Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

171. Pravilnik i izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje

Na temelju  članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17- pročišćeni tekst, 98/19), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15 i 5/18), članaka 14.,15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu  („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20.), Uputa ministra financija o obavljanju popisa imovine i obveza KLASA: 400-01/15-01/112, URBROJ: 513-05-02-15-2 od 11. prosinca 2015., i Upute ministra financija o obavljanju redovnog popisa imovine i obveza za proračune i proračunske korisnike KLASA: 400-02/20-01/29, URBROJ: 513-05-03-20-11 od 08. prosinca 2020. gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POPISU  IMOVINE  I OBVEZA GRADA DUBROVNIKA I POSTUPANJU S IMOVINOM PREUZETOM NA KORIŠTENJE

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje KLASA: 406-08/19-01/02; URBROJ: 2117/01-01-19-01 od 24. travnja 2019. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje KLASA: 406-08/19-01/02, URBROJ: 2117/01-01-19-02 od 19. prosinca 2019., Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje KLASA: 406-08/19-01/02, URBROJ: 2117/01-01-20-5 od 7. prosinca 2020. mijenja se članak 4. i sada glasi:

 

Povjerenstvo za popis imovine i obveza osniva gradonačelnik donošenjem Odluke o popisu imovine i obveza i  osnivanju povjerenstva za popis (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odlukom  određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa kao i rokove  dostave izvješća o provedenom popisu s priloženim popisnim listama, a sve sukladno članku 2. i 3. ovog Pravilnika.

 

Povjerenstvo za popis imovine i obveza čini trinaest  povjerenstava za popis imovine i obveza po upravnim tijelima Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad) te predmetu popisa i to :

      Povjerenstvo za popis imovine  u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Službi Gradskog vijeća, te Službi za unutarnju reviziju

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za kulturu i baštinu

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za europske fondove regionalnu i međunarodnu suradnju

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima

      Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

      Povjerenstvo za popis novčanih sredstava, potraživanja i obveza;

      Povjerenstvo za popis zemljišta, poslovnih prostora i stanova.

 

Svako pojedinačno povjerenstvo čine predsjednik povjerenstva, zamjenik predsjednika povjerenstva, te 1 član.

 

Gradonačelnik Odlukom, po potrebi, može osnovati i druga Povjerenstva.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Grada Dubrovnika.                                   

 

KLASA: 406-08/19-01/02

URBROJ: 2117/01-01-21-6

Dubrovnik, 03. studenoga 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------