  

       da je gradonačelnik Grada Dubrovnika, Zaključkom KLASA: 350-02/19-02/03 URBROJ: 2117/01-01-21-14 od 18. kolovoza 2021. prihvatio inicijativu Osiguravatelja sredstava za jedinstveni postupak izrade Plana kao i popratne dokumentacije potrebne za izradu istog;

       da je Grad Dubrovnik, temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 19/17 i 8/18) proveo postupak jednostavne nabave za jedinstveni postupak izrade Plana, Ev. broj nabave: 07-04/21JN temeljem kojeg je gradonačelnik Grada Dubrovnika, Zaključkom o odabiru ponude KLASA: 406-01/21-02/80, URBROJ: 2117/01-01-21-5 od 03. studenog 2021. odabrao ponudu izrađivača URBANIZAM DUBROVNIK d.o.o. u iznosu od 79.900,00 kn odnosno 99.875,00 kn s PDV-om od 25%;

       da su Naručitelj i Izrađivač 17. studenog 2021. sklopili ugovor o izradi jedinstvenog postupka izrade Plana;

 

Članak 3.

 

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Pred dvorom 1, Dubrovnik.

 

Naručitelj se obvezuje donijeti Plan na način propisan Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

 

Članak 4.

 

Osiguravatelj sredstava obvezuje se aktivno sudjelovati u jedinstvenom postupku izrade Plana iznošenjem i obrazlaganjem svojih programa Naručitelju i Nositelju izrade Plana.

 

 

Članak 5.

 

Naručitelj ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Osiguravatelja sredstava u pogledu konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani jedinstvenim postupkom izrade Plana, već će ponajprije voditi računa da se istim optimalno osigura poštivanje načela prostornoga uređenja propisanih Zakonom.

 

 

Članak 6.

 

Osiguravatelj sredstava obvezuje se bespovratno financirati troškove izrade Plana u iznosu od 49.937,50 kn te troškove izrade stručnih podloga i druge dokumentacije ukoliko se tijekom jedinstvenog postupka izrade plana izrada istih pokaže neophodnom, o čemu će se sklopiti dodatak ovom Ugovoru.

 

Osiguravatelj sredstava se kao sredstvo osiguranja plaćanja svih iznosa iz stavka 1. ovoga članka obvezuje dostaviti zadužnicu na iznos od 50.000,00 kn ovjerenu od javnog bilježnika u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

 

 

Članak 7.

 

Naručitelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana primitka računa od strane Izrađivača, ovjeriti račun i izdati nalog za uplatu Osiguravatelju sredstava.

 

Osiguravatelj sredstava obvezuje se u roku od 15 dana od dana primitka naloga za uplatu ugovoreni iznos uplatiti na račun Naručitelja.

 

 

Članak 8.

 

Naručitelj i Osiguravatelj sredstava u okviru preuzetih obveza po ovom Ugovoru izvodit će radnje sukladno dinamici ugovora između Grada Dubrovnika i Izrađivača Plana te sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima i pravilima struke i obostrano se zalagati za donošenje Plana poštujući zakonske rokove.

 

Ugovorne strane su suglasne da je okvirni rok za završetak jedinstvenog postupka izrade Plana 6 mjeseci od dana potpisa ugovora o izradi jedinstvenog postupka izrade Plana između Naručitelja i Izrađivača.

 

U slučaju da uslijed objektivnih okolnosti budu produženi rokovi za izradu i donošenje Plana utvrđeni Odlukom o izradi jedinstvenog postupka izrade Plana i Ugovorom o izradi jedinstvenog postupka izrade Plana, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog Ugovora.

        

 

Članak 9.

 

Sklapanjem ovog ugovora Naručitelj, osim obveze izrade Plana sukladno ovom Ugovoru, ne preuzima obvezu uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu Plana, kao ni obvezu priključenja na komunalnu infrastrukturu.

 

 

Članak 10.

 

Naručitelj ne snosi materijalnu odgovornost prema Osiguravatelju sredstava ako Gradsko vijeće Grada Dubrovnika ne donese Odluku o donošenju Plana ili je ne donese u roku utvrđenim Odlukom o izradi jedinstvenog postupka izrade Plana.

 

 

Članak 11.

 

Sve sporove nastale temeljem ovoga Ugovora ugovorne će strane rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Dubrovniku.

 

Na sve ostale odnose, koji nisu predviđeni ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

Članak 12.

 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

 

 

Članak 13.

 

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih dva (2) zadržava Grad Dubrovnik, a dva (2) primjerka zadržava Osiguravatelj sredstava.

 

KLASA:     350-02/19-02/03

URBROJ:  2117/01-01-21-37                                                         

Dubrovnik, 17. studenog 2021

 

Gradonačelnik: 

Mato Franković                                                                   

 

Direktor:

Lovorko Milošević