Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

159. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik u 2022. godini

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (“Narodne novine, broj 79/06110/15) i članka članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

P R O G R A M

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja

Stanica Dubrovnik za 2022.

 

 

 

I.

 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Dubrovnik za 2022. (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za 2022.

 

 

II.

 

U navedenom Programu i planu programskih aktivnosti Hrvatske gorske služe spašavanja Stanica Dubrovnik u 2022. godini, a od interesa za područje Grada Dubrovnika su :

      akcije spašavanja i intervencije

      pružanje pomoći unesrećenim i njihovim obiteljima u kriznim stanjima

      redovitu djelatnost, održavanje i provjeru znanja i tjelesne spremnosti članstva

      održavanje opreme u vlasništvu Stanice te osobne opreme spašavatelja

      preventivna djelatnost na sprječavanju nesreća

      održavanje hladnog pogona

      edukacija izvan sustava HGSS.

 

 

III.

 

Za obavljanje javnih potreba iz točke II. ovog programa Grad Dubrovnik će u 2022. financirati:

 

Tekući troškovi (režije stanice i plaća za administratora) …       235.000,00 kn

Održavanje vježbi, prezentacija, edukacija i osiguranja ...…        30.000,00 kn

Tečajevi, stručna osposobljavanja i relicenciranja………….         10.000,00 kn

Održavanje voznog parka, osiguranje i registracija vozila…       100.000,00 kn

Održavanje objekata i infrastrukture…………………………          15.000,00 kn

 Oprema za spašavanje……………………...………………..        110.000,00 kn  

 

 

IV.

 

Financijska sredstva iz točke III. ovog programa osigurana su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

 

V.

 

Grad Dubrovnik i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Dubrovnik sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti ovog Programa.

 

 

VI.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 810-01/21-01/28

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------