Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

166. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekta/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Narodne novine“, broj 26/15.,  37/21. ), članka 20. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23./18., 11/19., 14/21.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6.  sjednici, održanoj1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području  javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022.g. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

1.      Zoran Grbić

2.      Maro Kapović

3.      Željan Konsuo

4.      Marinko Matulović

5.      Josip Prkačin

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva sukladno kriterijima javnog poziva te Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/18, 11/19, 14/21);

      izrada prijedloga odluke o odobravanju, neodobravanju financijskih sredstava za programe, projekte i manifestacije;

      i dr. zadaće propisane poslovnikom povjerenstva.

 

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 5.

 

Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Dubrovački savez športova.

 

 

Članak 6.

 

Zadužuje se Dubrovački savez športova da sve javne podatke definirane Zakonom o pravu na pristup informacijama objavi na svojim mrežnim stranicama.

 

Zadužuje se Dubrovački savez športova da u roku najduže od šest (6) mjeseci svoje financijsko poslovanje prilagodi i napravi sustav otvorenosti i transparentnosti kako bi na dnevnoj razini izvještavali javnost o potrošnji sredstava na svojim mrežnim stranicama.

 

 

Članak 7.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 620-01/21-01/06

URBROJ: 2117/01-09-21-3

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------