Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

162. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA S FINANCIJSKIM UČINCIMA

ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

 

 

 

1.    UVOD

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2024.  (dalje: Smjernice) koji se iz njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za relizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

 

 

2.    AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA U 2022. GODINI  

 

Grad Dubrovnik će, u skladu sa Smjernicama i analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika u 2022.godini, u narednoj godini izvršiti slijedeće aktivnosti:

 

1.            Uskladiti Procjenu rizika od velikih nesreća

Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće ili Gradonačelnik

Suradnici: Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika, Upravni odjel za poslove                   gradonačelnika

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine

 

2.            Uskladiti Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik

Suradnici: Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika, Upravni odjel za poslove                   gradonačelnika

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine

 

3.            Osposobiti nove članove Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2022. godine

 

4.            Kontinuirano ažurirati i popunjavati postrojbe civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: MORH

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine

 

5.            Kontinuirano usklađivati i popunjavati povjerenike i zamjenike civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: MORH

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine

 

6.            Osposobljavanje povjerenika, zamjenika i članova postrojbi civilne zaštite

Nositelj izvršenja: ovlaštena obrazovna ustanova

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik,                    Ovlaštena obrazovna ustanova

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine

 

7.            Temeljni zdravstveni pregled povjerenika, zamjenika i članova postrojbi civilne zaštite    kada se za isto donese propis o načinima pretrage

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Zdravstvena ustanova

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine

8.            Osigurati, za slučaj nezgode, povjerenike, zamjenike i članove postrojbi civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Osiguravajuća kuća

Rok izvršenja: po isteku police osiguranja za prethodno razdoblje

 

9.            Voditi evidenciju pripadnika snaga civilne zaštite na svom području:

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Rok izvršenja: tijekom 2022.godine

 

10.         Donijeti Plan vježbi civilne zaštite za 2023.godinu

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik

Rok izvršenja: ožujak 2022.

 

11.         Donijeti Odluku o održavanju vježbe civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik

Rok izvršenja: 30 do 90 dana prije početka vježbe

 

12.         Osigurati sredstva za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne             zaštite

Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće

Suradnici: Operativne snage civilne zaštite

Rok izvršenja: kod donošenja proračuna

 

13.         Osigurati financijska sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu, osposobljavanje,   uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih  snaga civilne zaštite.     Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće

Rok izvršenja: kod donošenja proračuna

 

Prijedlog proračuna za 2022 godinu:

 

VATROGASTVO:  23.100.000,00 kuna

 

      JVP Dubrovački vatrogasci : 18.800.000,00 kuna

      VZ Grada Dubrovnika:             4.300.000,00 kuna          

 

Prijedlog proračun sustava civilne zaštite ( bez vatrogastva ):810.000,00 kuna

 

Potprogram:  Civilna zaštita 

kn

Materijal za higijenske potrebe

20.000,00

Sitni inventar

10.000,00

Službena radna I zaštitna odjeća

20.000,00

Grafičke I tiskarske usluge

20.000,00

Usluge inv održ

20.000,00

Ostale intelektualne usluge (izrada dokumentacije)

20.000,00

Osposobljavanje i zdravstveni pregledi pripadnika CZ

50.000,00

Ostale naknade za rad (vježbe, mobilizacijski pozivi)

80.000,00

Osiguranje pripadnika civilne zaštite

20.000,00

Oprema za civilnu zaštitu

50.000,00

Donacije Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Dubrovnik

500.000,00

Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika  za 2022. godinu: ( bez vatrogastva )

810.000,00

 

Red. br.

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
za 2022.g.
( kn )

PLANIRANO
za 2023.g.
( kn )

PLANIRANO
za 2024.g.
( kn )

 

1.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

 

1.1.

Stožer civilne zaštite

2.000,00

2.000,00

2.000,00

 

1.1.1

Osposobljavanje člana stožera

2.000,00

2.000,00

2.000,00

 

1.2..

Postrojbe civilne zaštite

75.000,00

75.000,00

75.000,00

 

1.2.1

Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu, smotriranje

35.000,00

35.000,00

35.000,00

 

1.2.2.

Osiguranje, zdravstveni pregled

20.000,00

20.00,00

20.00,00

 

1.2.3.

Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

 

UKUPNO

77.000,00

 

77.000,00

 

77.000,00

 

2.

VATROGASTVO

 

 

 

 

2.1.

Javna vatrogasna postrojba

19.800.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

 

2.2.

Vatrogasna zajednica i DVD-ovi

4.300.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

 

 

UKUPNO

24.100.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

 

3.

SKLONIŠTA

 

 

 

 

3.1.

tekuće održavanje skloništa

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

UKUPNO

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

4.

PRAVNE OSOBE I UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

 

4.1.

Osobna i skupna oprema za pravne osobe i udruge u sustavu civilne zaštite

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

4.2.

HGSS - Stanica Dubrovnik

500.000,00

500.000,00

500.000,00

 

4.3.

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

 

 

UKUPNO

1.530.000,00

1.530.000,00

 

 

5.

IZRADA DOKUMENTACIJE

 

 

 

 

5.1.

Izrada planske dokumentacije ( Procjena, planova, operativnih planova )

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

UKUPNO

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA

25.727.000,00

25.927.000,00

25.927.000,00

 

 

 

 

KLASA: 810-01/21-01/34

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------