Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

156. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 179. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

PROGRAM  

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

 

 

1.   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu za:

   građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

   građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

   postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

 

Programom je obuhvaćeno dovršenje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, započetih u prethodnom periodu, kao i novi objekti i uređaji definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije korištenje prostora, viši urbani standard i bolja zaštita prirodne sredine, istovremeno, koliko je god moguće, uvažavajući zahtjeve stanovnika Grada Dubrovnika  za 2022. godinu. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture se odnose za:

      Nerazvrstane ceste

      Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

      Javne zelene površine

      Javnu rasvjetu

      Groblja

 

 

2.    GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

     Članak 2.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.270.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, proračunska sredstva u iznosu od 2.070.000,00 kuna kako slijedi:

 

a)    Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

                        200.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     200.000,00   

2.

CESTA NUNCIJATA

                        170.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     170.000,00   

 

 

 

3.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                        370.000,00   

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     200.000,00   

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     170.000,00   

 

  1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica u neuređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika (UO za izgradnju i upravljanje projektima)
  2. CESTA NUNCIJATA - izrada projektne dokumentacije spojne ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata. Izrađen je idejni projekt te se nakon ishođenja pozitivnog mišljenja HIA-e (utjecaj na spomeničku baštinu) može predati na ishođenje lokacijske dozvole.

 

b)    Groblja

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

                     1.900.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                  1.900.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno groblja

                     1.900.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                  1.900.000,00   

 

  1. IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.

 

 

  1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

                                                    Članak 3.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.099.800,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 347.800,00 kuna, proračunska sredstva u iznosu od 1.482.000,00 kuna, turistička pristojba u iznosu od 270.000,00 kuna kako slijedi:

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

                        337.800,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     337.800,00   

2.

ANDRIJE HEBRANGA - OBORINSKA ODVODNJA

                          10.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                        10.000,00   

3.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                        400.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     400.000,00   

4.

LEGALIZACIJA CESTA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu )

                        400.000,00   

4.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     400.000,00   

5.

PROMETNE POVRŠINE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                        100.000,00   

5.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                     100.000,00   

6.

SEMAFORI (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                          40.000,00   

6.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                        40.000,00   

7.

AUTOBUSNE ČEKAONICE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                        130.000,00   

7.1.

Izvor financiranja: turistička pristojba

                                     130.000,00   

 

 

 

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                     1.417.800,00   

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     800.000,00   

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     347.800,00   

8.3.

Sveukupno izvor financiranja: turistička pristojba

                                     270.000,00   

 

 

a)    Nerazvrstane ceste

 

UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1.   PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica i infrastrukturnih građevina u uređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. (UO za izgradnju i upravljanje projektima )

2.   ANDRIJE HEBRANGA - OBORINSKA ODVODNJA – ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Izgradnja oborinskog kolektora u Ulici Andrije Hebranga i to zapadni dio Kunske do postojećeg ispusta oborinskih voda u luci Gruž.

 

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

3.   PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada Dubrovnika koje je potrebno opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

4.   LEGALIZACIJA CESTA – postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika

5.   PROMETNE POVRŠINE – kapitalna pomoć državnom proračunu za nabavu kamera za kontrolu brzine i nabava opreme na prometnim površinama

6.   SEMAFORI – nabava opreme za semafore i semaforsku opremu

7.   AUTOBUSNE ČEKAONICE – nabava i ugradnja novih čekaonica i nadstrešnica na autobusnim stajalištima.

 

b)    Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)

                        252.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     252.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

                        252.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     252.000,00   

 

 

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

1.   LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA – postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima na području Grada Dubrovnika (UO za promet)

 

c)    Javne zelene površine

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA

                          10.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

2.

UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI

                          40.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        40.000,00   

 

 

 

3.

Sveukupno javne zelene površine

                          50.000,00   

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        50.000,00   

 

 

1.   ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA - priprema dokumentacije, izgradnja, obnova i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika.

2.   UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE – ZATON VELIKI – Izrada projektne dokumentacije za uređenje sportsko rekreacijske površine u Zatonu.

 

d)    Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

JAVNA RASVJETA  STARA MOKOŠICA

                        380.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     380.000,00   

2.

Sveukupno javna rasvjeta

                        380.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     380.000,00   

 

 

1.   JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA –  rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u Staroj Mokošici (Staro selo, Put uz more, Ulica Put od Osojnika).

 

 

4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE           REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

                                                                     

Članak 4.

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 27.937.200,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.275.000,00 kuna, fondova 26.140.100,00 kuna, te proračunska sredstva u iznosu od 522.100,00 kuna, kako slijedi:

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

CESTA GORNJA SELA

                        200.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     200.000,00   

2.

LAPADSKA OBALA

                   26.197.200,00   

2.1.

Izvor financiranja: fondovi

                                26.140.100,00   

2.2.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        57.100,00   

3.

VATROGASNI DOM ZATON- REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA

                        700.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     465.000,00   

3.2.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     235.000,00   

 

 

 

 

4.

Sveukupno nerazvrstane ceste

                   27.097.200,00   

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                     492.100,00   

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi

                                26.140.100,00   

4.3.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinosi

                                     465.000,00   

       

a)    Nerazvrstane ceste

 

 

1.   CESTA GORNJA SELA - izrada projektne dokumentacije ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica).

2.   LAPADSKA OBALA – Radovi rekonstrukcije i proširenja prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom.

3.   VATROGASNI DOM ZATON – REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - Rekonstrukcija cestovnog križanja na državnoj cesti D8. Potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje-rekonstrukcije istog.

 

 

b)    Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE

                          10.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                        10.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

                          10.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinosi

                                        10.000,00   

 

 

1.   SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE –  sanacija obale Rijeke Dubrovačke. Proširenje obale, izgradnja šetnice sa biciklističkom stazom i infrastrukturom.

c)    Javne zelene površine

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

PARK GRADAC

                        800.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     800.000,00   

2.

IGRALIŠTE KOMOLAC

                          10.000,00   

2.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

3.

IGRALIŠTE NA GORICI

                          10.000,00   

3.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

4.

PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

                          10.000,00   

4.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

 

 

 

5.

Sveukupno javne zelene površine

                        830.000,00   

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        30.000,00   

5.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

                                     800.000,00   

 

 

1.   PARK GRADAC – Projektantske usluge za rekonstrukciju Parka Gradac i krajobraze arhitekture.

2.   IGRALIŠTE KOMOLAC – rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu.

3.   IGRALIŠTE NA GORICI – rekonstrukcija postojećeg igrališta dodatnim sadržajima  i poboljšanje postojećih.

4.   PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA – projektno rješenje obuhvaća krajobrazno uređenje platoa platane s otvorenim prostorom za druženje i odmor, izgradnju javnog sanitarnog čvora i uređenje javnog parkirališta za mopede.

 

 

                                                          Članak 5.

 

Sastavni dio ovog Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

 

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financirat će se iz proračunskih sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

a)    Gospodarenje komunalnim otpadom

 

Red.br.

Naziv projekta

Iznos u kunama

1.

SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

                          10.000,00   

1.1.

Izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

 

 

 

2.

Sveukupno gospodarenje komunalnim otpadom

                          10.000,00   

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva

                                        10.000,00   

 

1.   SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – završeno izvođenje radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica, te je ishođena uporabna dozvola.

 

 

     Članak 6.

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 32.317.000,00 kuna.

 

                                                                     Članak 7.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/21-09/14

URBROJ: 2117/01-09-21-02

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.