Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

152. Odluka o dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti

 koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 25/18. i 1/19.) u članku 2. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: “cesta,” briše se zarez i dodaju riječi: “s pripadajućom opremom,”.

 

U podstavku 3. iza riječi “vozila” briše se zarez i dodaju riječi: “s pripadajućom opremom,”.

 

Iza podstavka 13. dodaju se novi podstavci 14., 15. i 16. koji glase:

“- održavanje i sanacija ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koji graniče s javnim

   površinama,

 - održavanje autobusnih postaja (čekaonice i nadstrešnice na autobusnim postajama),

 - uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.”

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 363-01/18-09/36

URBROJ: 2117/01-09-21-10

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------